Institute of Solid State Physics
Bulgarian Academy of Sciences

Home

Physicists

Funds

Donors

Exibitions

Symposium

Jubilee

Новини

Video

References

Links

Services

Bookstore

Union of Physicists in Bulgaria

Memoirs
Created 10.7.2006
Updated 16.3.2023

Biography
EMIL STEFANOV DJAKOV
(02.03.1908–15.09.1978)

Emil Djakov
31.10.2006, 1:15
L. Vatskichev

Born: in Svishtov.

Education

He graduated from the Sofia University.

Emil Djakov specialised in the Technical School in Berlin (1936–1937).

Professional experience He became an assistant professor (1933), associate professor (1939), and professor in technical physics (1945–1967) at the Sofia University.

Bulgarian Academy of Sciences elected him a corresponding member (1948) and a member (1967).

"Physical and Applied Electronics" was the section created and headed by him in the Institute of Physics – BAS from 1952 to 1962.

Emil Djakov was first director of the Institute of Electronics in the Bulgarian Academy of Sciences (1963–1978).

He was vice president of the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna (1959–1961) and mamber of its Scientific Councel (1956, 1964-1976)

Research

He investigated experimentally electronic oscillations in diodes and magnetrons. Together with Alexander Raev, he discovered a new kind of oscillations in a magnetron tube whose frequency depends on parameters of external resonant circuit, and on angular velocity of the electrons around the cathode.

In co-authority with Alexander Raev he offered a new high-sensitivity method to control the ultra high vacuum by increasing the ionic component of the current in a magnetron tube.

He created a theory for timer-circuit and nonlinear functions integrators and offered precise analytical theory for bridge connecting diodes in the technique of automatic control.

Teaching activities

Emil Djakov started the courses "Electrical Engineering" and "Radio Engineering" in 1939.

Temporary he lectured courses in experimental and theoretical physics.

Awards:

 1. "Civil Merit" ІV rank Medal (1945)

 2. Dimitrov Prise ІІ rank (1952)

 3. "Kiril and Metodi" І rank Medal (1958, 1963)

 4. "Red Banner of Labour" Medal (1959)

 5. "Bulgarian National Republik" ІІ rank (1968); I rank (1978)

 6. Honoured scientist (1972)

 7. Polish Gold Medal

Publication:

 1. Е. Джаков, Мерене комплексни електрични съпротивления при твърде високи честоти, Годишник на СУ, ФМФ, 1937-1938, 34 (1938) кн. 1, с. 277-311

 2. Е. Джаков, Ултракъси електромагнитни вълни и тяхното значение, Годишник на СУ ФМФ, 1938-1939, 35 (1939) кн. 1, с.365-377

 3. Е. Джаков, Лекции по физика за студенти естественици, медици, агрономи, лесовъди, ветеринари, София, Литопечат, 1 изд. (1940) 399 стр.

 4. Е. Джаков, А. Раев, Мерене вакуума в магнетрони по йонния ток, Годишник на СУ ФМФ, 36 (1940) кн. 1, с. 87-94

 5. Е. Джаков, Лекции по физика за студенти естественици, медици, агрономи, лесовъди, ветеринари, София, Литопечат, 2 изд. (1941) 408 стр.

 6. Е. Джаков, А. Раев, Електронни трептения от по-висок порядък в магнетрони с разрязан анод, Годишник на СУ ФМФ, 39 (1943) кн. 1, с. 67-86

 7. Е. Джаков, Х. Христов, Разпределение на електричния потенциал в магнетрони с разрязан анод, Годишник на СУ ФМФ, 39 (1943) кн. 1, с. 95-131

 8. Е. Джаков, Лекции по физика за студенти естественици, медици, агрономи, лесовъди, ветеринари, 3 изд. (1945)

 9. Е. Джаков, А. Раев, Електронни трептения в магнетрони с разрязан анод при нееднакви постоянни напрежения на сегментите, Годишник на СУ ФМФ, 43 (1947) кн. 1, с. 351-372

 10. Е. Джаков, И. Джаков, Носим източник за прав ток с постоянно напрежение до 2500V и 100 микро ампера, Годишник на СУ ФМФ, 44 (1948) кн. 1, с. 401-408

 11. Е. Джаков, Оптимални условия за внасяне енергия на импулси в един електрически кръг, Годишник на СУ ФМФ, 44 (1948) кн. 1, с. 439-457

 12. Е. Джаков, Физика за студенти естественици, медици, агрономи, лесовъди, ветеринари и зоотехници, Наука и изкуство, София (1949)

 13. Е. Джаков, Приближени формули за тока на насищане в диоди, ИБАН ОФМТН сф, 1 (1950) с. 168-182;

 14. Е. Джаков, Приближенные формулы для тока насыщения в диодах с вольфрамовым катодом, ЖТФ, 22 (1952) кн. 4, с. 602-605

 15. Е. Джаков, Основи на електротехниката, Наука и изкуство, София, 329 стр. (1953), 2 изд. (1955)

 16. Е. Джаков, Основи на радиотехниката (учебник за студенти по физика), Наука и изкуство, София, 308 стр. (1954), 3 изд. 375 стр. (1965)

 17. Е. Джаков, Влияние на колебанията на захранващото напрежение върху електронните релета за време и компенсирането му, Известия на БАН за 1954 (4) 203-225 (1955)

 18. Е. Джаков, Институт по електроника, Списание на БАН (4) 275-277 (1969)

 19. Е. Джаков, Международна система измерителни единици, Списание на БАН (4) 290-299 (1969)

 20. Е. Джаков, Н. Иванчев (ред), Х. Манев (прев), Физика, изд. Техника, София, 696 стр. (1968) (1972)

 21. Е. Джаков, Николай Коперник (1473-1543), сборник статии, Изд. БАН, София (1973) 94 стр.

 22. Е. Джаков, Международна система измерителни единици, Изд. на БАН (1975) 219 стр.

 23. Е. Джаков, 100 години конвенция за метъра, Списание на БАН, 21(3) 80-86 (1975)

 24. Е. Джаков, Електроника и ефективност, Списание на БАН, 23(3) 31-34 (1977)

 25. Е. Джаков, Международна система единици и симетрична система СГС, Списание на БАН (3) 190-193 (1977)

 26. Е. Джаков, Време, единици и скали за времето, Списание на БАН (3) 161-169 (1978)

References:

 1. 100 година БАН (1869–1969), София, БАН (1969) с. 194-196

 2. Д. Вачов, Акад. Емил Джаков на 70 години, Физико-математическо списание (3) 237-239 (1978)

 3. Акад. Емил Джаков (1908–1978), Списание на БАН (4) (1978)

 4. В. Кънев, Емил Стефанов Джаков (1908–1978), Бележити български физици, Народна просвета, София, 1981, с. 121-128

 5. Ю. Храмов, Физики, Биографический справочник, 2 изд., Москва, Наука (1983) с. 102

 6. М. Борисов, "Осемдесет години от рождението на акад. Е. Джаков", Бюлетин на ДФБ (1988) кн. 2, с. 29-30

 7. М. Борисов, "Академик Емил С. Джаков (1908–1978). По случай 80 години от рождението му", Физико-математическо списание (1988) кн.3, с. 215-216

 8. А. Иванов, 90 години от рождението на акад. Емил Джаков, Списание на БАН, 111(5-6) 84-85 (1998)

 9. Р. Каишев, Слово по случай 90 години от рождението на акад. Емил Джаков, произнесено на тържествено честване в БАН Списание на БАН, 111(5-6) с. 85 (1998)

 10. Н. Чичков, Строителят на замъци архитект Стефан Джаков, Пловдив (1998) 92 стр.

 11. А. Ваврек, Г. Камишева, "Присъждане на докторска научна степен по физика в Софийския университет до 1950 година", Светът на физиката (1999) кн. 2, с. 130-134

 12. В Общото събрание на БАН (На Института по електроника се присвоява името на акад. Емил Джаков), Списание на БАН, 116(4) с. 113 (2003)

 13. Л. Вацкичев, Акад. Емил Джаков - основател на катедра "Радиофизика и електроника" в Софийския университет, Научен симпозиум "Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България", посветен на 110 годишнината от рождението на академик Георги Наджаков (16-17 октомври 2006), Пловдив, 2007, 25-31

 14. М. Дражев, За академик Емил Джаков и първите стъпки на българската електроника, Наука (2008) кн. 3, с. 78

 15. Р. Еников, Сто години от рождението на академик Емил Стефанов Джаков, Наука (2008) кн. 3, с. 75

 16. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, АИ Марин Дринов (2008) с. 192

 17. А. Спасов, 100 години от рождението на академик Емил Джаков, Светът на физиката (3) 308-314 (2008)

 18. К. Коленцов, Емил Джаков, Списание на БАН, 126(1) (2013)

 19. И. Лалов, Видни физици от Софийския университет, Избрани трудове (Е. Джаков, П. Бахметьев, Г. Манев, К. Попов, Г. Наджаков, Л. Кръстанов, А. Дацев, М. Борисов, Ц. Бончев, А. Апостолов), Унив. Изд., София (2014)

 20. 110 години от рождението на акад. Емил Джаков, Институт по електроника, Българска академия на науките (2018)

 21. К. Момчилов, Големият ас на електрониците, в. Дума, 28 февруари 2018

 22. 40 години от смъртта на акад. Емил Джаков

 23. Акад. Емил Джаков (1908 - 1978) , Физически факултет на Софийския университет

Back