Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 10.7.2006
Промяна 8.10.2021

АКАДЕМИК
ЕМИЛ СТЕФАНОВ ДЖАКОВ
(02.03.1908 – 15.09.1978)

Акад. Емил Джаков
31.10.2006, 1:15
Л. Вацкичев

Роден:

Емил Стефанов Джаков е роден в Свищов. По-късно семейството му се преселва в Пловдив. Баща му Стефан Джаков, който е архитект по професия, построява за многолюдното си семейство известната Джакова къща. В нея майка му Олга Джакова отглежда четирите си сина (Крум, Борислав, Емил и Иван). Емил Джаков завършва гимназия в Пловдив.

Обучение:

Избира физиката за своя специалност в Софийския университет.

Веднага след като получава документ за взет първи и втори университетски изпит през 1931 година Емил Джаков се записва за докторант по физика във Физико-математическия факултет.

Изпратен е на специализация във Висшето техническо училище в Берлин през 1936-1937 учебна година.

На книжовна дейност се учи от Георги Манев, професор по теоретична физика , който през 1938 година в предговора към първата част на университетския учебник "Увод в теоретичната физика" пише: "Дължа моята голяма благодарност на г. Ем. Джаков, асистент по физика, за помощта, която ми указа при коректурите, както и за изработване на азбучния указател".

Професионален опит:

През 1933 година талантливият, но незащитил докторант е назначен за асистент във Физическия институт на Софийския университет.

Софийският университет избира Емил Джаков за редовен доцент по техническа физика през 1939 година.

По това време работи с асистентите Асен Дацев (1939–1944), Никола Карабашев, Разум Андрейчин (1939–1940), Петър Паунов (1940–1941), Александър Раев (1940–1944) и Бончо Беленски (1941–1944).

След избирането му за извънреден професор през 1942 година създава от учебната 1943–1944 година втора лаборатория, в която студентите под ръководството на асистента инж. Кирил Кирков провеждат лабораторни упражнения по техническа физика.

Емил Джаков е редовен професор и титуляр на катедрата по техническа (приложна) физика от 1945 до 1967 година.

В Българската академия на науките Емил Джаков е избран за член-кореспондент (1948), академик (1967), член на президиума на БАН и секретар на отделението по математически и физически науки (1968–1972).

Във Физическия институт при Българската академия на науките създава и ръководи секция по "Физическа и приложна електроника" от 1952 до 1962 година.

Емил Джаков е основоположник и пръв директор на Института по електроника при Българската академия на науките (1963–1978).

От 1959 до 1961 година е заместник директор на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна.

Научни изследвания:

Научните изследвания на академик Емил Джаков са в областтите: физическа и приложна електроника, радиофизика и метрология.

Експериментално изследва електронните трептения в диоди и магнетрони. Съвместно с Александър Раев открива нов вид трептения в магнетронни лампи, чиято честота не зависи от параметрите на външния трептящ кръг, а от ъгловата скорост на електроните около катода.

Разработва измерителни методи. Сам създава лабораторна инсталация за висок вакуум. С участието на Александър Раев предлага нов високочувствителен метод за контрол на свръхвисокия вакуум чрез усилване на йонната съставка на тока в магнетронната лампа.

Създава теория на релетата за време и интегратори на нелинейни функции. Предлага прецизна аналитична теория за мостово свързване на диоди в техниката на автоматичното управление.

Преподавателска дейност:

Доцент Емил Джаков поема четенето на курса по "Физически основи на електротехниката" от есента на 1939 година. От следващата учебна година въвежда за пръв път у нас "упражнения по електротехника" и лекции по "Радиотехника".

Емил Джаков води и краткия курс по опитна физика за студентите от нефизическите специалности във Физико-математическия факултет на Софийския университет до 1945 година.

За кратко след отстраняването на професор Георги Манев от Университета до избирането на двамата нови доценти Христо Янков Христов и Асен Дацев в катедрата по теоретична физика Емил Джаков чете временно курса по теоретична физика.

Награди:

 1. Орден "За гражданска заслуга" ІV степен (1945)

 2. Лауреат на Димитровска награда ІІ степен (1952)

 3. Орден "Кирил и Методий" І степен (1958, 1963)

 4. Орден "Червено знаме на труда" (1959)

 5. Орден "Народна република България" ІІ степен (1968); І степен (1978)

 6. Заслужил деятел на науката (1972)

 7. Златен орден за заслуги към Полската народна република

 8. Заслужил метролог.

Публикации:

 1. Е. Джаков, Мерене комплексни електрични съпротивления при твърде високи честоти, Годишник на СУ, ФМФ, 1937-1938, 34 (1938) кн. 1, с. 277-311

 2. Е. Джаков, Ултракъси електромагнитни вълни и тяхното значение, Годишник на СУ ФМФ, 1938-1939, 35 (1939) кн. 1, с.365-377

 3. Е. Джаков, Проект за норми за означенията на физичните величини и единици, Списание на Физико-математическото дружество, г 25 (3-4) 87-92 (1939)

 4. Е. Джаков, Лекции по физика за студенти естественици, медици, агрономи, лесовъди, ветеринари, София, Литопечат, 1 изд. (1940) 399 стр.

 5. Е. Джаков, А. Раев, Мерене вакуума в магнетрони по йонния ток, Годишник на СУ ФМФ, 36 (1940) кн. 1, с. 87-94

 6. Е. Джаков, Лекции по физика за студенти естественици, медици, агрономи, лесовъди, ветеринари, София, Литопечат, 2 изд. (1941) 408 стр.

 7. Е. Джаков, А. Раев, Електронни трептения от по-висок порядък в магнетрони с разрязан анод, Годишник на СУ ФМФ, 39 (1943) кн. 1, с. 67-86

 8. Е. Джаков, А. Раев, Върху меренето вакуума в магнетрони по ионния метод , Годишник на СУ ФМФ, 39 (1943) кн. 1, с. 87-94

 9. Е. Джаков, Х. Я. Христов, Разпределение на електричния потенциал в магнетрони с разрязан анод, Годишник на СУ, ФМФ за 1942-1943, 39 (1943) кн. 1, с.95-131

 10. Е. Джаков, Х. Я. Христов, Бележки към статията „Върху някои проблеми относно неравномерно опънати плоски мембрани" от Л. Илиев, Годишник на СУ, ФМФ за 1942-1943, 39 (1943) кн. 1, с. 427-429

 11. Е. Джаков, Лекции по физика за студенти естественици, медици, агрономи, лесовъди, ветеринари, 3 изд. (1945)

 12. Е. Джаков, А. Раев, Електронни трептения в магнетрони с разрязан анод при нееднакви постоянни напрежения на сегментите, Годишник на СУ ФМФ, 43 (1947) кн. 1, с. 351-372

 13. Е. Джаков, И. Джаков, Носим източник за прав ток с постоянно напрежение до 2500V и 100 микро ампера, Годишник на СУ ФМФ, 44 (1948) кн. 1, с. 401-408

 14. Е. Джаков, Оптимални условия за внасяне енергия на импулси в един електрически кръг, Годишник на СУ ФМФ, 44 (1948) кн. 1, с. 439-457

 15. Е. Джаков, Физика за студенти естественици, медици, агрономи, лесовъди, ветеринари и зоотехници, Наука и изкуство, София (1949)

 16. Е. Джаков, Приближени формули за тока на насищане в диоди, ИБАН ОФМТН сф, 1 (1950) с. 168-182;

 17. Е. Джаков, Приближенные формулы для тока насыщения в диодах с вольфрамовым катодом, ЖТФ, 22 (1952) кн. 4, с. 602-605

 18. Е. Джаков, Основи на електротехниката, Наука и изкуство, София, 329 стр. (1953), 2 изд. (1955)

 19. Е. Джаков, Основи на радиотехниката (учебник за студенти по физика), Наука и изкуство, София, 308 стр. (1954), 3 изд. 375 стр. (1965)

 20. Е. Джаков, Влияние на колебанията на захранващото напрежение върху електронните релета за време и компенсирането му, Известия на БАН за 1954 (4) 203-225 (1955)

 21. Е. Джаков, Институт по електроника, Списание на БАН (4) 275-277 (1969)

 22. Е. Джаков, Международна система измерителни единици, Списание на БАН (4) 290-299 (1969)

 23. Е. Джаков, Н. Иванчев (ред), Х. Манев (прев), Физика, изд. Техника, София, 696 стр. (1968) (1972)

 24. Е. Джаков, Николай Коперник (1473-1543), сборник статии, Изд. БАН, София (1973) 94 стр.

 25. Е. Джаков, Международна система измерителни единици, Изд. на БАН (1975) 219 стр.

 26. Е. Джаков, 100 години конвенция за метъра, Списание на БАН, 21(3) 80-86 (1975)

 27. Е. Джаков, Електроника и ефективност, Списание на БАН, 23(3) 31-34 (1977)

 28. Е. Джаков, Международна система единици и симетрична система СГС, Списание на БАН (3) 190-193 (1977)

 29. Е. Джаков, Време, единици и скали за времето, Списание на БАН (3) 161-169 (1978)

Използвана литература:

 1. 100 година БАН (1869–1969), София, БАН (1969) с. 194-196

 2. Д. Вачов, Акад. Емил Джаков на 70 години, Физико-математическо списание (3) 237-239 (1978)

 3. Акад. Емил Джаков (1908–1978), Списание на БАН (4) (1978)

 4. В. Кънев, Емил Стефанов Джаков (1908–1978), Бележити български физици, Народна просвета, София, 1981, с. 121-128

 5. Ю. Храмов, Физики, Биографический справочник, 2 изд., Москва, Наука (1983) с. 102

 6. М. Борисов, "Осемдесет години от рождението на акад. Е. Джаков", Бюлетин на ДФБ (1988) кн. 2, с. 29-30

 7. М. Борисов, "Академик Емил С. Джаков (1908–1978). По случай 80 години от рождението му", Физико-математическо списание (1988) кн.3, с. 215-216

 8. А. Иванов, 90 години от рождението на акад. Емил Джаков, Списание на БАН, 111(5-6) 84-85 (1998)

 9. Р. Каишев, Слово по случай 90 години от рождението на акад. Емил Джаков, произнесено на тържествено честване в БАН Списание на БАН, 111(5-6) с. 85 (1998)

 10. Н. Чичков, Строителят на замъци архитект Стефан Джаков, Пловдив (1998) 92 стр.

 11. А. Ваврек, Г. Камишева, "Присъждане на докторска научна степен по физика в Софийския университет до 1950 година", Светът на физиката (1999) кн. 2, с. 130-134

 12. В Общото събрание на БАН (На Института по електроника се присвоява името на акад. Емил Джаков), Списание на БАН, 116(4) с. 113 (2003)

 13. Л. Вацкичев, Акад. Емил Джаков - основател на катедра "Радиофизика и електроника" в Софийския университет, Научен симпозиум "Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България", посветен на 110 годишнината от рождението на академик Георги Наджаков (16-17 октомври 2006), Пловдив, 2007, 25-31

 14. М. Дражев, За академик Емил Джаков и първите стъпки на българската електроника, Наука (2008) кн. 3, с. 78

 15. Р. Еников, Сто години от рождението на академик Емил Стефанов Джаков, Наука (2008) кн. 3, с. 75

 16. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, АИ Марин Дринов (2008) с. 192

 17. А. Спасов, 100 години от рождението на академик Емил Джаков, Светът на физиката (3) 308-314 (2008)

 18. К. Коленцов, Емил Джаков, Списание на БАН, 126(1) (2013)

 19. И. Лалов, Видни физици от Софийския университет, Избрани трудове (Е. Джаков, П. Бахметьев, Г. Манев, К. Попов, Г. Наджаков, Л. Кръстанов, А. Дацев, М. Борисов, Ц. Бончев, А. Апостолов), Унив. Изд., София (2014)

 20. 110 години от рождението на акад. Емил Джаков, Институт по електроника, Българска академия на науките (2018)

 21. К. Момчилов, Големият ас на електрониците, в. Дума, 28 февруари 2018

 22. 40 години от смъртта на акад. Емил Джаков

 23. Акад. Емил Джаков (1908 - 1978) , Физически факултет на Софийския университет

Начало