Bulgarian Българска академия на науките Институт по физика на твърдото тяло English
ДИМИТЪР МУТЕВ

    Радиопредаване за д-р Димитър Мутев, излъчено по програма "Нощен хоризонт" на Българското национално радио с участието на Марина Младенова и телефонно включване на доц. д-р Ганка Камишева на 14 януари 2014 година.


Запис от предаването

Д И С Е Р Т А Ц И Я    П О    Ф И З И К А
1842

   

Част І    Част ІI    За психрометъра на Август    Епикриза    Обяснение на фигурите    Животопис    Тези    Фигури

Литература
  1. В. Андреев, Дисертацията на Димитър Муте и началото на българските изследвания по физическите науки, В: сб. Елена и Димитър Мутеви: ранните пътища на българската модерност", Унив.изд. Св.Кл. Охридски, София, 2017, с. 65-78

  2. Елена и Димитър Мутеви: ранните пътища на българската модерност, Сборник с материали от национална научна конференция, София, 21 ноември 2014, ред. К. Станева, П. Стойчева, М. Пилева, СУ, София, 2017

  3. М. Младенова, Елена Мутева (1829-1854) Едно закъсняло завръщане, София, 2014

  4. М. Борисов, А. Ваврек, Г. Камишева, Първата българска дисертация по физика и нейният автор д-р Димитър Мутев, Предшественици на разпространението и развитието на физическите науки в България, изд. Народна просвета, София (1985) с. 165-208

  5. М. Борисов, Г. Камишева, Д-р Димитър Мутев и българската физика. – Природа (1) 77-82 (1984); (2) 68-73 (1984)

  6. Превод от латински на български език
    Н. Бъчварова, Димитър Мутев и неговата дисертация, Известия на държавните архиви, кн. 44, 1982, с. 141 – 189

Начало

Създаден: 19 септември 2011 г.
Променен: 3 януари 2018 г.