Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден27.4.2022
Променен 7.12.2023

Биография
Иван Димитров Аврамов
(11.04.1956 – 26.04.2022)

Дарение


Роден

Иван Аврамов е роден в София

Обучение

Завършва електроника във факултета по Информационно инженерство на Висшия технологичен институт в Илменау, Германия (1977–1982)

Като задочен докторант на Техническия университет в Дрезден (Германия) защитава докторска дисертация на тема Аспекти на електричната оптимизация на генератори със закъснителни линии на повърхностни акустични вълни (ПАВ) (1988)

Доктор на техническите науки

Научна област

Работи в областта на акустоелектрониката. Създава пиезоелектрични резонансни сензори и генератори на напречни повърхнинни и обемни акустични вълни, които се използват за честотен контрол в комуникационни и сензорни системи

Професионален опит

В Института по физика на твърдото тяло работи в лаборатория "Акустоелектроника" от 01.08.1982 до края на живота си. Избран е за научен сътрудник (1985), старши научен сътрудник (1992) и професор

Публикации

  1. М. Борисов, Л. Спасов, Е. Йосифов, Е. Радева, И. Аврамов. Кварцови пиезоелектрични термочувствителни датчици. – Електропромишленост и приборостроене (9) 17–19 (1984)

  2. И. Аврамов, М. Борисов, К. Грънчаров, З. Георгиев, А. Балабанова, Л. Спасов, Генератор с повърхнинни акустични вълни за честота 620 MHz. – Акустоелектроника'85, София, 106–112 (1985)

  3. И. Аврамов, М. Борисов, К. Грънчаров, В. Кутепова, Л. Спасов, Генератор с повърхнинни акустични вълни за честота 1025 MHz. – Акустоелектроника'85, София, 204–207 (1985)

  4. М. Борисов, Л. Спасов, Е. Йосифов, Д. Михайлов, А. Балабанова, Е. Радева, И. Аврамов, Р. Захариева. Кварцов резонатор с линейна температурно-честотна характеристика, Институт за изобретения и рационализации, Патент 75536 от 30.06.1986

  5. И. Аврамов, В. Георгиев, М. Борисов, Генератор с повърхнинни акустични вълни, Институт за изобретения и рационализации, Патент 49149, 05.08.1993

  6. И. Аврамов, Е. Радева, К. Есмерян, Метод за стабилизация на свръх-хидрофобно покритие от въглеродни сажди, Раневн 66950 B1 (2019) България

Използвана литература

  1. Некролог

  2. Ivan Dimitrov Avramov, ResearchGate

Начало