Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги


Мемоари

Създаден22.10.2010
Променен 20.2.2018

Протоколи
Описи
Свидетелства
Крум Коленцов

ОПИС 1

а.е. 1 К. Коленцов, Лекции по физика, част първа, ВИИ, София, 1968, 1-249.

а.е. 2 К. Коленцов, Лекции по физика, част втора, ВИИ, София, 1968, 1-372.

а.е. 3 Списание "Интелектуална собственост", бр. 1, 2000, Удостоени с вписване в Златната книга на българските откриватели и изобретатели за 1998-1999 г. стр. 6-8.

а.е. 4 Списание "Интелектуална собственост", бр. 1, 2002, К. Коленцов, Признание и отличие на най-изявените представители на българската наука и техника през ХХ век, с. 28-29.

а.е. 5 Списание "Интелектуална собственост", бр. 2, 2002, К. Коленцов, Присъствие на българската физика в "Златната книга на откривателите и изобретателите", с. 28-29.

а.е. 6 К. Коленцов, "Проф. д-р Разум Андрейчин на 85 години", Светът на физиката, 1996, кн. 3, с. 179.

а.е. 7 К. Коленцов, Възпоменание за моя учител по опитна физика проф. Георги Наджаков по случай 100 години от раждането му.

а.е. 8 Възпоменание от Клуба на физиците-ветерани при БАН за нашия учител по опитна и приложна физика в СУ и БАН по случай двадесет години от кончината му, 24.02.2002 г.

а.е. 9 Решение на Столичния общински съвет за наименоване на улица в София на името на "Академик Георги Наджаков" в. ПРО и АНТИ, 13-19 април 2001, с. 14.

а.е. 10 К. Коленцов, Професор Саздо Иванов и националната периодика по физика, Наука, т. 9, 1999, кн. 3-4, с. 48-49.

а.е. 11 Hybrid Electroluminescent Sisplay Technology, Institute of Solid State Physics, p. 1-2.

а.е. 12 INFRC-Fifteen Years of Innovation and Discovery, The Invention Show, May 1999, Pittsburgh, PA, USA, Electroluminescent Digital and Sign Displays Prepared by Hybrid Technology, p. 27.

а.е. 13 Fifth Exhibition of Invention and New Products "East-West Euro Intelect", September 1997, K. Kolentsov, L. Yourukova, Lighting Panels on the basis of AC Electroluminescence, p. 16.

а.е. 14 Sixth Exhibition of Inventio and New Products "East-West Euro Intelect", September 1998, K. Kolentsov, L. Yourukova, Hybrid Technology for Preparation and Production of Electroluminescent Displays, p. 14; Two-discharge Wide-size digital electroluminescent display with Yellow emission, p. 13.

ОПИС 2

а.е. 1 J. Kasabov, K. Kolentsov, L. Toncheva, New method for phosphorus diffusion in silicon at low surface concentration, Comp. Rend. Acad. Bulg. Sci. 17, No 11, 1964, 993-994.

а.е. 2 J. Kasabov, L. Popova, K. Kolentsov, A method for the isolation diffusion of solid-state circuits, Comp. Rend. Acad. Bulg. Sci, 19, No 8, 1966, 705-708.

а.е. 3 K. Kolentsov, L. Popova, A sample method for preparing silicon planar strain gases, Comp. Rend. Acad, Bulg. Sci. 19, No 8, 709-710.

а.е. 4 К. Колев, Л. Попова, К. Коленцов, Върху една възможност за получаване на n-n* структури, Известия на ФИ с АНЕБ, 19, 1969, 57-60.

а.е. 5 Г. Стоянов, К. Коленцов, Б. Попов, К. Колев, Ат. Цветков, Диелектрична изолация за интегрални схеми, Втори Международен симпозиум по "Новости в радиоелектрониката, 26-28.05.1968, 1-12.

а.е. 6 K. Kolentsov, P. Peykov, N. Smirnov, V. Dimov, Influence of Thermal treatment on system Si - pyrolytic SiO2 in Nitrogen atmosphere, Comp. Rend. Acad. Bulg. Sci. 23, No 12, 1970, 1477-1480.

а.е. 7 P. Ch. Peykov, K. M. Kolentsov, N. D. Smirnov, Efect of heat treatment in an inert ambient on the density of fast surface states in the Al-Pyrolytic SiO2 - Si system, Comp. Rend. Acad. Bulg. Sci. 25, No 6, 1972, 739-741.

а.е. 8 К. Коленцов, В. Димов, Върху възможностите на нов комбиниран метод за пречистване на тетраетоксисилан за полупроводникови цели, Химия и индустрия, 44, № 4, 1972, 159-161.

а.е. 6 Таблица, в която са вписани 6 учени-физици (трима откриватели и трима изобретатели).

ОПИС 3

а.е. 1 Копие от 7-ма страница на вестник, съдържащо статията "Именуват улици на световни физици".

а.е. 2 Копие от статия на К. Коленцов "Акад. Емил Джаков - забележителен учен, изобретател и организатор на приложната физика", Интелектуална собственост, кн. 10, 2003, с. 30

а.е. 3 Кутия, съдържаща оригинален медал "Лайбниц", принадлежал на покойния Николай Пашов.

ОПИС 4

а.е. 1 Книга, Кирил Момчилов, Български открития, изд. Интервю прес, 2002

а.е. 2 От Младен Цонев получена чрез К. Коленцов книгата на М. Момчилов "Български открития", 2002.

ОПИС 5

а.е. 1 Книга - К. Коленцов, Постиженията на приложната физика в БАН. Открития и изобретения на учените от ФИ с АНЕБ и ИФТТ през ХХ век, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София (2010) 328 стр. ISBN 978-954-322-354-1

а.е. 2 30 ролки с постери и др. материали
л. 30: К. Коленцов, СОФИЙСКИ КЛУБ НА ФИЗИЦИТЕ

а.е. 3 Папка “Илюстрации” № 1, съдържа 219 листа ксерокопия на чертежи, снимки и документи б.д.

а.е. 4 Папка “Илюстрации” № 2

а.е. 5 Папка “Илюстрации” № 3

а.е. 6 Папка с ксерокопия и документи от ИЕ (Марин Ненчев и Георги Младенов), съдържа 117 листа (1974 – 2003)

а.е. 7 Папка с ксерокопия и документи от ИЕ (Марин Ненчев), съдържа 61 листа 1981 – 2006

а.е. 8 Папка с копия от авторски свидетелства на Г. Младенов от Института по Електроника при БАН, съдържа 141 л. от периода 1973 – 1990 г.

а.е. 9 Снимки на "Фулерени", 8 бр.

а.е. 10 Сп. Изобретения, трансфер, иновации, кн. 1 (2010) съдържа:
статията на К. Коленцов, Седмото българско откритие, Изобретения, трансфер, иновации (1) 18-20 (2010)

ОПИС 6
(6 март 2013 г.)

а.е. 1 Списание на Българската академия на науките, т. 126, кн. 1 (2013) - съдържа статията на К. Коленцов за Емил Джаков.

ОПИС 7
(10 март 2015 г.)

а.е. 1 Кашон със стъклени плочки.

а.е. 2 Кашон със стъклени плочки.

Назад