Музей по история на физическите науки в България
Bulgarian English
Посветен на 110 години от рождението на академик Георги Наджаков

П Р О Г Р А М А

НАУЧНА СЕСИЯ

16 октомври 2006 година (понеделник) 10:00 - 12:00
Зала 300 на ИФТТ

Председатели: акад. С. Панчев, ст.н.с.І ст.дфн Н. Тончев

10:00 Б. Амов - Професор Елисавета Карамихайлова

10:20 Л. Вацкичев - Акад. Емил Джаков – основател на катедра “Радиофизика и електроника” в Софийския университет

10:40 Г. Иванов - Ролята на академик Никола Бонев за развитието на българската астрономия

11:00 С. Рижикова, Б. Рангелов - 150 години от рождението на академик Спас Вацов – първият български сеизмолог и метеоролог

11:20 В. Ковачев - Създаване на “азотни” свръхпроводници в България

11:40 И. Азманов - Един ден заедно с проф. Георги Наджаков

12:00 Посещение в музея на Георги Наджаков и поднасяне венци на бюст-паметника му

МЕМОРИАЛНА СЕСИЯ

16 октомври 2006 година (понеделник) 15:00 - 18:00
Големия салон в Централно управление на БАН

Председатели: акад. А. Г. Петров, акад. П. Попиванов

15:00 Откриване

15:20 В. М. Фридкин - Школата на Наджаков и изследванията по фотоелектрети и електрофотография в Руската Академия на Науките

16:00 С. Панчев - Малко известни факти за много известни физици

16:20 Н. Балабанов - Ролята на академик Георги Наджаков в създаването на Пловдивската университетска физика

16:40 К. Коленцов - Откривателски и изобретателски приноси на акад. Георги Наджаков – бележит учен и организатор на българската физика през ХХ век

17:00 П. Лазарова - Академик Георги Наджаков – строител на съвременната българска физика

17:20 Т. Кехлибаров - Една командировка на Запад с академик Георги Наджаков

НАУЧНА СЕСИЯ

17 октомври 2006 година (вторник) 09:20 - 12:40
Зала 300 на ИФТТ

Председатели: чл.кор. Л. Спасов, ст.н.с. К. Коленцов

09:20 Н. Ахабабян - Раменете върху които сме стъпили

09:40 П. Матеев, М. Божкова - Зараждане и разпространение на стохастиката в България

10:00 А. Колич - Някои примери за "открити" ръкописи по история на науката

10:20 Я. Шурелова - Традиции в подготовката на учителите по физика в България

10:40 Д. Иванова, С. Стамболова, Н. Балабанов - Приносът на Пловдив за разпространението и развитието на физическите и математически знания у нас през втората половина на ХІХ век

11:00 Г. Камишева - Теоретични изследвания в областта на физическите науки в България през първата половина на ХХ век

11:20 С. Балабанов - Електрометрични методи за изследване на физиката на твърдите тела

11:40 И. Азманов - Ново за физикът академик Бахметиев

12:00 А. Ангелов - Шрьодингеровото съотношение на неопределеност в квантовата механика, неговата поява и развитие у нас

12:20 П. Николов, И. Тодоров - Университетската криза 1907 година и евентуалните поуки от нея

УЧЕНИЧЕСКА СЕСИЯ

17 октомври 2006 година (вторник) 14:00 - 15:00
Зала 300 на ИФТТ

Председател: ст.н.с. ІІ ст. д-р М. Цветков

14:00 К. Тодорова - Трите най-значими български открития във физиката

14:20 Ч. Дуцов - Астероиди с български имена

14:40 Е. Иванова - Египетска математика

ПОСТЕРНА СЕСИЯ

16 - 17 октомври 2006 година (понеделник и вторник)
Обсъждане 17 октомври 2006 година от 15:00 – 16:00 часа


Председател: ст.н.с. М. Цветков

1. К. Коленцов - Физиката в действие. Откривателски и изобретателски постижения на българските учени през ХХ век

2. К. Коленцов, Л. Юрукова - Електролуминесценцията - откритие на ХХ век. Електролуминесценцията в България

3. К. Коленцов, Л. Юрукова - Изследване и приложение на предпробивната електролуминесценция в България

4. Г. Камишева - Наукометрични данни за научно-изследователската дейност на академик Милко Борисов (1921-1998)

5. Г. Камишева - Документи за академик Георги Наджаков в Музея по история на физическите науки в България

6. М. Сивриева - Живот, дело и отличия на Джон Атанасов

7. Е. Вълков - Академик Георги Стефанов Наджаков - in memoriam

8. Е. Вълков - Приносите на академик Георги Стефанов Наджаков в откриване и изучаване на фотоелектретното състояние

Адрес:
ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО "АКАДЕМИК ГЕОРГИ НАДЖАКОВ"
Българска Академия на Науките
бул. Цариградско шосе 72
1784 София, България
Телефон: +359 2 979 58 31; GSM +359 899 75 05 90
Факс: +359 2 975 36 32
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
Skype: physmuseum

Начало

Създаден: 10 юли 2006 г.
Променен: 1октомври 2015 г.