Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

BPU2018

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 13.12.2010
Променен 14.8.2020

Биография
ЛЕОН ИЗРАЕЛ МИТРАНИ
(1921 – 2001)

Роден в София

Образование

Завършва гимназия в Пловдив (1940) и физика във Физико-математическия факултет на Софийския университет (1948)

В Софийския университет защитава докторска дисертация под ръководството на Елисавета Карамихайлова през 1952. Получава научната степен доктор на науките по биофизика в Москва през 1975

Специализира в Института по физика на космичните лъчи при Унгарската академия на науките (1953)

Професионален опит

В катедрата по атомна физика във Физическия факултет на Софийския университет е асистент (1952-1954), доцент (1954-1957), извънреден професор (1957-1961)

Във Физическия институт на Българската академия на науките създава секция по космични лъчи (1954)

Ръководи построената на връх Мусала космична станция (1959)

Ръководи катедрата по атомна физика в Пловдивския университет (1963-1968)

Работи в Института по физиология на Българската академия на науките (1968-1989)

Преподавателска дейност

Чете университетски курсове по атомна физика, космични лъчи, биофизика и експериментална психология в Софийския университет, в Пловдивския университет и в Нов български университет

Научни изследвания

Работи в областта на ядрената физика върху космични лъчи, ефект на Мьосбауер и психофизиология

За космичната станция на връх Мусала конструира нови броячи и детектори на космични лъчи. Разработва резонансен сцинтилационен детектор

Изследва кривите на поглъщане на космичните лъчи и ъгловото им разпределение

Публикации

 1. Л. Митрани, Разпределение по зенитния ъгъл на компонентата в космичните лъчи, която поражда тесни меки порои, дисертация, СУ, 1952

 2. Л. Митрани, Сакадичните движения на очите и зрението, дисертация, Москва, 1974

 3. Л. Митрани, Рьонтгенова астрономия, отпечатък, с 24-28 (фонд Никола Калицин)

 4. Л. Митрани, К. Боев, Биофизика, Наука и изкуство, София, 1978 [Калицин]

 5. Л. Митрани, 100 години от рождението на проф. Елисавета Карамихайлова, Светът на физиката, 1998, № 1, 63–66

 6. Л Митрани, Космическата станция на връх Мусала предистория, Светът на физиката, 1999, № 4, 340–341

Използвана литература
 1. Н. Балабанов, Професор Леон Митрани в Пловдив, Светът на физиката, 2001, № 3, 260–264

 2. Н. Балабанов, Физиката на Леон Митрани – от Космоса до Човека, В: Развитие и разпространение на физическите знания в България. Пловдив, 2005, 45–53

 3. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, АИ Проф. М. Дринов, София, 2008, с. 210-211

 4. Г. Камишева, Приноси на българската физичка проф.д-р Елисавета Карамихайлова, Списание на БАН (1) с. 48-57 (2018)

   Начало