Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Конгрес2016
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Филми
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 10.7.2006
Промяна 8.5.2018

АКАДЕМИК
ЕМИЛ ДЖАКОВ
(02.03.1908 – 15.09.1978)

Акад. Емил Джаков
31.10.2006, 1:15
Л. Вацкичев

Роден:

Емил Стефанов Джаков е роден в Свищов. По-късно семейството му се преселва в Пловдив. Баща му Стефан Джаков, който е архитект по професия, построява за многолюдното си семейство известната Джакова къща. В нея майка му Олга Джакова отглежда четирите си сина (Крум, Борислав, Емил и Иван). Емил Джаков завършва гимназия в Пловдив.

Обучение:

Избира физиката за своя специалност в Софийския университет.

Веднага след като получава документ за взет първи и втори университетски изпит през 1931 година Емил Джаков се записва за докторант по физика във Физико-математическия факултет.

Изпратен е на специализация във Висшето техническо училище в Берлин през 1936-1937 учебна година.

На книжовна дейност се учи от Георги Манев, професор по теоретична физика , който през 1938 година в предговора към първата част на университетския учебник "Увод в теоретичната физика" пише: "Дължа моята голяма благодарност на г. Ем. Джаков, асистент по физика, за помощта, която ми указа при коректурите, както и за изработване на азбучния указател".

Професионален опит:

През 1933 година талантливият, но незащитил докторант е назначен за асистент във Физическия институт на Софийския университет.

Софийският университет избира Емил Джаков за редовен доцент по техническа физика през 1939 година.

По това време работи с асистентите Асен Дацев (1939–1944), Никола Карабашев, Разум Андрейчин (1939–1940), Петър Паунов (1940–1941), Александър Раев (1940–1944) и Бончо Беленски (1941–1944).

След избирането му за извънреден професор през 1942 година създава от учебната 1943–1944 година втора лаборатория, в която студентите под ръководството на асистента инж. Кирил Кирков провеждат лабораторни упражнения по техническа физика.

Емил Джаков е редовен професор и титуляр на катедрата по техническа (приложна) физика от 1945 до 1967 година.

В Българската академия на науките Емил Джаков е избран за член-кореспондент (1948), академик (1967), член на президиума на БАН и секретар на отделението по математически и физически науки (1968–1972).

Във Физическия институт при Българската академия на науките създава и ръководи секция по "Физическа и приложна електроника" от 1952 до 1962 година.

Емил Джаков е основоположник и пръв директор на Института по електроника при Българската академия на науките (1963–1978).

От 1959 до 1961 година е заместник директор на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна.

Научни изследвания:

Научните изследвания на академик Емил Джаков са в областтите: физическа и приложна електроника, радиофизика и метрология.

Експериментално изследва електронните трептения в диоди и магнетрони. Съвместно с Александър Раев открива нов вид трептения в магнетронни лампи, чиято честота не зависи от параметрите на външния трептящ кръг, а от ъгловата скорост на електроните около катода.

Разработва измерителни методи. Сам създава лабораторна инсталация за висок вакуум. С участието на Александър Раев предлага нов високочувствителен метод за контрол на свръхвисокия вакуум чрез усилване на йонната съставка на тока в магнетронната лампа.

Създава теория на релетата за време и интегратори на нелинейни функции. Предлага прецизна аналитична теория за мостово свързване на диоди в техниката на автоматичното управление.

Преподавателска дейност:

Доцент Емил Джаков поема четенето на курса по "Физически основи на електротехниката" от есента на 1939 година. От следващата учебна година въвежда за пръв път у нас "упражнения по електротехника" и лекции по "Радиотехника".

Емил Джаков води и краткия курс по опитна физика за студентите от нефизическите специалности във Физико-математическия факултет на Софийския университет до 1945 година.

За кратко след отстраняването на професор Георги Манев от Университета до избирането на двамата нови доценти Христо Янков Христов и Асен Дацев в катедрата по теоретична физика Емил Джаков чете временно курса по теоретична физика.

Награди:

 1. Орден "За гражданска заслуга" ІV степен (1945)

 2. Лауреат на Димитровска награда ІІ степен (1952)

 3. Орден "Кирил и Методий" І степен (1958, 1963)

 4. Орден "Червено знаме на труда" (1959)

 5. Орден "Народна република България" ІІ степен (1968); І степен (1978)

 6. Заслужил деятел на науката (1972)

 7. Златен орден за заслуги към Полската народна република

 8. Заслужил метролог.

Публикации:

 1. Е. Джаков, Мерене комплексни електрични съпротивления при твърде високи честоти, Годишник на СУ ФМФ, 34 (1939) кн. 1, с. 277-311

 2. Е. Джаков, А. Раев, Мерене вакуума в магнетрони по йонния ток, Годишник на СУ ФМФ, 36 (1940) кн. 1, с. 87-94

 3. Е. Джаков, А. Раев, Електронни трептения от по-висок порядък в магнетрони с разрязан анод, Годишник на СУ ФМФ, 39 (1943) кн. 1, с. 67-86

 4. Е. Джаков, Х. Христов, Разпределение на електричния потенциал в магнетрони с разрязан анод, Годишник на СУ ФМФ, 39 (1943) кн. 1, с. 95-131

 5. Е. Джаков, А. Раев, Електронни трептения в магнетрони с разрязан анод при нееднакви постоянни напрежения на сегментите, Годишник на СУ ФМФ, 43 (1947) кн. 1, с. 351-372

 6. Е. Джаков, И. Джаков, Носим източник за прав ток с постоянно напрежение до 2500V и 100 микро ампера, Годишник на СУ ФМФ, 44 (1948) кн. 1, с. 401-408

 7. Е. Джаков, Оптимални условия за внасяне енергия на импулси в един електрически кръг, Годишник на СУ ФМФ, 44 (1948) кн. 1, с. 439-457

 8. Е. Джаков, Приближени формули за тока на насищане в диоди, ИБАН ОФМТН сф, 1 (1950) с. 168-182;

 9. Е. Джаков, Приближенные формулы для тока насыщения в диодах с вольфрамовым катодом, ЖТФ, 22 (1952) кн. 4, с. 602-605

 10. Е. Джаков, Лекции по физика за студенти естественици, медици, агрономи, лесовъди, ветеринари, София, Литопечат, 1 изд. (1940) 399 стр.

 11. Е. Джаков, Лекции по физика за студенти естественици, медици, агрономи, лесовъди, ветеринари, София, Литопечат, 2 изд. (1941) 408 стр.

Използвана литература:

 1. 100 година БАН (1869-1969), София, БАН (1969) с. 194-196

 2. В. Кънев, Емил Стефанов Джаков (1908-1978), Бележити български физици, Народна просвета, София, 1981, с. 121-128

 3. М. Борисов, "Осемдесет години от рождението на акад. Е. Джаков", Бюлетин на ДФБ (1988) кн. 2, с. 29-30

 4. М. Борисов, "Академик Емил С. Джаков (1908-1978). По случай 80 години от рождението му", Физико-математическо списание (1988) кн.3, с. 215-216

 5. А. Ваврек, Г. Камишева, "Присъждане на докторска научна степен по физика в Софийския университет до 1950 година", Светът на физиката (1999) кн. 2, с. 130-134

 6. Л. Вацкичев, Акад. Емил Джаков - основател на катедра "Радиофизика и електроника" в Софийския университет, Научен симпозиум "Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България", посветен на 110 годишнината от рождението на академик Георги Наджаков (16-17 октомври 2006), Пловдив, 2007, 25-31

 7. М. Дражев, За академик Емил Джаков и първите стъпки на българската електроника, Наука (2008) кн. 3, с. 78

 8. Р. Еников, Сто години от рождението на академик Емил Стефанов Джаков, Наука (2008) кн. 3, с. 75

Начало