Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден 21.7.2014
Променен 19.1.2018

Професор дфн
КОСТАДИНКА АЛЕКСАНДРОВА ГЕШЕВА

Родена: Проф. дфн Костадинка Гешева е родена на 7 януари 1944 година

Обучение:

Физика на твърдото тяло – Софийски университет (1968)

PhD – Твърдотелна оптика "Технология за Химично вакуумно отлагане на черни молибденови слоеве при слънчевите абсорбатори и изследване на техните свойства" – Българска академия на науките (1983)

DSc – Специалност: Електрични, магнитни и оптични свойства на физика на кондензираната материя, Тема “Тънкослойни оптични покрития за ефективно използване на слънчевата енергия ” – БАН, 11 май 2009

Специализация IREX grant, Optical Sciences Center, Solar Energy Group of Professor Bernhard Seraphin, Arizona University, август 1979 – декември 1980

Езици

Английски – основен чужд език, владее свободно
Руски – добре
Френски – добре
Български – роден език

Научни изследвания:

Технология за тънкослойни оптични покрития (химично газово отлагане)
Фотоелектрични и оптични явления в полупроводници
Твърдотелна оптика
Спектрално селективни покрития
Тънкослойни покрития за енергиен контрол
Молибден, Волфрам, Тантал, Индий и техните оксиди, Композитни материали - Черни метали, Силициди, Карбиди

Професионалин опит

– 2211 Физика на твърдото тяло
– 2211.01 Сплави
– 2211.13 Взаимодействие на твърдите тела с радиация
– 2211.24 Оптични свойства
– 2211.25 Полупроводници
– 2211.91 Твърдотелна спектроскопия

Национални проекти

1984–проект, финансиран от Института за стъкло и керамика, София по тема: Spray pyrolisis of In2O3 : Sn coatings on glass

1987–Проект "Ellipsometric methods for determination of optical parameters and thickness of thin films and crystals” с Института по полупроводникови и оптични материали, Новосибирск, Руска академия на науките

1992–1994 координатор на проект “CVD and Sol-gel coatings for cutting tools”, финансиран от ISCAR Co. Израел

1993–1996 координатор (CVD покрития) и П. Стефчев (sol-gel покрития), проект F-456, “Технология за отлагане на тънки филмови оптични покритияот WO33 и изследване на електрохимичния ефект“, финансиран от Националния фонд за научни изследвания към Министерството на образованието и науката

1998–2001 координатор по проект F 805, “Изследване на електрохимичния ефект в оптични структури, базирани върху CVD–MoO3 и WxMo1-xO3 и sol-gel TiO2”, финансиран от Националния фонд за научни изследвания при Министерството на образованието и науката

1992–1994 проект “Shotki barriers W/amorphous Si and alloys”, финансиран от Министерството на образованието и науката

1996–1998 участие в проект: “Solar cells based on CdS – CdTe – deposition of W ohmic contacts”, координатор Dr. Bohne, Германия, финансиран от Европейската комисия за наука European Commission for Science

6.2006–9.2010 координато на националната изследователска програма “Optical Coatings for Effective Photothermal Solar Energy Conversion", финансирана от националния фонд за научни изследвания към Министерството на образованието и науката, участници: Централната лаборатория за слънчева енергия и нови енергийни източници, Института по електроника, Central Lab. for Optical Imaging of Information, Българска академия на науките и Техническия университет в София

2004–2007 проект: "Ion-induced crystallization in amorphous media- effects of high-dose implantation with heavy ions”, финансиран от националния фонд за научни изследвания към Министерството на образованието и науката, базова организация: Института по физика на твърдото тяло, доц. д-р. Мария Калицова; Personal responcibility: High-Frequency Electromagnetic Field treatment and the research of the newly developed nanomaterial – formation of Te nanoclusters, changes in the electrophysical behaviour of the system (Silicon with NCs)

Международни проекти

1988–1989 проект “Ellipsometric methods for determination of optical parameters and thickness of thin films and crystals” между Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници и Института по полупроводникова физика на Сибирското отделение на Руската академия на науките, лаборатория по Елипсометрия, Новосибирск

29.01.2002–29.01.2004 Проект: “Технология и оптични свойства на CVD метални и метално оксидни тънки филми за рентгенови огледала и електрохромни приложения”, финансиран от Българската академия на науките и DFG-Германия по договор за съвместни изследвания; участници: ЦЛСЕНЕИ-БАН; University of Bielefeld, Department of Physics – Frank Hamelmann – Германия

1990–2006 проект: “CVD Материали и методи за отлагане на тънки филми за микро и нано електрониката”, финансиран от БАН и Руската академия на науките; участници: ЦЛ СЕНЕИ, ИФТТ и лабораторията по епитаксия в Черноголовка, Москва; Г. Бешков (ИФТТ) и д-р. Сергей Шаповал (Руската академия на науките)

Преподавателска дейност

1987–1992 Курс: Физика, Task: L, Ниво: 1; Физика, Технически университет, София

Поканени лекции

1980 – Семинар в катедрата по енергия на Хюстънския университет, “Спектрално избирателна повърхност на основата на металокерамичния материал – черен молибден, по покана на професор Alex Ignatiev

1979 поканен доклад – на семинар във Факултета по металургия на Университета в Аризона, по покана на професор Crishna Seshan

1979/80 – Поканен доклад на семинар в Optical Sciences Center при Arizona University

1980 покаена лекция на тема “Black Mo solar absorber coatings technology” в семинара на Dr. Rick Gentlemen, в Rayteon Co, Бостън, Масачузетц (по време на престой в OSC, Университета в Аризона

През декември 1994 година, покана от семинара по Optical and Electronic W/Mo based Thin Films Materials for application in solar energy and as electrical contacts of solar cells” при NREL, Денвър, Колорадо, САЩ (по покана от професор Satyen Deb, директор на изследователски център в NREL

През ноември 1992 година, лекция “CVD-Tungsten and Molybdenum Thin Films Technology and their impact on Solar Energy Conversion and Microelectronics” по покана на Dr. Dan Gazit от израелската асоциация за израстване на кристали по време на годишна им конференция по израстване на кристали, проведена в Weisman Institute for Science, Rehovot, Израел

1998 – поканена лекция на тема: “Optical and Electronic Thin Films grown by Tungsten and Molybdenum Hexacarbonyl CVD Processes”, Х Международна школа по физика на кондензираната материя “Thin Film Materials and Devices-Developments in Science and Technology”, Варна, Proceedings of the Х International School on Condense Matter Physics, ISCMP Varna’98, Eds: J. Marshall, N. Kirov and A.Vavrek, J. Maud, Key: A Volume: Pros. ISCMP’98, p. 117-124, 1998

Редакторска дейност

Член на редколегията на международното списание Journal of Solar Energy Materials от 1983; от 1994 – Solar Energy Matertrials and Solar Cells. Поканен редактор на специалното издание Solar Energy Materials and Solar Cells, vol.76 (2003), Number 4 April 1 2003, pp429-654

От 2007 – член на редакционната колегия на списанието Journal of Material Science

От 2005 – член на международния изпълнителен комитет на европейските конференции по Chemical Vapour Deposition, представител за България като член на Euro-CVD Дружество

Организира провеждането от 1–6 септември 2013 на EUROCVD19 България на Златните пясъци

Член на Съюза на физиците в България 1975 – 2007
Член на дружеството за Vacuum Coaters, 2004, 2005, 2006
Член на дружеството Material Research Society 1995, 1998, 1999

Публикации

 1. S. Boyadjiev, N. Stefan, G. Stan, M. Arvizu, I. Szilagyi, A. Visan, N. Mihailescu, I. Mihailescu, C. Besleaga, L. Osterlund, K. Gesheva, Study of the electrochromic properties of MAPLE and PLD deposited WO3 thin films. 21st International Conference of Solid State Ionics, Padua, Italy, 18-23 June 2017

 2. S. Boyadjiev, N. Stefan, I. Szilagyi, N. Mihailescu, A. Visan, I. Mihailescu, G. Stan, C. Besleaga, M. Iliev, K. Gesheva, Characterization of MAPLE deposited WO3 thin films for electrochromic applications. Journal of Physics: Conference Series, 780, IOP Publishing, 2017

 3. К. Gesheva,Т. Ivanova, G. Bodurov, APCVD transition metal oxides-functional layers in «smart windows, (2014) Journal of Physics: Conference Series, 559 (1) 012002

 4. G. Bodurov1, P. Stefchev1, T. Ivanova, K. Gesheva, 1 International of Electrodeposited NIO Films as Electrochromic Material for Counter Electrodes in “Smart Windows”, Materials Letters 117 (2014) 270-272

 5. G. Bodurov, T. Ivanova, K. Gesheva, Technology and Application of Transition Metal Oxide of W-V-O as Functional Layers and NiO Thin Films as Counter Electrode Material in Electrochromic “Smart Windows”, Physics Procedia, volume 46 (2013) pp149-158

 6. G. Bodurov, T. Ivanova, M. Abrashev, Z. Nenova, K. Gesheva,Thin film optical coatings of Vanadium Oxide and mixed Tungsten/Vanadium Oxide deposited by APCVD employingprecursors of Vanadyl Acetylacetonate and a mixture with tungsten hexacarbonyl, Physics Procedia, volume 46, 2013, pp 127-136

 7. G. Bodurov, T. Ivanova, M. Aleksandrova, K. Gesheva, Optical Characterization of WO3-VOx thin films for application in electrochromic devices – "smart windows", XVII International Summer School on Vacuum, Electron and Ion Technologies VEIT 2011, 19 – 23 September 2011, Sunny Beach, Bulgaria, Journal of Physics:Conference Series 356 (2012) 012016

 8. G. Bodurov, N. Boshkov, L. Lutov, T. Ivanova, K. Gesheva, Optical characterization of Zn coatings, deposited on low carbon steel substrates, XVII International Summer School on Vacuum, Electron and Ion Technologies VEIT 2011, 19 – 23 September 2011, Sunny Beach, Bulgaria, Journal of Physics: Conference Series 356 (2012) 012017

 9. K. Gesheva, T. Ivanova, G. Bodurov “Transition metal oxide films: technology and “smart windows” electrochromic device performance”, Coatings Science International, 2011, 27 June-1July 2011, Netherlands, Prog.Org.Coat.(2011), Volume 74, Issue4, August 2012, pages 635-639

 10. T. Ivanova, K. Gesheva, M. Kozlov, M. Abrashev, ”Electrochromic and Optical Study of APCVD MoO3-Cr2O3 Films”, poster at EUROCVD 18, Irland, Noordwijk, September 2011. Paper published in J. of Nanoscience and Nanotechnology”, vol.11, 1-7, 2011

 11. K. Gesheva, T. Ivanova, “Electrochromic thin films optical coatings – functional elements in “Smart windows”, Fourth International Scientific Conference – FMNS2011, 8 – 11 June 2011, Faculty of Mathematics and Natural Science, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria; oral paper presentation at the Workshop ”Renewable Energy Technologies”. Proc. FMNS 2011, Volume 1, ISSN 1314-0272, pp. 443 – 454

 12. K. Gesheva, T. Ivanova, G. Bodurov, “Transition Metal Oxide Films: Technology and “Smart Windows” Electrochromic Device Performance”, Coatings Science International, 2011, 27 June -1 July 2011, Netherlands. Oral paper presentation on 28th of June, Session: Functional Coatings I, 9:45-10:15. Prog.Org.Coat.(2011), Volume 74, Issue4, August 2012, pages 635-639

 13. K. Gesheva, T. Ivanova, M. Kozlov, S. Bojadjiev, “Atmospheric Pressure Chemical Vapour Deposition of electro chromic Mo-W thin oxide films: structural, optoelectronic and vibration properties”, J. Crystal Growth, 312 (2010) 1188-1192

 14. G. Dobrikov, M. Russovska, N. Andreev, S. Boyadziev, K. Gesheva, T. Ivanova, P. Sharlandjiev, D. Nazarova, “Development of transparent heat mirrors based on metal oxide thin film structures”, Thin Solid Films 518 (2009) 1091-1094

 15. T. Ivanova, K. Gesheva , M. Abrashev, P. Sharlandjiev, D. Nazarova, Optical and Vibration Spectra Analysis of CVD - mixed oxide films: optimization of films electrochromic performance”, J. of Physics, Conf. Series, 223 (2010) 012039

 16. T. Ivanova, K. Gesheva, M. Kalitzova, F. Hamelmann, F. Luekermann, U. Heinzmann, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, volume 11, №.ISS.10 - 2009, 1513-1516. ISSN 1454-41640, IF = 0.577

 17. K. Gesheva, E. Chain, “Chemical Vapor Deposition Technology for Black Molybdenum Spectrally Selective Surfaces” based on shorter version of the first two chapters (after some changes made) of the monography was published by Nova Science Publishers, N. Y. 2008, 107 pages

 18. G. Beshkov, D. Spassov, T. Ivanova, K. Gesheva, D. Gogova, V. Krastev, Properties of BNx nanolayers prepared by rapid thermal annealing Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 11 (10), pp. 1483-1486, 2009

 19. K. Gesheva, T. Ivanova, B. Marsen, Pino Zollo, M. Kalitzova, Vapour Growth of Electrochromic Thin Films of Transition Metal Oxides, J. Crystal Growth, Volume 310 (7-9), pp. 2103-2109, 2008

 20. T. Ivanova, K. Gesheva, A. Cziraki, A. Szekeres, E.Vlaikova, “Structural transformations and their relation to the optoelectronic properties of chromium oxide thin films”, J. of Physics, conf. series, Volume 113 (2008), pp. 012030

 21. M. Kalitzova1, O. Lebedev, G. Zollo, K. Gesheva, E. Vlakhov, Y. Marinov, T. Ivanova, Dynamics of Nanoclustering in Te+ Implanted Si after Application of High Frequency Electromagnetic Field and Thermal Annealing, Applied Physics, A, Vol. 91(3), 515 – 519, 2008

 22. M. Kalitzova, K. Gesheva, E.Vlakhov, Y. Marinov, T. Ivanova, O. Lebedev, “Te+ implanted silicon structure and Electrical Resistance Dependence on High Frequency Electromagnetic Field Annealing “, J. of Physics: conf. series, Vol. 113, pp. 012040, 2008

 23. K. Gesheva, “Thin Film Optical Coatings for Effective Photothermal Solar Energy Utilization”, National, Advances in Bulgarian Science (journal of the Center for Information and Documentation at the Ministry of Education and Science), pp. 12 - 49, 2008

 24. K. Gesheva – invited review - paper “Research and Technology Aspects of CVD transition metal oxide electrochromic thin films. Recent data for the electrochromic materials performance objectives” chapter in the book “Recent Development in Solar Energy”, Editor Tom P. Hough, 2007, pp. 145-185, Nova Science Publishers, N.Y. Status: AV (a copy of the book available with Gesheva)

 25. К. Gesheva: “Thin Film Optical Coatings for Efficient Solar Energy Utilization: APCVD Spectrally Selective Surfaces and Energy Control Coatings”; Book Invited by Frank Columbus, President of Nova Science Publishers, N.Y., (www.novapublishers.com then hit authors, K. A. Gesheva). Author/Editor: K. A. Gesheva (the chapters in co-authorship with: Dr. Elizabeth Chain, Dr. Daniela Gogova, Dr. T. Ivanova, (the first coauthor has been working with Gesheva on Black Mo solar absorbers in the Optical Sciences Center, Arizona University, USA, last two coauthors – Gesheva,s former PhD students), bestseller 2008 – 2010; Key: L Pages 297, out of print December, 2007; Status: AV, out of print, December, 2007, 5 copies are available

 26. K. Gesheva, T. Ivanova, F. Hamelmann, O. Trofimov, Title: “CVD Transition Metal Oxide Films as Functional Layers in “Smart Windows” and X-Ray Mirrors”, Conference: NATO Advanced Study Institute“Functional Properties of Nanostructured Materials”, 3-15. 06. 2005, Communication: invited lecture, Journal: NATO book series, Rainer. Kassing, Plamen Petkov, Wilhelm Kulisch and Cyril Popov (Eds) “Functional Properties of Nanostructured Materials”, NATO Science Series, II Mathematics, Physics and Chemistry - vol. 223, 2006, pp. 341-349
 27. К. Гешева, “Technology for electrochromic “Smart windows” for application in low-energy solar architectural buildings”, J. of Bulgarian Academy of Sciences, year СХVIII, 6/2005, ISSN 0007 - 3989, pp. 29-37, 2005

 28. K. Gesheva, T. Ivanova, F. Hamelmann, “Multilayer systems based on metal oxide thin films for application as electrochromic devices and X-ray mirrors”, book 4 of Nanoscience $Nanoechnology conferences, pp. 156-159, 2004. Book title: “Nanostructured materials application and innovation transfer”, Eds. E. Balabanova, I. Dragieva (under the advising of Bulgarian Academy of Sciences, National Expert Council on Nanotechnologies), Heron Press, Sofia, 2004

 29. T. Ivanova, K. Gesheva, “Influence of the CVD-process parameters on the structure and surface morphology of molybdenum oxide thin films”, Proc. of the 11th ISCMP, Varna 2000, p. 256

 30. A. Szekeres, K. Gesheva, D. Gogova, and T. Ivanova, “The Influence of Oxygen Stream on the Roughness of the Surface Layer of the CVD-WO3 Thin Films”, 11th ISCMP, Varna 2000, Bulgaria, Volume: Proc. of the 11th ISCMP, Varna 2000, Bulgaria, Eds. J. M. Marshall, A.G. Petrov, A. Vavrek, Nesheva D., Dimova-Malinovska, D., Maud, J., Bookscraft, Bath, Page264-267, 2000

 31. О.Harizanov, P. Stefchev, K. Gesheva, Subject: Increasing of solar installations efficiency by using of spectrally selective surfaces. Conference: International Symposium on new energy sources and fuels –– IX, 1979, Plovdiv, Proc., 1979

Адрес

Българска академия на науките
Централна лаборатория за слънчева енергия и нови енергийни източници
Секция: Фототермично преобразуване на слънчевата енергия
Изследователска група: Оптични покрития от тънки филми
1784 София, бул.”Цариградско шосе” № 72, България
Телефон: +359-2-8778448, +359-2-9795947
Fax: +359-2-8754016
E-mail: kagesh@phys.bas.bg

Юбилеи