Музей по история на физическите науки в България
Bulgarian English
Посветен на 110 години от рождението на академик Георги Наджаков

Р Е З Ю М Е Т А

Л-1. В. М. Фридкин - Школата на Наджаков и изследванията по фотоелектрети и електрофотография в Руската Академия на Науките

Д-1. С. Панчев - Малко известни факти за много известни физици

Д-2. Л. Вацкичев - Акад. Емил Джаков – основател на катедра “Радиофизика и електроника” в Софийския университет

Д-3. Г. Иванов - Ролята на академик Никола Бонев за развитието на българската астрономия

Д-4. С. Рижикова, Б. Рангелов - 150 години от рождението на академик Спас Вацов – първият български сеизмолог и метеоролог

Д-5. В. Ковачев - Създаване на “азотни” свръхпроводници в България

Д-6. И. Азманов - Един ден заедно с проф. Георги Наджаков

Д-7. Б. Амов - Професор Елисавета Карамихайлова

Д-8. Н. Балабанов - Ролята на академик Георги Наджаков в създаването на Пловдивската университетска физика

Д-9. К. Коленцов - Откривателски и изобретателски приноси на акад. Георги Наджаков – бележит учен и организатор на българската физика през ХХ век

Д-10. П. Лазарова - Академик Георги Наджаков – строител на съвременната българска физика

Д-11. Н. Ахабабян - Раменете върху които сме стъпили

Д-12. М. Божкова, П. Матеев - Зараждане и разпространение на стохастиката в България

Д-13. А. Колич - Някои примери за "открити" ръкописи по история на науката

Д-14. Я. Шурелова - Традиции в подготовката на учителите по физика в България

Д-15. С. Стамболова, Д. Иванова, Н. Балабанов - Приносът на Пловдив за разпространението и развитието на физическите и математически знания у нас през втората половина на ХІХ век

Д-16. Г. Камишева - Теоретични изследвания в областта на физическите науки в България през първата половина на ХХ век

Д-17. С. Балабанов - Електрометрични методи, развивани от академик Г. Наджаков и сътрудници за изследване на физиката на повърхността на метали, полупроводници и диелектрици

Д-18. И. Азманов - Ново за физикът академик Бахметиев

Д-19. К. Тодорова - Трите най-значими български открития във физиката

Д-20. Ч. Дуцов - Астероиди с български имена

Д-21. Е. Иванова - Египетска математика

Д-22. А. Ангелов - Шрьодингеровото съотношение на неопределеност в квантовата механика, неговата поява в България и развитие в света

Д-23. Т. Кехлибаров - Една командировка на Запад с академик Георги Наджаков

Д-24. П. Николов, И. Тодоров - Университетската криза 1907 година и евентуалните поуки от нея

П-1. К. Коленцов - Физиката в действие. Откривателски и изобретателски постижения на българските учени през ХХ век

П-2. К. Коленцов, Л. Юрукова - Електролуминесценцията - откритие на ХХ век. Електролуминесценцията в България

П-3. К. Коленцов, Л. Юрукова - Изследване и приложение на предпробивната електролуминесценция в България

П-4. Г. Камишева - Наукометрични данни за научно-изследователската дейност на академик Милко Борисов (1921-1998)

П-5. Г. Камишева - Документи за академик Георги Наджаков в Музея на физическите науки в България

П-6. М. Сивриева - Живот, дело и отличия на Джон Атанасов

П-7. Е. Вълков - Академик Георги Стефанов Наджаков - in memoriam

П-8. Е. Вълков - Приносите на академик Георги Стефанов Наджаков в откриване и изучаване на фотоелектретното състояние

Адрес:
ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО "АКАДЕМИК ГЕОРГИ НАДЖАКОВ"
Българска Академия на Науките
бул. Цариградско шосе 72
1784 София, България
Телефон: +359 2 979 58 31; GSM +359 899 75 05 90
Факс: +359 2 975 36 32
E-mail: gkamish@issp.bas.bg
Skype: physmuseum

Начало

Създаден: 10 юли 2006 г.
Променен: 1 октомври 2015 г.