Български Българска академия на науките Институт по физика на твърдото тяло Английски
Б И О Г Р А Ф И Я
НА АКАДЕМИК МИЛКО БОРИСОВ

(1921 - 1998)

       Академик Милко Борисов е виден български физик. Неговите многобройни научни приноси в областта на физиката на твърдото тяло са получили признание у нас и в чужбина.

       Академик Милко Борисов Иванов е роден в София. Той се записва студент във Физико-математическия факултет на Университета и слуша голям брой курсове по физика, математика, химия и немски език. През 50-те години на ХХ век специализира в Германия и Русия.


Споменът І
18.IV.2009 (6:45)

Споменът ІІ
21.IV.2009 (7:08)

Споменът ІІІ
22.IV.2009 (6:23)

       Преподавателската му дейност започва във Физико-математическия факултет на Софийския университет, където е избран за професор и ръководител на най-старата катедра по опитна физика. Той въвежда нови лекционни курсове по физика на твърдото тяло и физически основи на акустоелектрониката и акустооптиката. Написва гимназиални и университетски учебници. Той е декан на Физико-математическия факултет. След разделянето на факултета е декан на Физическия факултет. Два пъти е заместник ректор на Софийския университет.


Споменът ІV
30.IV.2009 (7:19)

Споменът V
30.IV.2009 (4:48)

Споменът VI
07.V.2009 (7:46)

       Академик Милко Борисов е скромен и крайно честен. Притежава огромна работоспособност, тих и благ характер. Интересите му са в областите: физика на твърдото тяло, философия и история. Той изследва физиката на електронните процеси в диелектрици и полупроводници, акустоелектронните взаимодействия в кристали, израстването и използването им за генериране, усилване и изследване на вълни и трептения. Работата му върху стимулирани електрически токове при кадмиев сулфид довежда до важни практически приложения. Под негово ръководство е разработена технология за производство на полупроводникови детектори на ядрени лъчения.


Споменът VIІ
07.V.2009 (7:14)

Споменът VIІІ
08.V.2009 (6:15)

Споменът IХ
09.V.2009 (7:12)

       Академик Милко Борисов предлага теоретично обяснение на отрицателния фотоефект в цинков окис. Той приема екситонния механизъм на поглъщане на светлината и разглежда ролята на ударите на екситоните от втори род с нейонизираните и йонизирани примесни атоми на цинка. В края на 80-те години на ХХ век изследва ролята на вибронните взаимодействия и ефекти във високотемпературни свръхпроводящи оксиди.

       В Българската Академия на Науките професор Милко Борисов израства като голям учен и организатор на науката. На 38 годишна възраст му е поверена първата административна длъжност - заместник директор на Физическия институт при БАН по време на строителството на реактора. Той е един от създателите и пръв директор на Института по физика на твърдото тяло и на Единния център по физика. Избран е за член кореспондент през 1967 г. и за академик през 1984 г. Излязъл в пенсия на 19 март 1991 г.


ИСТОРИЯ

Мемориална сесия "90 години от рождението на акад. Милко Борисов" се проведе на 18 февруари 2011 г. (петък) в зала 300 на Института по физика на твърдото тяло от 14 до 16 часа.

Улица в ж.к. Градина в София носи името на проф. Милко Борисов

ПУБЛИКАЦИИ
ЛИТЕРАТУРА

Начало

Създаден: 8 декември 2004 г.
Променен: 15 септември 2020 г.