Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилей
Новини
Видео
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден: 12.2004
Променен:6.10.2015

Биография
МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ МЛАДЕНОВ
(29.06.1937 – 11.09.2015)

Област на научна квалификация: Физика и физикохимия на твърдото тяло.

Роден в София на 29 юни 1937 година.
Женен за Мария Стоянова Младенова от 1967 година.
Деца: Георги (роден 1967 година, завършил висше образование по химия), Яна (родена 1976 година, завършила магистърска степен по екология в СУ).

Обучение

Дипломиран като физик в СУ "Кл. Охридски" през 1960 година. Защитава кандидатска дисертаци през 1968 година в Института по физикохимия, а през 1989 година дисертация за "Доктор на физическите науки" в Института по физика на твърдото тяло.

Владее езиците: английски и руски (писмено и говоримо), (изучавал с учители) немски, испански и полски и (самостоятелно) италиански, сърбохърватски и японски.

Професионален опит:

Работи в БАН от 1960 година с двугодишно прекъсване: в Института по физикохимия (1960-1961, 1963-1970); в ЦЛАФОП (1970-1973); в Института по физика на твърдото тяло от 1973 година.
   - научен сътрудник III ст. ИФХ 1969 – 1971;
   - научен съструдник II ст. ИФХ 1971 – 1973;
   - научен сътрудник I ст. ИФТТ 1973 – 1988;
   - старши научен сътрудник II ст. ИФТТ 1988 – 1992;
   - старши научен сътрудник I ст. ИФТТ от 1992 година.

Ръководи и участва в проекти на Националния фонд "Научни изследвания" и Европейския съюз.

Основна квалификация - физик изследовател
Научен експерт в областта на електронните и йонни процеси в йонни кристали:

Експеримент Фотографски процеси в сребърни халогениди, Цветни центрове в алкални халогениди, Радиационни ефекти, Фотохромни процеси, Оптичен запис на информация.

Теория Пространствено разпределение и локална ротация на точкови дефекти, Поларони, Теория за скоростите на реакциите, Дефекти в оксиди, Вибронни модели на високотемпературна свръхпроводимост, Поларони с понижена симетрия.

Преподавателска дейност:

Лекции по физикохимия на твърдите тела в ХФ на СУ 1969 – 1970.
Лекции по физика на йонните кристали във ФзФ на СУ 1974 – 1976.
Лекции по теория на скоростите на химичните реакции в ИФ на УНАМ Мексико Сити 1984.
Лекции по поларони и вибронни взаимодействия в твърдите тела в ЦЛАФОП БАН 2000 – 2001.
Научно ръководство на 7 аспиранта.

Международна дейност:

Интер-академичната група за сътрудничество в областта на йонните кристали 1976 – 1989.
Международно съвещание по физика на йонни кристали, Гюлечица 1977.
Международна конференция по дефекти в изолиращи кристали, Солт Лейк Сити-Юта, САЩ 1979.
Международно съвещание по безизлъчвателни процеси в йонни кристали и аморфни материали, Гюлечица 1984.
Международен симпозиум по квантови системи във физиката и химията, Пиза, Италия 1984.
Член на организационния комитет на International Symposium on Quantum Systems in Physics and Chemistry, Пиза, Италия, април 1996.
Член на редакционната колегия на Bulgarian Journal of Physics от 1994
Индивидуален ординарен член на Европейското физическо дружество от 1981
Complimentary Member, The Planetary Society, 1989.
Член на Американското физическо дружество, 1989 – 1991.

Получени награди:

JSPS Fellow, Nagoya University - Япония, 11 месеца 1989-1990
Senior Research Fulbright Fellow, Department of Chemistry and Biochemistry, UCSD, San Diego CA, 5 months 1999.
Bisiting Professor, Instituto de Fisica, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 13 months 1984 – 1985; UNAM supported.
Visiting Fellow, NT University, Darwin-Australia, 4 months 1990; NTU support.
Visiting Professor, II Universita di Roma "Tor Vergata", 3 months 1990 – 1991; University of Rome Grant.
Visiting Professor, Enea Frascati, Italy, 2 months 1990 – 1991; ENEA Grant.
Visiting Professor, ENEA Frascati, Italy, 3 months 1994; EU Commission Grant.
Junior Research Associate, NT University, Darwin-Australia, 3 months 1994; ANU Grant.
Corresponding Member, European Academy for Sciences and Humanities, Paris 1998.

Научно-организационна дейност:

- член на НС на ИФТТ
- член на НС на ЦЛАФОП
- член на СНС по Физика на кондензираната материя при ВАК
- член на Комисията по физика при ВАК
- заместник-председател на Комисията по физика и астрономия при ВАК
- член на научно-експертната комисия по физика при Фонд НИ
- член на научно-експертната комисия по електроника на Фонд СТП към МОНТ
- член на ОСУ на БАН и на комисии към този орган
- член на Издателския съвет на БАН
- член на комисии по избор на директори на постоянни научни звена.

Приложна дейност:

Има две авторски свидетелства.

Публикации:

Има над 120 научни статии и една монография, 200 цитата и участия в 100 конференции.

Използвана литература:

Информационен бюлетин на БАН, 8 януари 2004.

Г. Камишева, “Сесия в памет на академик Милко Борисов”, Светът на физиката (2004) кн. 1, с. 68-70

Физици - нови член-кореспонденти на БАН”, Светът на физиката (2004) кн. 4, с. 353-358