Bulgarian Institute of Solid State Physics
Bulgarian Academy of Sciences
English

Home

Physicists

Funds

Donors

Exhibitions

Congress3

Symposium

Jubilee

News

Video

References

Links

Services

Bookstore

Union of the Physicists in Bulgaria
Memoirs

Created 11.2.2011
Updated 30.6.2020

Biography
Leon Izrael Mitrani
(1921 – 2001)

Роден в София

Образование

Завършва гимназия в Пловдив (1940) и физика във Физико-математическия факултет на Софийския университет (1948)

В Софийския университет защитава докторска дисертация под ръководството на Елисавета Карамихайлова през 1952. Получава научната степен доктор на науките по биофизика в Москва през 1975

Специализира в Института по физика на космичните лъчи при Унгарската академия на науките (1953)

Професионален опит

В катедрата по атомна физика във Физическия факултет на Софийския университет е асистент (1952-1954), доцент (1954-1957), извънреден професор (1957-1961)

Във Физическия институт на Българската академия на науките създава секция по космични лъчи (1954)

Ръководи построената на връх Мусала космична станция (1959)

Ръководи катедрата по атомна физика в Пловдивския университет (1963-1968)

Работи в Института по физиология на Българската академия на науките (1968-1989)

Преподавателска дейност

Чете университетски курсове по атомна физика, космични лъчи, биофизика и експериментална психология в Софийския университет, в Пловдивския университет и в Нов български университет

Научни изследвания

Работи в областта на ядрената физика върху космични лъчи, ефект на Мьосбауер и психофизиология

За космичната станция на връх Мусала конструира нови броячи и детектори на космични лъчи. Разработва резонансен сцинтилационен детектор

Изследва кривите на поглъщане на космичните лъчи и ъгловото им разпределение

Публикации

 1. Л. Митрани, Разпределение по зенитния ъгъл на компонентата в космичните лъчи, която поражда тесни меки порои, дисертация, СУ, 1952

 2. Л. Митрани, Сакадичните движения на очите и зрението, дисертация, Москва, 1974

 3. Л. Митрани, Рьонтгенова астрономия, отпечатък, с 24-28 (N. Kalitzin fund)

 4. Л. Митрани, 100 години от рождението на проф. Елисавета Карамихайлова, Светът на физиката, 1998, № 1, 63–66

 5. Л. Митрани, Космическата станция на връх Мусала предистория, Светът на физиката, 1999, № 4, 340–341

Използвана литература
 1. Н. Балабанов, Професор Леон Митрани в Пловдив, Светът на физиката, 2001, № 3, 260–264

 2. Н. Балабанов, Физиката на Леон Митрани – от Космоса до Човека, В: Развитие и разпространение на физическите знания в България. Пловдив, 2005, 45–53

 3. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, АИ Проф. М. Дринов, София, 2008, с. 210-211

 4. Г. Камишева, Приноси на българската физичка проф.д-р Елисавета Карамихайлова, Списание на БАН (1) с. 48-57 (2018)

   Back