Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 6.12.2010
Променен 19.1.2018

ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ
ЦВЕТАНА СТОЙЧЕВА МАРИНОВА
(06.07.1941 – 13.03.2006)
Родена: в село Малка желязна, Ловешко.

Обучение: Завършва физика на твърдото тяло в Санкт-Петербургския университет (1965). Получава научната степен доктор по физика в същия университет (1971). Защитава докторат в областта на физическите науки (1991)

Професионален опит: В Института по обща и неорганична химия при Българската академия на науките е избрана за доцент (1976) и професор (1996). Създава и ръководи лаборатория по масспектрометрия (1985). Член-кореспондант на БАН от 2004 година

Преподавателска дейност: Чете курс по електронна спектроскопия в Пловдивския университет (1977–1978)

Научни изследвания:

Област на научни изследвания: физикохимия на твърдотелната повърхност; микроелектроника, оптоелектроника и катализ.

Научни приноси: Цветана Маринова е основоположник на електронно-спектроскопските изследвания в България.

Определя повърхностните физикохимични свойства на полупроводници от групата А3В5, SiC, хидриран силиций, порьозен силиций и междуфазови граници метал-полупроводник.

Установява оптимални условия за получаване на тънки окисни слоеве върху неръждаема стомана с висока порьозност, адхезия и температурна стабилност.


С нейно участие са създадени нови методи за определяне на кинетичните характеристики на атоми и молекули върху метални повърхности.

Публикации:: Има 6 авторски свидетелства и 2 патента, в резултат на което е създадена и внедрена в СМК Кремиковци система за контрол на технологичния процес при производство на конверторна стомана, тънкослойни каталитични конвертори за отработени и вредни газове и др.

Използвана литература:

  1. Физици – нови член-кореспонденти на БАН, Светът на физиката, 2004, кн. 4, с. 356-357

  2. Некролог

Начало