Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Union of the Physicists in Bulgaria
Мемоари

Създаден 10.7.2006
Променен 8.10.2021

Биография
ХРИСТО ЯНКОВ ХРИСТОВ
(12.06.1915 – 20.03.1990)

Роден:

Христо Янков Христов е роден в град Варна на 12 юни 1915 година в семейството на Янко и Екатерина Христови. С по-голямия си брат Петко (р. 27.07.1910) остават кръгъли сираци след смъртта на баща им през 1919 година и на майка им през 1932 година.

С Росица Тихомирова се венчават на 28 декември 1941 година и имат три деца - двама сина и една дъщеря: Евгени (1942), Екатерина (1945) и Владимир (1948).

Обучение:

Христо Я. Христов постъпва в реалния отдел на Варненската мъжка гимназия "Фердинанд І" (1929). През учебната 1931 – 1932 година участва в основаването на ученически вестник "Виделина", който излиза няколко години и достига тираж 2000 броя. Увлича се по комбинаториката. Завършва Разградската гимназия през 1934 година. Следва две специалности в Софийския университет: физика и математика (1934–1938). Специализира в Сорбоната (1938–1939) и в Московския държавен университет (1956–1957).

Научни изследвания:

Увлича се първоначално по логическото уточняване (аксиоматизиране) на физичните теории. Предлага физични аксиоматики на класическата механика, на специалната и общата теория на относителността, на квантовата механика.

Професионален опит:

Постъпва като асистент в катедрата по специална (атомна) физика, метеорология и геофизика при Физико-математическия факултет на Софийския университет (05.01.1942).

В катедрата по теоретична физика е избран за доцент (1947) и професор (1951).

Ръководи катедрата по атомна физика (1958 – 1967).

Участва в ръководството на Физико-математическия факултет като заместник декан (1948 – 1956) и декан (1958 – 1960).

В Софийският университет е заместник ректор (1960 – 1962), ректор (1972 – 1973).

Българската академия на науките го избира за член-кореспондент (1952) и за академик (1961).

Във Физическия институт на БАН ръководи секция по космическо лъчение със станция на връх Мусала (1962 – 1968), секция по теория на полето и елементарните частици (1963 – 1972) и е негов последен директор (1972).

Христо Я. Христов е основоположник на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН (1973 – 1988) и ръководител на секцията по теория на ядрото и елементарните частици (1973 – 1988).

Бил е председател на Дружеството на физиците в България (1971 – 1986).

Пенсионира се в края на 1988 година.

Преподавателска дейност:

Като асистент води по два часа седмично семинарните упражнения по теоретична физика и лабораторните упражнения по опитна физика за студентите от нефизическите специалности (1939 – 1944).

В Софийския университет въвежда курс по "математически методи на физиката" (1947 – 1990). Чете курса по "електродинамика" (1947 – 1967).

Води и специален курс по физика на елементарните частици (1959 – 1975)

Експертна дейност:

Академик Христов е член на научния съвет (1957 – 1980) и заместник директор (1968 – 1970)на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна [1, с. 9]

Награди:

Академик Хр. Я. Христов е носител на Димитровска награда.

Удостоен е със званията "Заслужил деятел на науката" (1969) и "Народен деятел на науката" (1972)

Публикации:

 1. Хр. Я. Христов (ученик), Решения на задачи, Списание на ФМД, т. 19 (1934) кн. 6–8, с. 243–248

 2. Хр. Я. Христов (ученик), Решения на задачи, Списание на ФМД, т. 19 (1934) кн. 10–11, с. 304–307

 3. Хр. Я. Христов, Върху каноничните произведения на Вайерщрас, Юбилеен сборник на Физико-математическото дружество в София по случай 40-годишния му юбилей, София (1939) ІІ част, 70–73

 4. Хр. Я. Христов, Върху един начин за разделяне пространството на области чрез равнини, Списание на Физико-математическото дружество, г. 26 (9-10) 315-324 (1941)

 5. Хр. Я. Христов, Встъпителна лекция, Годишник на СУ, ФМФ (1948)

 6. Хр. Я. Христов, Математични методи на физиката, София, Наука и изкуство, І изд. (1952), ІІ изд. (1967)

 7. Хр. Я. Христов, Електродинамика, София, Наука и изкуство (1955)

 8. Хр. Я. Христов, Об уравнении диффузии односкоростных изотропно рассейвающихся нейтро-нов в одномерном стационарном случае, сп. “Вычислительной математики и матема-тической физики, т. 1 (1961) №5

 9. Д. Стоянов, Х. Я. Христов, Нелинейные представления группы SU(2),Вопросы теории элементарных частиц, Труды международного семинара по теории элементарных частиц, Варна, 6-19 мая 1968, с. 493-503 [Калицин]

 10. Х. Христов, Я. Арнаудова, К. Кадемова,С. Мавродиев, Б. Марковски, Е. Ризов, О метричных елементах представлении группы лоренца, Вопросы теории элементарных частиц, Труды международного семинара по теории элементарных частиц, Варна, 6-19 мая 1968, с. 79-106 [Калицин]

 11. Хр. Я. Христов, Върху аксиоматичния подход в рационалните и експерименталните науки, Проблеми на логиката, т. 2, София, Изд. БАН (1969)

 12. Хр. Я. Христов, С любов към знанието и науката (разговор на П. Янъков с ректора на СУ “Св. Кл. Охридски” акад. Хр. Я. Христов), в. Отечествен фронт (4.09.1973)

 13. Хр. Я. Христов, Тодор Г. Тодоров, Асимптотичните числа – алгебрични операции с тях, Български математически публикации, т. 2 (1976)

 14. А. Балевски, Хр. Я. Христов, Съвременното състояние на физиката в НРБ, сп. “Euro-physiks news” кн. 4 (1977)

 15. Хр. Я. Христов, в. Софийски университет (08.12.1978) бр. 4

 16. Хр. Я. Христов, Б. П. Дамянов, Асимптотические функции – новый класс обобщенных функции. І. Общая постановка и определение, Българский физический журнал, т. 6 (1978)

 17. Хр. Я. Христов, Елисавета Иванова Карамихайлова (1897 – 1968), Бележити български физици, С., Народна просвета (1981) 103–112

 18. Хр. Я. Христов, Б. П. Дамянов, Асимптотические функции – новый класс обобщенных функции. ІІІ. Основные действия над ними, ОИЯИ – Дубна (1978)

 19. Хр. Я. Христов, Б. П. Дамянов, Асимптотические функции – новый класс обобщенных функции. ІІ. Съществование функций в однозначность их разложении, Българский физический журнал, т. 6 (1979)

 20. Хр. Я. Христов, Б. П. Дамянов, Асимптотические функции – новый класс обобщенных функции. ІV. Умножение, линейные функционалы, Българский физический журнал, т. 6 (1979)

 21. Хр. Я. Христов, Б. П. Дамянов, Асимптотические функции – новый класс обобщенных функции. V. Преобразования Фурье, ОИЯИ – Дубна (1979)

 22. Хр. Я. Христов, Философското и моралното значение на космическите изследвания, в. Народна култура (23.03.1979)

 23. Хр. Я. Христов, Б. П. Дамянов, Асимптотические функции – новый класс обобщенных функции. VІ. Представители Фурье – образов в множестве обычных функции, Българский физический журнал, т. 8 (1981) кн. 1

 24. Хр. Я. Христов, Б. П. Дамянов, Асимптотические функции – новый класс обобщенных функции.VІІ. Замена независимой переменной, ОИЯИ – Дубна (1981)

 25. Хр. Я. Христов, Иван Пандев, Дубна – име на знанието и прогресса, в. Работническо дело (20.03.1981)

 26. Хр. Я. Христов, Приноси в квантовата механика – портрет на акад. Асен Дацев, в. Работническо дело (14.02.1981)

 27. Хр. Я. Христов, Паралел между класическата механика, класическата физика, специалната теория на относителността и общата теория на относителността, сп. Физика, кн. 3 (1983)

 28. Хр. Я. Христов, Ц. Вълов, Дубна – притегателният център на ядрената наука, чества своята тридесет годишнина, Списание на БАН (1986), кн. 5, с. 54

 29. Хр. Я. Христов, Учителят с лира (за варненския учител Божил Райнов), в. “Варна” (18-24.03.1990)

 30. Хр. Я. Христов, [Асен Дацев] In memoriam, Светът на физиката, 17 (1994) кн. 1, с. 62

Използвана литература:

 1. 60 години сътрудничество на ИЯИЯЕ-БАН с ОИЯИ (1956 – 2016), София, ИЯИЯЕ-БАН (2016)

 2. И. Лалов, 100 години от рождението на акад. Христо Христов . – Списание на БАН (4) 64-67 (2015); сп. Наука (5) 42-45 (2015)

 3. N. Tonchev, On the Centenary of the burth of Christo Yankov Christov (1915 – 1990). – Bulgarian Journal of Physics (2015) 42(2), s. 89–92

 4. Н. Тончев, Христо Янков Христов (12.06.1915 – 20.03.1990). – Новости ОИЯИ, Дубна (2015) (3), с. 63–64

 5. Н. Стоилова, Д. Тонев, Академик Христо Янков Христов – изтъкнат учен, преподавател и организатор на науката. – Списание на БАН (4) 61–64 (2015); сп. Наука (5) 40-42 (2015).

 6. Академик Христо Я. Христов (1915-1990), 40 години Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН (2012) 39-45

 7. К. Коленцов, И физикът – теоретик може да е изобретател. – Светът на физиката (2010) кн. 4, с. 68–69

 8. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, БАН (2008) с. 231

 9. Н. Ахабабян, По случай 80 годишнината от рождението на акад. Хр. Христов. – Светът на физиката (1995) кн. 4, с. 36–42

 10. И. Лалов, 80 години от рождението на акад. Христо Христов. – Физика (1995) кн. 4, с. 37–41

 11. И. Лалов, Слово [произнесено на честване 80 годишнината на академик Х. Я. Христов на 12.06.1995]. – Списание на БАН (1995) кн. 5–6, с. 89–91

 12. П. Марков, Тържествено честване 80 годишнината на акад. Христо Я. Христов. – Списание на БАН (1995) кн. 5–6, с. 88

 13. Ч. Палев, М. Матеев, С. Тодорова, Христо Я. Христов, София, Унив. изд. "Св. Кл. Охридски" (1995)

 14. С. Манов, Един вълнуващ юбилей (за акад. Хр. Я. Христов). – Бюлетин на ДФБ (1990) кн. 2, с. 2–4

 15. К. Момчилов, Предаване на знамето. Академиците директори на институти в БАН Богдан Куртев и Хр. Я. Христов подадоха оставка. – в. “Труд” (14.09.1988)

 16. Н. Балабанов, Прощално (за Хр. Я. Христов). – Бюлетин на ДФБ (1985) кн. 2, с. 6–8

 17. П. Марков, Академик Христо Янков Христов на 70 години. – Физико–математическо списание (1985) кн. 3, с. 276–281

 18. 100 години Българска Академия на Науките 1869 ? 1969, София, изд. БАН (1969)

 19. Лауреати на Димитровски награди в областта на науката (1950 – 1953), София, БАН (1955)

Паметната плоча за акад. Христо Янков Христов на входа на Институтата за ядрени изследвания и ядрена енергетика е официално открита на 12 февруари 2013 година от 15:30 ч.

Начало