Bulgarian Institute of Solid State Physics
Bulgarian Academy of Sciences
English

Home

Physicists

Funds

Donors

Exhibitions

Symposium

Jubilee

News

Video

References

Links

Services

Bookstore

Union of the Physicists in Bulgaria
Memoirs

Created 31.12.2016
Updated18.10.2022
Biography
Antonia Petrova Shivarova
(02.05.1947 – 07.12.2016)
Born:

Prof. Antonia Shivarova was born in Stara Zagora

Education

She studied a high school in her native town up to 1965

From 1965 to 1970, she studied radiophysics and electronics in the Sofia University

She was a Ph.D. student at the Faculty of Physics (1972 – 1975) and difended her thesis “Surface waves in plasma” (1976)

A. Shivarova specialised in Germany (1984 – 1985)

She defended her Sc.D. thesis "Nonlinear plasma waveguide" (1999)

Research:

Prof Shivarova investigated problems in radiophysics, plasma physics and discharge

Her achievements are in the area of unstable plasma and nonlinear optics. She created method for plasma diagnostics

Professional experience:

She was third rang assistant (1976), second rang assistant (1977), first rang assistant (1980), associate professor (1986), professor (2000) at the Sofia University.

BAS Institute of electronics appointed her (1970 – 1972). She was a physicists (1975 – 1976), assistent (1976 – 1977), second rang assistant (1977 – 1980) in the chair of radiophysics and electronics and first rang assistant in the chair of general physics (1980 – 1986)

В катедрата по радиофизика и електроника на Физическия факултет на СУ е доцент (1986 – 2000) и професор (2000 – 2016). Създава и ръководи изследователска група по "Физика на плазмата и газовия разряд"

Във Физическия факултет на Софийския университет проф. дфн Антония Шиварова е била заместник декан (1989 – 1991) и ръководител на катедрата по радиофизика и електроника (2007 - ). По нейна инициатива е създадена специалността "Комуникации и физична електроника"

Teaching Activities

Чела е 18 университетски курса. Била е ръководител на над 40 дипломанти и на 18 успешно защитени докторски дисертации.

До 2002 година е чела лекционните курсове
1978 – 1979 "Физика на плазмата"
1983 – 2002 "Статистическа радиофизика и теория на информацията"
1988 – 2002 "Нелинейна влакнеста оптика"
1993 – 2002 "Вакуумна и газова електроника"
1997 – 2001 "Газови разряди
2005 г. – Основи на електрониката
2005 г. – Основи на електротехниката и радиотехниката (електроника)
2007 г. – Основи на електрониката
2000 – 2004 Теория на информацията
2001 – 2004 Оптични комуникации
2000 г. – Вакуумна и газова електроника
2000 г. – Физика на газовия разряд и плазмата
2005 г. – Статистическа радиофизика и теория на информацията
2005 г. – Нелинейна влакнеста оптика
2002 г. – Основи на физиката на плазмата
2002 г. – Източници на газоразрядна плазма
2002 г. – Вълни, неустойчивости и нелинейни явления в плазма
2002 г. – Теория на информацията в безжичните комуникации 2004 г. – Вълнови процеси 1977 – 1980 г. Физика на плазмата – семинарни упражнения 1979 – 1980 г. Електричество и магнетизъм (в кат. ОФ) – семинарни упражнения 1984 – 1993 г. Статистическа радиофизика – семинарни упражнения 1993 – 2000 г. Вакуумна и газова електроника – семинарни упражнения 1997 – 2000 г. Газови разряди – семинарни упражнения 1976 – 2000 г. Основи на радиоелектрониката; Основи на електрониката – лабораторни упражнения 1976 – 1984 г. Вакуумна и газова електроника – лабораторни упражнения 1976 – 1989 г. Физика на плазмата – лабораторни упражнения 1978 – 1982 г. Обща физика – лабораторни упражнения

Организационна дейност

Член на Съюза на физиците в България от 1972 година и негов заместник председател (1998 – 2001). Членува в Съюза на учените в България от 1980 година.

Тя е председател на 28-та Национална конференция за образованието по физика на тема „Физиката и образованието по физика на границата на две столетия“

Publications

A. Shivarova wrote more than 200 publications including one monograph, 1 university textbook and 94 scientific paper, 1 patent, 60 conference reports.
  1. И. Колева, А. Шиварова, Практикум по физика на плазмата, Унив. изд. Кл. Охридски, София, (1989)

References

  1. Некролог от Физическия факултет на СУ (12.12.2016)

  2. Проф. дфн Антония Петрова Шиварова (2 май 1947–7 декември 2016), Наука (1) (2017)

Back