Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 10.7.2006
Променен 20.1.2024

АКАДЕМИК
ЛЮБОМИР КРЪСТАНОВ
(15.11.1908 – 08.05.1977)

Роден Роден е в Плевен

Обучение

Завършва физика във Физико-математическия факултет на Софийския университет (1931)

В Катедрата по физикохимия под ръководството на проф. Иван Н. Странски защитава първия в Софийския университет докторат по физика на тема "Отлагане на йонните кристали един върху друг" (1938)

Специализира в Лайпцигския университет (1940–1941)

Научни изследвания

Работи в областта на теоретичната метеорология и геофизика. Изследва физиката на облаците и валежите, кондензационните и кристализационните процеси в атмосферата, турбулентността в приземния въздушен слой

Професионален опит

Любомир Кръстанов е избран за доцент (1947), професор (1951), член-кореспондент (1947), академик (1961) и председател на БАН (1962–1968)

Работи в Централния метеорологичен институт (1932–1950)

Ръководи Института по хидрология и метеорология (1950–1959), Секцията по физика на атмосферата във Физическия институт на БАН (1947–1961) и Геофизическия институт (1960–1977)

Преподавателска дейност

В Държавната политехника е частен доцент по метеорология (1946–1947)

Заема професорската Катедра по метеорология и геофизика във Физико-математическия факултет на Софийския университет (1958–1974)

Обществена дейност

Участва в редакционните колегии на Пет томната Кратка българска енциклопедия (1963–1969) и на Eнциклопедия от А до Я (1974), издадени от БАН

Награди

Получава Димитровска награда за изясняване механизма на кондензационните процеси в атмосферата

Публикации

 1. И. Странски, Л. Кръстанов, Върху теорията за отлагане йонни кристали един върху друг, Годишник на Софийския университет, Физико-математически факултет, 35, 2 (1939) 169–189

 2. И. Странски, Л. Кръстанов, Израстване на алкални халогениди върху върху флуорит (CaF2), Годишник на Софийския университет, Физико-математически факултет, 35, 2 (1939) 191–200

 3. К. Т. Киров, Л. Кръстанов, Прозрачност на въздуха в София. Климатични колебания (с оглед колебанията в София), В: Климатът на София, София (1939) 80–84

 4. Л. Кръстанов, Атомното ядро, Списание на Физико-математическото дружество, г. 22 (7-8) 231-240 (1937)

 5. Л. Кръстанов, Принос към въпроса на равновесната форма на хомеополарните кристали, Годишник на Софийския университет, Физико-математически факултет, 32, 2 (1936) 163–169

Използвана литература
 1. 100 години Българска академия на науките 1869 – 1969, София, Изд. БАН (1969) 352–355

 2. Академик Любомир Кръстанов (1908–1977), Физико-математическо списание, 1 (1978) 83–84

 3. В. Андреев, Академик Любомир Кръстанов и българската метеорологична и хидрометеорологична служба, Bulgarian Geophysical Journal, Юбилейно издание, посветено на 100 годишнината от рождението на акад. Л. Кръстанов, ред. К. Ганев (34) 44-54 (2008)

 4. А. Апостолов, И физик на този свят, Унив. изд., София (2007) 47-49

 5. М. Замфиров, Академик Любомир Кръстанов – 100 години от раждането на изтъкнатия геофизик, метеоролог, физикохимик и организатор на науката, Светът на физиката, 1 (2009) 82–96

 6. Р. Каишев, В памет на академик Кръстанов приносът му в областта на метеорологията по повод 1 година от смъртта му, Българско геофизическо списание (3) 3-5 (1978)

 7. Р. Каишев, Седемдесет и пет години от рождението на акад. Любомир Кръстанов, Списание на БАН (2) 82-86 (1984)

 8. Р. Каишев, Деветдесет години от рождението на акад. Любомир Кръстанов (1908–1977), Списание на БАН (1) 61-63 (1999)

 9. М. Ковачева, Акад. Любомир Кръстанов и секция "Земен магнетизъм и гравиметри", Bulgarian Geophysical Journal, Юбилейно издание, посветено на 100 годишнината от рождението на акад. Л. Кръстанов, ред. К. Ганев, 34, 63-64 (2008)

 10. И. Кутиев, Академик Любомир Кръстанов и космическите изследвания в България, Bulgarian Geophysical Journal, Юбилейно издание, посветено на 100 годишнината от рождението на акад. Л. Кръстанов, ред. К. Ганев, 34, 55-63 (2008)

 11. Г. Милошев, Академик Любомир Кръстанов – изтъкнат физикохимик, метеоролог и геофизик, Наука (4) 68-70 (2002)

 12. Г. Милошев, Сто години от рождението на акад. Любомир Кръстанов – живот дейност и научно наследство, Bulgarian Geophysical Journal, Юбилейно издание, посветено на 100 годишнината от рождението на акад. Л. Кръстанов, ред. К. Ганев, 34, 19-25 (2008)

 13. Научен архив на БАН, ф. 116

 14. Г. Нестеров, Академик Любомир Кръстанов (1908–1977). Научната дейност на българския метеоролог по повод смъртта му, Природа (4) 79-81 (1977)

 15. Г. Нестеров, Академик Кръстанов – 75 години от рождението му, Bulgarsko Geophizichesko Spisanie (1) 118-119 (1984)

 16. С. Панчев, Любомир Кръстанов очерк, София, Изд СУ (1987)

 17. С. Панчев, Академик Любомир Кръстанов (1908–1977) живот и дейност, Физика (6) 32-33 (1988)

 18. С. Панчев, Академик Любомир Кръстанов - живот и дейност, Списание на БАН (2) 76-82 (1989)

 19. С. Панчев, Академик Любомир Кръстанов - живот и дейност по повод 80 години от рождението му, Българско геофизическо списание (3) 3-9 (1989)

 20. С. Панчев, 90 години от рождението на академик Любомир Кръстанов, Списание на БАН (5-6) 89-92 (1998)

 21. С. Панчев, 25 години от смъртта на академик Любомир Кръстанов (1908–1977), Списание на БАН (3) 82-83 (2002)

 22. С. Панчев, Любомир Кръстанов – преподавател и ръководител в Университета, Bulgarian Geophysical Journal, Юбилейно издание, посветено на 100 годишнината от рождението на акад. Л. Кръстанов, ред. К. Ганев, 34, 41-43 (2008)

 23. Развоят на нашата физическа наука научните приноси на Георги Наджаков, Любомир Кръстанов, Асен Дацев и Христо Христов, Наша родина (5) 8-10 (1962)

 24. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, София, Акад. изд. "Проф. М. Дринов" (2008) с. 205

 25. В. Шаров, Любомир Кръстанов и развитието на хидрометеорологичната служба в България, Списание на БАН (1) 50-51 (2000)

Начало