Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден25.11.2010
Променен 29.5.2023

Биография
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ КУСЕВ
(22.01.1931 – 14.03.1983)


Роден

Владимир Кусев е роден в София. Баща му произхожда от семейството на Старозагорския митрополит Методий Кусевич (1838–1922) от Прилеп. Майка му Теодора Фридрикс е германка.

Обучение

Завършва физика в Софийския университет (1949–1954)

Научни изследвания

Работи в областта на електрофотографията

Професионален опит

Назначен е в лабораторията на акад. Г. Наджаков по "Научни апарати и специални проблеми" във Физическия институт при БАН

Избран е за научен сътрудник І степен

Организира честване "50 години от откриването на неутрона" в големия салон на БАН на 30 юни 1982 година

Доклад

1. Увод – Няколко исторически дати в изграждането и развитието на атомната наука и техника в НРБ
 1. 14 юни 1955 – сключена спогодба със СССР в областта на мирното използване на атомната енергия

 2. 1956 – създаден ОИЯИ в Дубна; на специализация заминава първата група балгарски специалисти

 3. 1961 – построен първият изследователски реактор ИРТ-2000 в София

 4. 1966 – подписана междуправителствена спогодба за строителство на първата АЕЦ в Козлодуй с 4 реактора от типа ВВЕР-440; физически пуск на първия реактор 30 юни 1974 година; физически пуск на втория реактор 22 август 1975 година; физически пуск на третия реактор 1980 година; физически пуск на четвъртия реактор 1982 година; планиран ІІ-ра АЕЦ "Козлодуй" на базата на 2 реактор от типа ВВЕР-1000 до 1990 година – 5960 Мвт

 5. 1972 – създаден ВМК за реакторни физически изследвания на ВВЕР-1000 на базата на 3Р-6 в Централният институт за физически изследвания (ЦИФИ) – Будапеща
2. 20 годишен юбилей на ИРТ-2000 и неговата роля като първа атомна научно-експериментална база в България
 1. Данни за неутронните потоци, спектрите и дозите в експерименталните канали – подвижна платформа с всевълнов брояч на неутрони;

 2. Първи методически разработки в областта на реакторната физика и техника на неутронно-физическите експерименти – установка за автоматично измерване на разпределението на неутронно поле

 3. ИРТ – школа за подготовка на кадри в областта на неутронната и реакторна физика – допринесли много за изграждането и научното обслужване на ядрената енергетика в България – реакторно осцилационен стенд, бърз механичен селектор (В. Христов, А. Станолов)

3. Ядрено физически и неутронно физически изследвания – основни резултати
 1. Деление на тежки ядра – фотоделение

 2. Оценка на неутронни константи за делящи се ядра; измерване на екранирани неутронни сечения (Н. Чиков, Н. Калинкова)

 3. Реакции (Н. Балабанов)

 4. Експерименти по изследване на гама-излъчването, съпровождащо нееластичното разсейване на бързи неутрони с реакторен спектър (Г. Тумбев)

 5. Експерименти с хладни и ултра хладни неутрони – турбина (Н. Кашукеев, Г. Станев)

 6. Неутронно физически измервания (определяне на атомния порядък на аморфни вещества и изследване на някои кристалохимични и магнитни параметри на ферити (К. Крежов, Ст. Неов, Г. Александров)

 7. Изследвания по преноса на неутроните

 8. Нестационарен пренос; спектри на бързи неутрони с енергия 14 МеV; числени методи и програми на реакторно физични разчети – неутронен генератор (В. Христов, А. Станолов)
 9. Неутронно измервателни методи: неутронно коинцидентен метод (МАГАТЕ); Барометър (А. Трифонов); неутронен влагомер-плътномер (Н. Бъчварова); импулсен метод за определяне на водородо-съдържанието; неутронно активационен анализ; прагови активационни сечения (Д. Апостолов)

4. Производство на радиоактивни изотопи – радиохимия и радиационна химия – гореща камера и боксове (М. Михайлов)
5. Радиационна биология – неутронни въздействия (В. Христов)
6. Заключение – перспективи

Организирана Изложба във фоаето на БАН

І. Монографии, учебници, популярни книги, дисертации, избрани отпечатъци
ІІ. Авторски свидетелства, проспекти, портативни апарати, отличия и награди

Публикации

 1. Г. Беликова, В. Кусев, В. М. Фридкин, Нелинейная фотодеполяризация кристаллов, обусловленная фототоком, ограниченным объемным зарядом, Физика тведого тела, АН СССР (1963) с. 1735-1737

 2. А. Антонов, В. Георгиев, А. Иванов, В. Кусев, К. Христова, Л. Юскеселиева, Фотоэффект и фотоэлектретное состояние в двухкомпонентных системах полупроводник - сегнетоэлектрик, Доклады Международная конференция по высокоомным полупроводникам, фотоэлектретам и электрофотографии, Варна, Болгария, 27-30 ноебря 1973, с. 89-99 [Е. Наджакова]

 3. М. Борисов, А. Ваврек, В. Кусев, Главни етапи в историческото развитие на физиката в България, Физика, (1981) кн. 4, с. 8-17; кн. 5, с. 4-30; кн. 6, с. 6-24

 4. М. Борисов, В. Кусев, А. Ваврек, Георги Наджаков и българската физика, Списание на БАН (1982) кн. 3, с. 80-87.

 5. М. Борисов, М., А. Ваврек, В. Кусев, Йоан Екзарх – първият разпространител на знания в областта на физическите науки у нас, Физика (1983) кн. 1, с. 14-28

Използвана литература
 1. Г. Камишева, Извори за Георги Наджаков в Музея по история на физическите науки в България, Разпространение и развитие на физическите науки в България (ИФТТ-БАН, София, 2007) с. 139-143

 2. Л. Спасов, Г. Камишева (съст.), Милко Борисов за себе си и другите за него, Акад. изд. "Проф. М. Дринов" (2008) с. 163.

 3. G. Kamisheva, Museum as a source for Historical Research in Physics in Bulgaria, CP1203, International Conference of the Balkan Physical Union, edited by A. Angelopoulos, T. Fildisis, AIP (2009) p.1342-1346

Начало