Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден25.11.2010
Променен28.1.2021

Биография
ИВАНКА ТОДОРОВА САВАТИНОВА
(20 януари 1933 – 2005)

Родена: в град Хасково

Обучение

Завършва специалност физика - производствен профил във Физико-математическия факултет на Софийския университет през 1955 година

На 5 декември 1972 година се явява на изпит за кандидатски минимум по специалността пред комисия в състав: председател акад. Христо Я. Христов и членове: проф. Параскева Симова и ст.н.с. Йорданка Пачева. Темата на дисертационния труд на Иванка Саватинова, който тя подготвя самостоятелно без научен ръководител, е "Спектри на комбинационно разсейване и фазови преходи в сегнетоелектрични кристали". От конспекта са й зададени следните два въпроса: "1. Полярни колебания на кристалната решетка. Взаимодействие на електромагнитните вълни с механичните колебания на кристалната решетка" и "2. Йонни лазери с непрекъснато действие. Аргонов лазер". Комисията дава оценка "много добър 5" на отговорите й. Научната степен кандидат на физическите науки е присъдена на Иванка Саватинова с протокол 4 от 25 юни 1973 година на научната комисия по физико-математически науки при Висшата атестационна комисия при Министерския съвет.

Специализация

От 20 януари 1969 година до 18 януари 1971 година Иванка Саватинова е на специализация в Ленинград на щатна работа във Физикотехническия институт "А. Ф. Йоффе" при руската Академия на науките, като запазва трудовия стаж и длъжността си във Физическия институт с Атомна научно експериментална база (АНЕБ).

Научни изследвания

Област: молекулярна спектроскопия, комбинационно разсейване в твърдото тяло

Като прилага лазерите в методиката на комбинационното разсейване Иванка Саватинова разработва метод за получаване на плоски световоди в тънки слоеве.

Професионалин опит

Работи като физик в лабораторията по спектрален анализ на стоманолеярния завод "Електрометал" в квартал Модерно предградие, ул. Суходол № 39, София от 15 юли 1955 до 29 септември 1959 година когато е освободена със заповед 1265 по искане на Милко Борисов, заместник директор на Физическия институт при БАН

Във Физическия институт с Атомна научно експериментална база постъпва на работа като физик на 30 септември 1959 година със заповед 43 на академик Георги Наджаков от 24 септември 1959 година в лабораторията по спектроскопия. По това време ръководител на лабораторията е Параскева Симова.

През първата (1959–1960) година в лабораторията по Спектроскопия Иванка Саватинова работи при Сава Симеонов с открити живачни повърхности в атмосфера на живак и бензол повече от 4 часа на ден. Поради работа при вредни условия й се полагат 10 дни допълнителен годишен отпуск. От 1 септември 1960 година е преназначена на длъжност старши физик със заповед 267.

От 30 март 1962 година е преназначена на длъжност старши физик 2 степен със заповед 78

Директорът на Физическия институт с АНЕБ, академик Георги Наджаков преназначава Иванка Саватинова на дръжност старши физик I степен със заповед 140 от 20 май 1963 година.

На 26 и 27 септември 1963 година комисия, назначена от секретаря на отделението по математически и физически науки при Българската академия на науките в състав: председател проф. Саздо Иванов и членове ст.н.с. Параскева Симова и ст.н.с. Йорданка Пачева провежда изпит по специалния предмет на Иванка Саватинова, кандидат за длъжност "младши научен сътрудник" в лаборатория Спектроскопия при Физическия институт. Иванка Саватинова получава отлична оценка на писмения изпит, отговаряйки на следните два въпроса: "1. Ротация и ротационни спектри на линейни многоатомни молекули" и "2. Анхармоничност и взаимодействие на колебанията. Влияние на анхармоничността върху неизродени и изродени колебания. Ферми резонанс". На устния изпит също получава оценка отличен "6" след като отговаря на следните два въпроса: "1. Топлинно разпределение на квантовите състояния. Интензитети и ротационно колебателни спектри" и "2. Нормални колебания на многоатомни молекули".

На 30 септември 1963 година Иванка Саватинова е назначена за научен сътрудник III степен в лаборатория Спектроскопия със заповед № 274

Секретарят на отделението за математически и физически науки Асен Дацев известява директора на Физическия институт за взетото решение от Бюрото на Отделението на 7 март 1966 година с протокол 6, т. 1, буква "б", с което се одобрява предложението на Физическия институт с АНЕБ за преназначаването на Иванка Саватинова в длъжност научен сътрудник II степен в лаборатория Спектроскопия.

Секретарят на отделението за физически и математически науки при Българската академия на науките Емил Джаков съобщава официално за одобреното предложение на Физическия институт с Атомна научно експериментална база Иванка Саватинова да бъде преназначена в длъжност научен сътрудник I степен съгласно решението на Бюрото на Отделението взето на 19 септември 1969 година с протокол 12, точка 1, буква "В".

Съгласно утвърдената структура на БАН Иванка Саватинова е преназначена от Физическия институт с АНЕБ в сектор С на Института по физика на твърдото тяло на 30 декември 1972 година. Със заповед 129 директорът на Единния център по физика и физико-технически проблеми определя месечното възнаграждение на научния сътрудник I степен Иванка Саватинова на 9 май 1973 година считано от 1 март 1973 година.

През 1975 година в Института по физика на твърдото тяло, който е под шапката на Единния център по физика и физико-технически проблеми, обявен конкурс за старши научен сътрудник II степен по спектроскопия на твърдото тяло. В доклада на директора чл.-кор. проф. Милко Борисов, с който се иска обявяването на конкурса е посочено следното: "В сектор Оптика и спектроскопия при Института по физика на твърдото тяло и Физическия факултет на Софийския университет, който наброява общо 48 души, има само 4 хабилитирани научни сътрудници: 1 професор по молекулна спектроскопия [Параскева Симова - б.а.], 1 старши научен сътрудник по атомна спектроскопия [Йорданка Пачева - б.а.], 1 доцент по атомна спектроскопия, и 1 старши научен сътрудник по спектроскопия на течни кристали [Александър Держански - б.а.]. Хабилитирането на специалист по спектроскопия на твърдото тяло ще даде възможност за подобряване на работата в две направления: 1. Осъществяване на следдипломна специализация в страната чрез ръководство на аспиранти и четене на съвременни курсове; организиране на специални упражнения за специализиране на студенти във ФзФ на СУ. 2. Създаване в ИФТТ на научна група, която да разработва ефективно най-новите въпроси от спектроскопията на твърдото тяло на съвременно ниво. Необходимо е да се има пред вид, че в страната до сега няма хабилитиран специалист в областта на спектроскопията на твърдото тяло". На 10 юни 1976 година научният съвет на Института по физика на твърдото тяло – БАН, който се състои от 18 хабилитирани членове, провежда избор на ст.н.с. ІІ степен по спектроскопия на твърдото тяло с единствен кандидат Иванка Саватинова. Рецензентите проф. Параскева Симова и ст.н. с. Андрей Апостолов дават положителни рецензии и препоръчват избора. В разискванията кандидатурата на Иванка Саватинова е подкрепена от акад. Асен Дацев, чл.-кор. Милко Борисов, ст.н.с. Держански и ст.н.с. Александър Малиновски. При проведеното тайно гласуване от 16 гласували, 14 бюлетини са били "да", 1 бюлетина "не" и 1 "бяла". На 21 юни 1976 година Научната комисия по физико-математически науки при Висшата атестационна комисия присъжда с протокол 6 научното звание старши научен сътрудник II степен на Иванка Саватинова. Председателят на БАН акад. Ангел Балевски преназначава Иванка Саватинова на длъжност ст. н. с. ІІ ст. със заповед № 727, издадена на 12 юли 1976 година.

Според заповед № 14 на директора на Единния център по физика чл.-кор. проф. Милко Борисов от 5 февруари 1979 година Иванка Саватинова е ръководител на проблемната група по Оптика на тънките слоеве и интегрална оптика

Командировки

През ноември 1966 година Иванка Саватинова пребивава в Германия за участие в колоквиума "Прогрес в Рамановата спектроскопия", проведен в Магдебург. По време на командировката тя посещава Института по оптика и спектроскопия в Берлин.

През месец май и юни 1979 година е била в командировка за 12 дни във Физическия институт Лебедев в Москва за "обсъждане експериментални въпроси, засягащи изпълнението на координационната програма по интегрална оптика и влакнесто оптични връзки".

На 19 септември 1979 година е командирована за един месец в катедрата по експериментална физика при Университета в Дортмунд, Федерална република Германия за проучвания в областта на интегралната оптика.

На 30 ноември 1979 година е командирована за един месец в Института по органична и физична химия на Политехниката във Вроцлав, Полша за изследвания с помощта на апаратура за деутерирани проби при температура на течен азот.

На 5 август 1970 година е командирована за 10 дни в Англия за участие в конференция по оптични съобщения

Председателят на БАН акад. Благовест Сендов командирова на 12 октомври 1982 година Иванка Саватинова в Москва и Ленинград за 12 дни по двустранно сътрудничество с руската Академия на науките по тема "Квантова електроника и оптоелектроника" и "Спектроскопия на твърдото тяло".

От 30 ноември 1983 година Иванка Саватинова е командирована в Рим, Италия за 15 дни за изпълнение на съвместна разработка.

На 28 май 1984 година е командирована в Москва за 6 дни за изпълнение на съвместна разработка с руската Академия на науките по тема "Интегрална оптика"

От 10 до 15 септември 1984 година участва в V международна школа по кохерентна оптика в град Йена, Германия (ГДР)

На 30 юни 1986 година е командирована за 11 дни за участие в Симпозиума по повърхнинни акустични вълни, проведен в Новосибирск от 1-4 юли 1986 година.

Награди

Иванка Саватинова получава парична награда 135 лева от Института по физика на твърдото тяло на 11 май 1973 година

Публикации

  1. В. Атучин, К. Зилинг, Д. Ибрагимов, И. Саватинова, "Изменение оптических свойств и фазовые переходы в волноводных слоях HxLi1-xNbO3", Автометрия, Сиб. Отд. Рос.АН, 99-103 (2000)

  2. В. Атучин, К. Зилинг, И. Саватинова, Оптические свойства LiNbO3 легированного одновременно с титаном и водородом, Известия АН, серия Физическиа, 60 (1) 59-62, 1996

  3. И. Саватинова, С. Тончев, Л. Цонев, Интегралнооптични превлючватели, Физика - електронизация, Трудове на симпозиума, Пловдив, 3-5 октомври 1982, ДФБ, София, 1982, с. 200-203

  4. И. Саватинова, Л. Цонев, Електрооптични модулатори и превключватели за интегрална оптика, Физика - електронизация, Трудове на симпозиума, Пловдив, 3-5 октомври 1982, ДФБ, София, 1982, с. 220-223

  5. П. Симова, И. Саватинова, Изследване спектралното проявление на водородната връзка в отцетна киселина при -196 градуса С, сп. Оптика и спектроскопия, 1963

  6. Х. Димитров, П. Симова, Н. Печев, Ц. Безуханова, И. Саватинова, Върху химическия състав на бензина от Долно-дъбнишния нефт, Годишник на СУ, Химически факултет, 1962-1963

  7. Х. Димитров, П. Симова, И. Саватинова, Х. Сивриев, Върху химическия състав на бензина, получен при коксуването на гудрона от Тюленовския нафтеноароматен нефт. Индивидуален състав на циклопентано-парафиновите въглеводороди, съдържащи се във фракцията 60-150о СУ, Химически факултет 1961-1962 година

  8. И. Христов, И. Саватинова, Изследване замърсяването на атмосферния въздух в гр. Димитрово и село Мошино, Сборник трудове на НИСХИ

Използвана литература

Начало