Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 10.7.2006
Променен13.12.2018

АКАДЕМИК
ЛЮБОМИР КРЪСТАНОВ
(15.11.1908 – 08.05.1977)

Роден: Роден е в Плевен.

Обучение:

Завършва физика във Физико-математическия факултет на Софийския университет (1931).

В Катедрата по физикохимия под ръководството на проф. Иван Н. Странски защитава първия в Софийския университет докторат по физика на тема "Отлагане на йонните кристали един върху друг" (1938).

Специализира в Лайпцигския университет (1940–1941).

Научни изследвания:

Работи в областта на теоретичната метеорология и геофизика. Изследва физиката на облаците и валежите, кондензационните и кристализационните процеси в атмосферата, турбулентността в приземния въздушен слой.

Професионален опит:

Любомир Кръстанов е избран за доцент (1947), професор (1951), член-кореспондент (1947), академик (1961) и председател на БАН (1962–1968).

Работи в Централния метеорологичен институт (1932–1950).

Ръководи Института по хидрология и метеорология (1950–1959), Секцията по физика на атмосферата във Физическия институт на БАН (1947–1961) и Геофизическия институт (1960–1977).

Преподавателска дейност:

В Държавната политехника е частен доцент по метеорология (1946–1947).

Заема професорската Катедра по метеорология и геофизика във Физико-математическия факултет на Софийския университет (1958–1974).

Обществена дейност:

Участва в редакционните колегии на Пет томната Кратка българска енциклопедия (1963–1969) и на Eнциклопедия от А до Я (1974), издадени от БАН.

Награди:

Получава Димитровска награда за изясняване механизма на кондензационните процеси в атмосферата.

Публикации:

 1. И. Странски, Л. Кръстанов, Върху теорията за отлагане йонни кристали един върху друг, Годишник на Софийския университет, Физико-математически факултет, 35, 2 (1939) 169 – 189

 2. И. Странски, Л. Кръстанов, Израстване на алкални халогениди върху върху флуорит (CaF2), Годишник на Софийския университет, Физико-математически факултет, 35, 2 (1939) 191 – 200

 3. К. Т. Киров, Л. Кръстанов, Прозрачност на въздуха в София. Климатични колебания (с оглед колебанията в София), В: Климатът на София, София (1939) 80 – 84

 4. Л. Кръстанов, Принос към въпроса на равновесната форма на хомеополарните кристали, Годишник на Софийския университет, Физико-математически факултет, 32, 2 (1936) 163 – 169

Използвана литература:
 1. 100 години Българска академия на науките 1869 – 1969, София, Изд. БАН (1969) 352 – 355

 2. Академик Любомир Кръстанов (1908 – 1977), Физико-математическо списание, 1 (1978) 83 – 84

 3. М. Замфиров, Академик Любомир Кръстанов – 100 години от раждането на изтъкнатия геофизик, метеоролог, физикохимик и организатор на науката, Светът на физиката, 1 (2009) 82 – 96

 4. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, София, Акад. изд. "Проф. М. Дринов" (2008) с. 205

 5. Г. Милошев, Сто години от рождението на акад. Любомир Кръстанов – живот дейност и научно наследство, Bulgarian Geophysical Journal, Юбилейно издание, посветено на 100 годишнината от рождението на акад. Л. Кръстанов, ред. К. Ганев, 34, 19-25 (2008)

 6. В. Андреев, Академик Любомир Кръстанов и българската метеорологична и хидрометеорологична служба, Bulgarian Geophysical Journal, Юбилейно издание, посветено на 100 годишнината от рождението на акад. Л. Кръстанов, ред. К. Ганев, 34, 44-54 (2008)

 7. И. Кутиев, Академик Любомир Кръстанов и космическите изследвания в България, Bulgarian Geophysical Journal, Юбилейно издание, посветено на 100 годишнината от рождението на акад. Л. Кръстанов, ред. К. Ганев, 34, 55-63 (2008)

 8. М. Ковачева, Акад. Любомир Кръстанов и секция "Земен магнетизъм и гравиметри", Bulgarian Geophysical Journal, Юбилейно издание, посветено на 100 годишнината от рождението на акад. Л. Кръстанов, ред. К. Ганев, 34, 63-64 (2008)

 9. Научен архив на БАН, ф. 116

Начало