Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 13.12.2016
Променен 18.10.2022

Биография
Антония Петрова Шиварова
(02.05.1947 – 07.12.2016)

Родена:

Проф. дфн Антония Шиварова е родена в Стара Загора.

Обучение  Завършва гимназия в родния си град през 1965 година.

Учи специалност радиофизика и електроника във Физическия факултет на Софийския университет от 1965 до 1970 година. Защитава дипломна работа върху физика на плазмата под ръководството на проф. Н. Николов.

Тя е редовен аспирант в катедра Радиофизика и електроника (1972–1975). Под ръководството на доц. д-р Тихомир Стойчев и проф. дфн Иван Желязков защитава кандидатска дисертация на тема “Повърхнинни вълни в ограничени плазмени системи” (1976)

Специализира като Хумболтов стипендиант в университета в Бохум, Германия две години (1984–1985).

Защитава дисертация за доктор на физическите науки на тема "Нелинейни плазмени вълноводи" (1999).

Научни изследвания

Научните изследвания на проф. Шиварова са в областите радиофизика и физика на плазмата и газовия разряд

Тя проучва теоретично и експериментално газови разряди и вълнови процеси в плазма, както и нелинейни оптични вълноводи (теория)

Предмет на нейните изследвания са

  1. Високочестотни и микровълнови разряди: разряди в поле на разпространяващи се вълни и индуктивни разряди

  2. Източници на снопове отрицателни водородни йони за допълнително нагряване на термоядрена плазма

  3. Вълни и неустойчивости в газоразрядна плазма (изотропна и намагнитена)

  4. Нелинейни вълни в изотропна ограничена плазма

  5. Нелинейни вълнови взаимодействия в изотропна и замагнитена плазма

  6. Вълни в нехомогенна ограничена плазма (изотропна и замагнитена)

  7. Нелинейни вълни и нелинейни вълнови взаимодействия в оптични вълноводи

Проф. Шиварова има световно признати приноси (744 цитата) във физиката на разрядите, поддържани от повърхнинни вълни; в областта на плазмените неустойчивости; в създаването на диагностични методи за изследване на плазма и в нелинейната оптика.

Професионален опит

Във Физическия факултет на Софийския университет е избрана за асистент (1976), старши асистент (1977), главен асистент (1980), доцент (1986), професор (2000).

Като физик е работила в Института по електроника при БАН (1970–1972). В катедрата по радиофизика и електроника на Физическия факултет на СУ е била назначена за физик (1975–1976), асистент (1976–1977), старши асистент (1977–1980). Премества се в катедрата по обща физика на Софийския университет, където работи като главен асистент (1980–1986).

В катедрата по радиофизика и електроника на Физическия факултет при Софийския университет е доцент (1986–2000) и професор (2000–2016). Създава и ръководи изследователска група по "Физика на плазмата и газовия разряд"

Във Физическия факултет на Софийския университет проф. дфн Антония Шиварова е заместник декан (1989–1991) и ръководител на катедрата по радиофизика и електроника (от 2007). По нейна инициатива е създадена специалността "Комуникации и физична електроника"

Преподавателска дейност

Чете 18 университетски курса. Ръководи над 40 дипломанти и 18 успешно защитени докторски дисертации.

До 2002 година чете лекционни курсове по
1978 – 1979 Физика на плазмата
1983 – 2002 Статистическа радиофизика и теория на информацията
1988 – 2002 Нелинейна влакнеста оптика
1993 – 2002 Вакуумна и газова електроника
1997 – 2001 Газови разряди

Награди

Тя е заместник председател на Съюза на физиците в България (1998–2001)

Председател на 28-та Национална конференция за образованието по физика на тема „Физиката и образованието по физика на границата на две столетия“

Публикации

Автор е на над 200 публикации, от които една монография, 8 обзора, 1 университетски учебник и 94 научни статии, 1 авторско свидетелство, 60 доклада на конференции.

Използвана литература

  1. Некролог от Физическия факултет на СУ (12.12.2016)

  2. Проф. дфн Антония Петрова Шиварова (2 май 1947–7 декември 2016), Наука (1) (2017)

Начало