Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 23.12.2015
Променен 10.8.2022

Биография
Надежда Савова Копаранова
(10.08.1930 – 2013)
Родена е в София. По характер е тиха, скромна и трудолюбива. До идването си в БАН е била безпартийна.

Обучение

Изучава физика във Физико-математическия факултет (1948 - 1952). Участва в строежа на магистрала Витоша (1948) и Димитровград (1949). Като студентка участва в кръжок по теоретична физика, по атомна физика и в радиолюбителски кръжок. Завършва Физическия факултет на Софийския университет през 1952 година

Била е аспирантка на Саздо Иванов в Машинно електротехническия институт в София (26.11.1953 – 25.11.1956). Защитава кандидатска дисертация по физика на тема "Изследвания върху фотодиелектричния ефект при кристалофосфори от типа ZnS.CdS.Cu, Ag" (1960)

Владее писмено и говоримо руски, немски и английски

Била е в командировка в източна Германия (1965, 1966), Унгария (1975) и Русия (1968)

Научни изследвания

Изследва и изготвя подобрени халкогенидни структури с органичен слой за ксерографски и фотодиелектрични електрофотографски процеси

Разработва апаратура за измерване характеристиките на електрофотографски плаки, работещи във фотодиелектричен режим; апаратура за безконтактно измерване проводимостта и фотопроводимостта на праховидни полупроводници. Изследва електрическите свойства на различни хетерогенни материали

Професионален опит

Работи като гимназиална учителка по физика във Второ средно девическо училище в град Сталин (Варна) (01.09.1952–25.11.1953)

В Машинно електротехническия институт в София е била хонорован асистент (15.09.1959–25.10.1960), старши асистент в новия корпус в кв. Дървеница (26.10.1960–31.10.1963)

Работи като нещатен сътрудник при лаборатория "Фотопроводимост" във Физическия институт на БАН от 1960 година. Постъпва на работа във Физическия институт с Атомна научно експериментална база, БАН (01.11.1963–23.06.1975) като научен сътрудник ІІ степен

Избрана е за научен сътрудник І степен в проблемната група по Фотоелектрични и оптични явления в широкозонни полупроводници в Института по физика на твърдото тяло, БАН (23.06.1975 – 31.12.1987)

Участва в организирането на VІІ Международно съвещание по фотоелектрични и оптични явления в твърди тела

Публикации

  1. Н. Копаранова, Некоторые свойства фотодиэлектрических потерь и стимулированных нагреванием диэлектрических потерь в кристаллофосфорах типа ZnS.CdS.Cu, Ag. – Доклади на БАН, 13(5) 523-526 (1960)

  2. Н. Копаранова, Изследвания върху фотодиелектричния ефект при кристалофосфорите от типа ZnS.CdS.Cu, Ag. – Известия на физическия институт с АНЕБ, 9(1) 25-51 (1961)

  3. Н. Копаранова, Върху природата на фотодиелектричния ефект при кристалофосфорите от типа ZnS.CdS.Cu, Ag. – Известия на Физическия институт с Атомна научно експериментална база, 9(2) 31-56 (1961)

  4. Н. Копаранова, О природе фотодиелектрического эффекта кристаллофосфоров типа ZnS.CdS.Cu, Ag. – Доклади на БАН, 15(6) 593-596 (1962)

  5. Н. Копаранова, Д. Генчев, С. Симов, Г. Меченов. Растеж на уискери върху монокристали от кадмиев сулфид. – Доклад на Първия национален конгрес на физиците в България, София, септември 1983

  6. С. Кънев, Е. Ватева, Н. Копаранова, Метод определения вида контактов к монокристаллам типа CdS, CdSe и др. – Доклади на БАН, 18(2) 101-104 (1965)

  7. С. Кънев, Н. Копаранова, Характеристики и механизъм на протичане на тока през монокристали от кадмиев сулфид със запиращ катод. – Известия на Физическия институт с АНЕБ (17) 5-11 (1968)

  8. Н. Копаранова, К. Цветкова, С. Кънев, Определение светочувствительности стареющих монокристаллов CdS.Cd.Cu с целью их использования в качестве элементов фотоэлектрической памяти. – Доклади БАН, 28(12) 1601-1604 (1975)

  9. С. Кънев, Н. Копаранова, М. Георгиев, К. Цветкова, Т. Тодоров, В. Съйнов, Оптическая запись информации в сульфиде кадмия. – Квантовая электроника, 4(4) 857-861 (1977)

Използвана литература

  1. Музей, ИФТТ-БАН, ф. 36, оп. 1, а.е. 571

Начало