Bulgarian Institute of Solid State Physics
Bulgarian Academy of Sciences
English

Home

Physicists

Funds

Donors

Exhibitions

Congress3

Symposium

Jubilee

News

Video

References

Links

Services

Bookstore

Union of the Physicists in Bulgaria
Memoirs

Created 10.12.2010
Updated 19.1.2018

Corresponding Member
TSVETANA STOYCHEVA MARINOVA
(06.07.1941 – 13.03.2006)
Born: in Malka Jeljazna Vilage, Lovech District

Education: She studied solid state physics and graduated the University of St Petersburg in Russia (1965). She defended Ph.D. tesis there (1971) and D.Sc. in Bulgaria (1991)

Profesional experience: In Bulgarian Academy of Sciences, she became associate professor (1976) and professor (1996), and created and headed a new masspectrometry laboratory (1985). She has been elected a corresponding member of BAS (2004)

Teaching Activities: She lectured electron spectroscopy cource at the University of Plovdiv (1977–1978)

Research: Area: физикохимия на твърдотелната повърхност; микроелектроника, оптоелектроника и катализ. Научни приноси: Цветана Маринова е основоположник на електронно-спектроскопските изследвания в България. Определя повърхностните физикохимични свойства на полупроводници от групата А3В5, SiC, хидриран силиций, порьозен силиций и междуфазови граници метал-полупроводник. Установява оптимални условия за получаване на тънки окисни слоеве върху неръждаема стомана с висока порьозност, адхезия и температурна стабилност. С нейно участие са създадени нови методи за определяне на кинетичните характеристики на атоми и молекули върху метални повърхности.

Publication: Има 6 авторски свидетелства и 2 патента, в резултат на което е създадена и внедрена в СМК Кремиковци система за контрол на технологичния процес при производство на конверторна стомана, тънкослойни каталитични конвертори за отработени и вредни газове и др.

References:

  1. Физици – нови член-кореспонденти на БАН, Светът на физиката, 2004, кн. 4, с. 356-357
  2. Некролог

Back