Начало
Физици
Документи
Апарати
Книги
Снимки
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки
Новини


English
Институт по физика на твърдото тялоМемоариСъздаден: 22 юли 2011 г.
Променен: 29 юли 2011 г.

Протоколи
Описи
Свидетелства

Фонд 30
Борис Кандиларов

ОПИС 2

 1. Р Манафова, Интелигенция с европейски измерения, София, Унив. Изд. 1994, 316 стр.

 2. Христо Караманджуков, Потготовка на илинденско-преображенското въстание в Странджа-малкотърновски революционен район 1902 – 1903, НБКМ, София, 1996

 3. Е. Стателова, Р. Попов (съст.), Съединението 1885, Изд. Български писател, София, 1985, 581 стр.

 4. Р. Симеонова (съст.), Съединението на княжество България с източна Румелия 1885-1985, Обзор на фотографски материали, съхранявани в сбирката „Портрети и снимки”, София, НБКМ, 1985, 106 стр.

 5. Р. Попов, В. Танкова (съст), Иван Евстатиев Гешьов лична кореспонденция, София, Акад. Изд. М. Дринов, 1994, 317 стр.

 6. П. Семерджиев, Македонският въпрос и БКП-ВМРО, София, изд. Дике, б.д. 165 стр.

 7. Г. Марков, Българското крушение 1913, София, Акад. Изд. М. Дринов, София, 1991, 237 стр.

 8. Протоколи от съдебния процес срещу Атанас Узунов и другите подсъдими по Хасковското покушение през 1878 година, НБКМ, София, 1975, 192 стр.

 9. И. Богданов, Речник на българските псевдоними, изд. П. Берон, София, 1989, 528 стр.

 10. Периодика и литература, т. І 1877 – 1892, София, Изд. БАН, 1985, 1064 стр.

 11. Михайлов избрани произведения, София, Унив. Изд. 1993, 493 стр.

 12. Дочо Леков, Българска възрожденска литература, том. 1-2, София, Унив. Изд. 1993, 2 тома, 336 стр., 356 стр.

 13. Сава Чукалов, Михаил Антонов, Военно издателство, София, 1988, 77 стр.

 14. Христо Кабакчиев избрани произведения, том първи юни 1895 – септември 1917, София, Партиздат, 1988, 607 стр.

 15. Добри Желев, Никола Гешев и неговите секретни операции, София, изд. Антени, 1994, 160 стр.

 16. В. Николова, Д. Саздов (съст.), Програми, програмни документи и устави на буржоазните партии в България, София, Наука и изкуство, 1992, 524 стр.

 17. Йордан Колев, Българската интелигенция 1878 – 1912, София, Унив. Изд., 1992, 314 стр.

 18. Николай Генчев (съст.), Интелигенцията в културологична переспектива, София, Унив. Изд., 1992, 317 стр.

 19. Библия сиреч книгите на свещеното писание на Новия завет, изд. Светия синод на Българската църква, София, 1982, 317 стр.

 20. Вяра Николова, Православната Цивилизация според философско-искорическия модел на Тойнби, София, Лаков прес, 1994, 143 стр.

 21. Михаил Поснов, История на християнската църква, София, Анубис, 1993, 303 стр.

 22. Н. М. Николский, История русской церкви, 4 изд. Москва, 1988, 446 стр.

 23. Димитриос Ризос, Агиология, издава Светия синод на Българската православна църква, 1993, 112 стр.

 24. Илия Цоневски, Патрология живот, съчинения и учение на църковните отци, учители и писатели, Синодално издателство, София,1986, 557 стр.

 25. Закон за наследството, Наука и изкуство, София, 1980, 30 стр.

 26. Павло Загребелни, Роксолана, роман, Радуга, Москва, 1989, 558 стр.

 27. Николай Рьорих, Седемте велики тайни на космоса, Езотерика, 1995, 279 стр.

 28. Тотьо Коев, Димитър Киров, Кратка Богословска енциклопедия, Булвест, 2000, 198 стр.

 29. М. Шатров, Дальше, далше, дальше, дискусия вокруг одной пьесы, Москва, изд. Книжная палата, 1989, 303 стр.

 30. П. Гарб, Долгожители, Москва, Прогрес, 1986, 183 стр.

 31. А. М. Волков, Страны северной Европы экономико-статистический спавочник, Москва, Мысл, 1986, 228 стр.

 32. 15 встречи в Останкине, Москва, 1989, 302 стр.

 33. Фридрих Ницше, Тъй рече Заратустра книга за вички и никого, изд. Хр. Ботев, София, 1990, 364 стр.

 34. А. Ф. Тютчева, При дворе двух императоров воспоминания дневник 1853-1855, Москва, 1990, 220 стр.

 35. Фьодор Бурлацки, Новото мислене, диалози и размисли за технологичната революция и нашите реформи, Партиздат, София, 1988, 302 стр.

 36. Йордан Бадев, Позиция, изд. БАН, София, 1993, 159 стр.

 37. Т. Джеферсон, Автобиография, Заметки о штате Виргиния, Ленинград, Наука, 1990

 38. А. Достоевска, Спомени, Народна култура, София, 1976, 399 стр.

 39. Валери Жискар д’Эстен, Власт и жизнь, Москва, Международные отношения, 1990, 319 стр.

 40. З. Фройд, Въведение в психоанализата, София, Наука и изкуство, 1990

 41. Д. Чобанова, Turbo Pascal за начинаещи, 1. В теория, 2. В практика, Карисия, 1994 – 2 тома

 42. Д. Гукин, DOS за новаци, София, Техника, 1994

 43. Нов Български университет, Учебни програми, 1994-1995, София, 1994

 44. AAAS Consortium of Affiliates for International Programs, Directory, 1992; 1999-2000 – 2 бр.

 45. А. Швейцер, Благоговение перед жизнью, Москва, Прогресс, 1992

 46. G. Hauptmann, Dramen, Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig, 1986

 47. F. Bottger, Hermann Hesse, Verlag der Nation, Berlin, 1974

 48. А. В. Николов, Групи и алгебри на Ли, София, СУ-ФзФ, 1969

 49. Л. Чакалов, Съчинения, т. 1, София, БАН, 1982

 50. Р. Каишев, Избрани трудове, София, изд. БАН, 1980

 51. Г. Манев, Увод в теоретичната физика, част втора, Учение за етера, Електричество и магнетизъм – Теория на светлината – Атомистика на електричните явления, София, Унив. печ. 1940

 52. Л. Илиев, Нули на цели функции, Азбуки, 1 Български математически монографии, София, изд. БАН, 1979

 53. Теоретичната физика и физиката на високите енергии, Юбилеен сборник в чест на академик Христо Я. Христов, по случай 70-годишнината от рождението му, София, изд. БАН, 1988

 54. С. Чолаков, Хумористичният вестник Щурец и неговият редактор Райко Алексиев, София, Унив. изд. 1992

 55. Д. Дочев, Висша математика Диференциално и интегрално смятане, Икономически университет, Варна, 1991

 56. М. Бушев, Синергетика хаос, ред, самоорганизация, София, Унив. изд., 1992

 57. В. Цанов, Риманови повърхнини, София, изд. БАН, 1987, 83 стр. – 2 екз.

 58. А. Тодоров, А. Каспарян, Увод в многообразията на калаби-яо, София, изд. БАН, 1988, 72 стр.

 59. Н. Костов, Нелинейни уравнения и квантова R-матрична теория, София, изд. БАН, 1991, 60 стр.

 60. Л. Домбровски, Исследование атомного порядка в твердых растворах, Диссертация, Москва, 1998

 61. Хр. Я. Христов, Бл. Дамянов, Умножение на обобщени функции, София, изд. БАН, 1989, 78 стр.

 62. Б. Кандиларов, В. Дечева, Трансфер – Матричен подход и основни представи на зонната теория, София, изд. БАН, 1988, 75 стр. - 2 екз.

 63. О. Пешев, Адсорбция и реакции върху дисперски полупроводници, София, изд. БАН, 1980

 64. А. Зоммерфельд, Строение атома и спектры, т. 1-2, Москва, 1956

 65. Д. Займан, Принципы теории твердого тела, Москва, Мир, 1966

 66. Л. А. Сена, Единицы измерения физических величин, 3 изд. Москва, 1951

 67. Л. Мухин, Мир Астрономии, Москва, Молодая гвардия, 1987

 68. А. Пуанкаре, О кривых определяемых дифференциальными уравнениями, Москва, 1947

 69. П. С. Лаплас, Изложение системы мира, Ленинград, Наука, 1982

 70. Г. Вейл, Математическое мышление, Москва, Наука, 1989

 71. Ф. Волькенштейн, Электроны и кристаллы, Москва, Наука

 72. Е. И. Кондорский, Зонная теория магнетизма, изд. Московского унив., 1976

 73. Н. Обрешков, Теория на числата, София, Унив. изд., 1996

 74. Generalized Functions and Operational Calculus (edited by I. Dimovski), Proceedings of the Conference, Varna, September 29 – October 6, 1975, Sofia, BAS, 1979

 75. Солитоны, Москва, Мир, 1983

 76. Ш. Ремпель, Б.-В. Шульце, Теория индекса эллиптических краевых задач, Москва, Мир, 1986

 77. М. И. Каргаполов, Ю. И. Мерзляков, Основы теории групп, Москва, Наука, 1972

 78. Р. Рихтмайер, Принципы современной математической физики, т. 1-2, Мир, Москва, 1982-1984

 79. В. Шокли, Теория электронных полупроводников, Москва, 1953

 80. К. Шадан, П. Сабатье, Обратные задачи в квантовой теории рассеяния, Мир, Москва, 1980

 81. Исследования по теории операторов и их приложениям, Киев, Наукова думка, 1979

 82. Генчо Скордев, Правилни многостени, София, НП, 1978

 83. Сборник задач по уравнениям математической физики, Наука, Москва, 1974

 84. Х. Д. Икрамов, Задачник по линейной алгебре, Наука, Москва, 1975

 85. В. А. Желнорович, Теория спиноров и ее применение в физике и механике, Наука, Москва, 1982

 86. А. И. Маркушевич, Введение в классическую теорию абелевых функций, Наука, Москва, 1979

 87. А. В. Бицадзе, Уравнения математической физики, Наука, Москва, 1982

 88. Н. Н. Лебедев, Специальные функции и их приложения, Москва, 1953

 89. Н. Коблиц, Введение в эллиптические кривые и модулярные формы, Москва, Мир, 1988

 90. Д. В. Беклемишев, Курс аналитической геометрии и линейной алгебры, Москва, Наука, 1984

 91. Р. Голдблатт, Топосы Категорный анализ логики, Москва, Мир, 1983

 92. Д. В. Беклемишев, Дополнительные главы линейной алгебры, Москва, Наука, 1983

 93. Е. Титчмарш, Теория функции, Москва, Наука, 1980

 94. П. К. Суетин, Классические ортогональные многочлены, Москва, Наука, 1979

 95. Р. Беллман, Теория устойчивости решений дифференциальных уравнений, Москва, 1954

 96. Ю. И. Мерзляков, Рациональные группы, Москва, Наука, 1987

 97. Александр Сергеевич Давидов, Киев, Наукова думка, 1982

 98. И. Б. Хриплович, Несохранение четности в атомных явлениях, Москва, Наука, 1981

 99. А. И. Ахиезер, М. П. рекало, Биография элементарных частиц, Киев, Наукова думка, 1979

 100. С. Р. Де Грот, Термодинамика необратимых процессов, Москва, 1956

 101. С. Ленг, SL®, Москва, Мир, 1977

 102. Т. Маршалл, Лазеры на свободных электронах, Москва, Мир, 1987

ОПИС 3

 1. Папка

 2. Папка, Автореферат, 1998

 3. Плик, Заявление, 11.06.1996

 4. Зелена папка с ластик, VІІ конгрес на Съюза на учените в България, 30-31 октомври 1998 г. София

 5. Папка, съдържа отпечатъци от статии, 1978-1979 г.

 6. Папка, отпечатъци от статии, 1957-1987

 7. Плик, Увод в S-матричния подход

 8. Папка

 9. Папка

 10. Папка

 11. Папка

 12. Папка (съдържа слаид за шрайп проектор)

 13. Дело с публикации, отпечатъци и списания

 14. Дело с вестници

 15. Папка, 1989

 16. Плик, 14.03.1988

 17. Папка, 22.07.1987

 18. Дело, изрески от вестници

 19. Дело, вестници

 20. Дело, вестници

 21. Дело, Атестация, 1991

 22. Дело, Списания

 23. Дело, Отпечатъци от статии

 24. Плик, Дискове и дискети

 25. Папка

 26. Папка

 27. Плик

 28. Албум с копие от статия

 29. Плик

 30. Папка

 31. Папка

 32. Папка – Obserwation of Superlattice Effects

 33. Папка

 34. Плик

 35. Папка, Списък на научните трудове

 36. Папка “m* числени…”

 37. Папка “Кръстев” програми за ИЦ

 38. Папка

 39. Папка

 40. Папка

 41. Папка

 42. Папка

 43. Папка

 44. Папка

 45. Кутия

 46. Плик със снимки

 47. Пласмасови кутии с големи дискети

Назад