Institute of Solid State Physics
Bulgarian Academy of Sciences

Home

Physicists

Funds

Donors

Exhibitions

Symposium

Jubilee

News

Video

References

Links

Services

Bookstore

Union of the Physicists in Bulgaria
Memoirs

Created 10.7.2006
Updated 18.2.2021

Biography
CHRISTO J. CHRISTOV
(12.06.1915 – 20.03.1990)
Born: Christo Jankov Christov was born in Varna (12 June 1915).

Education:

He studied physics and mathematics at the Sofia University (1934 – 1938) and specialized in theoretical physics in Paris (1938 – 1939) and Moscow (1956 – 1957).

Research:

He worked on combination and axiomatic theory of physics and proposed axioms to classical mechanics, theory of relatyvity and quantum theory.

Professional experience:

He started university career as assistant (05.01.1942). Later on he became associate professor (1947) and full professor (1951) on the chair of theoretical physics and took the chair on nuclear physics (1958 – 1967).

He was vice dean (1948 – 1956) and dean (1958 – 1960) of the Faculty of Physics and Mathematics.

Ch. J. Christov was vice rector (1960 – 1962) and rector (1972 – 1973) of the University in Sofia.

Bulgarian Academy of Sciences elected him as a member (1952) and a full member (1961), director of the Institute of Physics (1972) and a head of the Laboratory for cosmic rays on the Musala Mauntain (1962 – 1968).

He created Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy and was director (1973 – 1988) and head of a Laboratory (1973 – 1988).

He worked as a Vice President of Joint Institute for Nuclear Research in Dubna (1968–1970).

He was President of the Society of Physicists in Bulgaria (1971–1986).

Teaching activities:

Ch. J. Christov initiated lectures on Mathematical Methodes on Physics (1947–1990) and lectred Electrodynamics (1947–1967) and Nuclear Particle Physics (1959–1975)

Awards:

Ch. J. Christov received Dimitrovska Nagrada, Zaslujil Dejatel na Naukata (1969) and Naroden Dejatel na Naukata (1972).

Publications:

  Хр. Я. Христов (ученик), Решения на задачи, Списание на ФМД, т. 19 (1934) кн. 6–8, с. 243–248
 1. Хр. Я. Христов (ученик), Решения на задачи, Списание на ФМД, т. 19 (1934) кн. 10–11, с. 304–307

 2. Хр. Я. Христов, Върху каноничните произведения на Вайерщрас, Юбилеен сборник на Физико-математическото дружество в София по случай 40-годишния му юбилей, София (1939) ІІ част, 70–73

 3. Хр. Я. Христов, Встъпителна лекция, Годишник на СУ, ФМФ (1948)

 4. Хр. Я. Христов, Математични методи на физиката, София, Наука и изкуство, І изд. (1952), ІІ изд. (1967)

 5. Хр. Я. Христов, Електродинамика, София, Наука и изкуство (1955)

 6. Хр. Я. Христов, Об уравнении диффузии односкоростных изотропно рассейвающихся нейтро-нов в одномерном стационарном случае, сп. “Вычислительной математики и матема-тической физики, т. 1 (1961) №5

 7. Хр. Я. Христов, Върху аксиоматичния подход в рационалните и експерименталните науки, Проблеми на логиката, т. 2, София, Изд. БАН (1969)

 8. Хр. Я. Христов, С любов към знанието и науката (разговор на П. Янъков с ректора на СУ “Св. Кл. Охридски” акад. Хр. Я. Христов), в. Отечествен фронт (4.09.1973)

 9. Хр. Я. Христов, Тодор Г. Тодоров, Асимптотичните числа – алгебрични операции с тях, Български математически публикации, т. 2 (1976)

 10. А. Балевски, Хр. Я. Христов, Съвременното състояние на физиката в НРБ, сп. “Euro-physiks news” кн. 4 (1977)

 11. Хр. Я. Христов, в. Софийски университет (08.12.1978) бр. 4

 12. Хр. Я. Христов, Б. П. Дамянов, Асимптотические функции – новый класс обобщенных функции. І. Общая постановка и определение, Българский физический журнал, т. 6 (1978)

 13. Хр. Я. Христов, Елисавета Иванова Карамихайлова (1897 – 1968), Бележити български физици, С., Народна просвета (1981) 103–112

 14. Хр. Я. Христов, Б. П. Дамянов, Асимптотические функции – новый класс обобщенных функции. ІІІ. Основные действия над ними, ОИЯИ – Дубна (1978)

 15. Хр. Я. Христов, Б. П. Дамянов, Асимптотические функции – новый класс обобщенных функции. ІІ. Съществование функций в однозначность их разложении, Българский физический журнал, т. 6 (1979)

 16. Хр. Я. Христов, Б. П. Дамянов, Асимптотические функции – новый класс обобщенных функции. ІV. Умножение, линейные функционалы, Българский физический журнал, т. 6 (1979)

 17. Хр. Я. Христов, Б. П. Дамянов, Асимптотические функции – новый класс обобщенных функции. V. Преобразования Фурье, ОИЯИ – Дубна (1979)

 18. Хр. Я. Христов, Философското и моралното значение на космическите изследвания, в. Народна култура (23.03.1979)

 19. Хр. Я. Христов, Б. П. Дамянов, Асимптотические функции – новый класс обобщенных функции. VІ. Представители Фурье – образов в множестве обычных функции, Българский физический журнал, т. 8 (1981) кн. 1

 20. Хр. Я. Христов, Б. П. Дамянов, Асимптотические функции – новый класс обобщенных функции.VІІ. Замена независимой переменной, ОИЯИ – Дубна (1981)

 21. Хр. Я. Христов, Иван Пандев, Дубна – име на знанието и прогресса, в. Работническо дело (20.03.1981)

 22. Хр. Я. Христов, Приноси в квантовата механика – портрет на акад. Асен Дацев, в. Работническо дело (14.02.1981)

 23. Хр. Я. Христов, Паралел между класическата механика, класическата физика, специалната теория на относителността и общата теория на относителността, сп. Физика, кн. 3 (1983)

 24. Хр. Я. Христов, Ц. Вълов, Дубна – притегателният център на ядрената наука, чества своята тридесет годишнина, Списание на БАН (1986), кн. 5, с. 54

 25. Хр. Я. Христов, Учителят с лира (за варненския учител Божил Райнов), в. “Варна” (18-24.03.1990)

 26. Хр. Я. Христов, [Асен Дацев] In memoriam, Светът на физиката, 17 (1994) кн. 1, с. 62

References:

 1. 60 години сътрудничество на ИЯИЯЕ-БАН с ОИЯИ (1956–2016), София, ИЯИЯЕ-БАН (2016)

 2. N. Tonchev, On the Centenary of the burth of Christo Yankov Christov (1915 – 1990). – Bulgarian Journal of Physics (2015) 42(2), s. 89–92

 3. Н. Тончев, Христо Янков Христов (12.06.1915 – 20.03.1990). – Новости ОИЯИ, Дубна (2015) (3), с. 63–64

 4. Н. Стоилова, Д. Тонев, Академик Христо Янков Христов – изтъкнат учен, преподавател и организатор на науката. – Списание на БАН (4) 61-64 (2015); сп. Наука (5) 40-42 (2015)

 5. И. Лалов, 100 години от рождението на акад. Христо Христов . – Списание на БАН (4) 64-67 (2015); сп. Наука (5) 42-45 (2015)

 6. Академик Христо Я. Христов (1915-1990), 40 години Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН (2012) 39-45

 7. К. Коленцов, И физикът – теоретик може да е изобретател, Светът на физиката (2010) кн. 4, с. 68–69

 8. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, БАН (2008) с. 231

 9. Н. Ахабабян, По случай 80 годишнината от рождението на акад. Хр. Христов, Светът на физиката (1995) кн. 4, с. 36-42

 10. И. Лалов, 80 години от рождението на акад. Христо Христов, Физика (1995) кн. 4, с. 37–41

 11. И. Лалов, Слово [произнесено на честване 80 годишнината на академик Х. Я. Христов на 12.06.1995], Списание на БАН (1995) кн. 5-6, с. 89-91

 12. П. Марков, Тържествено честване 80 годишнината на акад. Христо Я. Христов, Списание на БАН (1995) кн. 5-6, с. 88

 13. Ч. Палев, М. Матеев, С. Тодорова, Христо Я. Христов, София, Унив. изд. "Св. Кл. Охридски" (1995)

 14. С. Манов, Един вълнуващ юбилей (за акад. Хр. Я. Христов), Бюлетин на ДФБ (1990) кн. 2, с. 2-4

 15. К. Момчилов, Предаване на знамето. Академиците директори на институти в БАН Богдан Куртев и Хр. Я. Христов подадоха оставка, в. “Труд” (14.09.1988)

 16. Н. Балабанов, Прощално (за Хр. Я. Христов), Бюлетин на ДФБ (1985) кн. 2, с. 6–8

 17. П. Марков, Академик Христо Янков Христов на 70 години, Физико–математическо списание (1985) кн. 3, с. 276–281

 18. 100 години Българска Академия на Науките 1869–1969, София, изд. БАН (1969)

 19. Лауреати на Димитровски награди в областта на науката (1950–1953), София, БАН (1955)

Back