Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилей
Новини
Видео
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 12.2004
Променен 1.12.2017

Биография
МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ МЛАДЕНОВ
(29.06.1937 – 11.09.2015)

Описи

Област на научна квалификация: Физика и физикохимия на твърдото тяло.

Роден в София на 29 юни 1937 година.
Женен за Мария Стоянова Младенова от 1967 година.
Деца: Георги (роден 1967 година, завършил висше образование по химия), Яна (родена 1976 година, завършила магистърска степен по екология в СУ).

Обучение

Дипломиран като физик в СУ "Кл. Охридски" през 1960 година. Защитава кандидатска дисертаци през 1968 година в Института по физикохимия, а през 1989 година дисертация за "Доктор на физическите науки" в Института по физика на твърдото тяло.

Владее езиците: английски и руски (писмено и говоримо), (изучавал с учители) немски, испански и полски и (самостоятелно) италиански, сърбохърватски и японски.

Професионален опит:

Работи в БАН от 1960 година с двугодишно прекъсване: в Института по физикохимия (1960-1961, 1963-1970); в ЦЛАФОП (1970-1973); в Института по физика на твърдото тяло от 1973 година.
   – научен сътрудник III ст. ИФХ 1969 – 1971;
   – научен съструдник II ст. ИФХ 1971 – 1973;
   – научен сътрудник I ст. ИФТТ 1973 – 1988;
   – старши научен сътрудник II ст. ИФТТ 1988 – 1992;
   – старши научен сътрудник I ст. ИФТТ от 1992 година.

Ръководи и участва в проекти на Националния фонд "Научни изследвания" и Европейския съюз. Научен експерт в областта на електронните и йонни процеси в йонни кристали:

Експеримент Фотографски процеси в сребърни халогениди, Цветни центрове в алкални халогениди, Радиационни ефекти, Фотохромни процеси, Оптичен запис на информация.

Теория Пространствено разпределение и локална ротация на точкови дефекти, Поларони, Теория за скоростите на реакциите, Дефекти в оксиди, Вибронни модели на високотемпературна свръхпроводимост, Поларони с понижена симетрия.
Преподавателска дейност:

Лекции по физикохимия на твърдите тела в ХФ на СУ 1969 – 1970.
Лекции по физика на йонните кристали във ФзФ на СУ 1974 – 1976.
Лекции по теория на скоростите на химичните реакции в ИФ на УНАМ Мексико Сити 1984.
Лекции по поларони и вибронни взаимодействия в твърдите тела в ЦЛАФОП БАН 2000 – 2001.
Научно ръководство на 7 аспиранта.

Международна дейност:

Интер-академичната група за сътрудничество в областта на йонните кристали 1976 – 1989.
Международно съвещание по физика на йонни кристали, Гюлечица 1977.
Международна конференция по дефекти в изолиращи кристали, Солт Лейк Сити-Юта, САЩ 1979.
Международно съвещание по безизлъчвателни процеси в йонни кристали и аморфни материали, Гюлечица 1984.
Международен симпозиум по квантови системи във физиката и химията, Пиза, Италия 1984.
Член на организационния комитет на International Symposium on Quantum Systems in Physics and Chemistry, Пиза, Италия, април 1996.
Член на редакционната колегия на Bulgarian Journal of Physics от 1994
Индивидуален ординарен член на Европейското физическо дружество от 1981
Complimentary Member, The Planetary Society, 1989.
Член на Американското физическо дружество, 1989 – 1991.

Получени награди:

JSPS Fellow, Nagoya University - Япония, 11 месеца 1989-1990
Senior Research Fulbright Fellow, Department of Chemistry and Biochemistry, UCSD, San Diego CA, 5 months 1999.
Bisiting Professor, Instituto de Fisica, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 13 months 1984 – 1985; UNAM supported.
Visiting Fellow, NT University, Darwin-Australia, 4 months 1990; NTU support.
Visiting Professor, II Universita di Roma "Tor Vergata", 3 months 1990 – 1991; University of Rome Grant.
Visiting Professor, Enea Frascati, Italy, 2 months 1990 – 1991; ENEA Grant.
Visiting Professor, ENEA Frascati, Italy, 3 months 1994; EU Commission Grant.
Junior Research Associate, NT University, Darwin-Australia, 3 months 1994; ANU Grant.
Corresponding Member, European Academy for Sciences and Humanities, Paris 1998.

Научно-организационна дейност:

- член на НС на ИФТТ
- член на НС на ЦЛАФОП
- член на СНС по Физика на кондензираната материя при ВАК
- член на Комисията по физика при ВАК
- заместник-председател на Комисията по физика и астрономия при ВАК
- член на научно-експертната комисия по физика при Фонд НИ
- член на научно-експертната комисия по електроника на Фонд СТП към МОНТ
- член на ОСУ на БАН и на комисии към този орган
- член на Издателския съвет на БАН
- член на комисии по избор на директори на постоянни научни звена.

Приложна дейност:

Две авторски свидетелства.

Публикации:
  Над 120 научни статии, една монография, 200 цитата и 100 доклада на конференции.
 1. M. Georgiev, Surface and volume decay of the concentration of photoexcited holes in Silver Bromide, Physics Status Solidi, v. 15 (1996) p. 193-198

 2. K. Nierzewski, T. Todorov, M. Georgiev, Room temperature F-F' conversion in KCl crystals of Various purity and method of coloration, Physics Status Solidi (b), v. 86, p. 697-704 (1978)

 3. P. Sharlandjiev, J. Stoykova, T. Todorov, A. Buroff, M. Georgiev, Holographic investigation of the Ag-As2S3 sandwich-like structure, Optics Communications, 24(1) 67-70 (January 1978)

 4. S. Kanev, K. Tsvetkova, M. Georgiev, K. Kochev, T. Todorov, Formation and bleaching of optically-induced absorption bands in CdS:Cd, Cu crystals, Journal of Physical Chemistry Solids, v. 39, p. 185-190 (1977)

 5. С. Кынев, Н. Копаранова, М. Георгиев, К. Цветкова, Т. Тодоров, В. Сыйнов, Оптическая запись информации в сулфиде кадмия, Квантовая электроника, 4(4) 857-861 (1977)

 6. M. Georgiev, T. Todorov, F-F' Conversion by flash-light irradiation of additively colored KCI near room temperature, Journal de Physique, Colloque C7, supplement au Nr 12, Tome 37, p. C7-89 – C7-94 (Decembre 1976)

 7. S. Kanev, K. Tsvetkova, M. Georgiev, T. Todorov, V. Seinov, Hologram recording in Cadmium and Copper doped Cadmium Sulphide, Optics Communications, 18(3) 289-291 (1975)

 8. M. Borissov, N. Martinov, M. Georgiev, On the development of the fluctuation instabilities in crystals with N-shaped velocity, Bulgarian Journal of Physics, 2(3) 206-214 (1975)

 9. M. Mladenova, R. Yankov, M. Georgiev, F-Fa(Na) Convesion by repetitive light pulses in Additively coloured KCl crystals, Physics Status Solidi (b), v. 72, p. 779-786 (1975)

 10. S. Kanev, K. Tsvetkova, T. Todorov, M. Georgiev, Optical absorption changes induced by illumination in CdS:Cd, Cu crystals, Доклади на БАН, т. 28(12) 1597-1599 (1975)

 11. M. Georgiev, T. Todorov, Evidence for thermally-activated de-excitation of excited F and Fa(Na) centres in KCI, Physics Status Solidi (a), v. 27 (1975) K85-K87

 12. S. Petrov, M. Mladenova, M. Georgiev, Quantum yield of the optical bleaching of the M-band in additively colored KCI, Solid State Communications, Pergamon Press, Printe in Great Britain, v. 9 (1971) p. 2095-2098

 13. S. Stoyanov, D. Kashchiev, M. Georgiev, Nucleation in solid solution stimulated by non-equilibrium electrons (I), Physics Status Solidi, 41 (1970) p. 387-394

 14. S. Stoyanov, D. Kashchiev, M. Georgiev, Nucleation in solid solution stimulated by non-equilibrium electrons (II), Physics Status Solidi, 41 (1970) p. 395-404

 15. M. Georgiev, Migration and trapping of photoinduced electronic defects in AgBr and their effect on the photographic process, Zeitschrift fur wissenschaftliche Photographic, Photophysik und Photochenic, Band 63, Heft 1-6 (1969) p. 9-17

 16. M. Georgiev, E. Zagorska, J. Malinowski, Temperature dependence of the diffusion of photoexcited holes in AgBr, Physics Status Solidi, 28 (1968) p. 725-730

 17. M. Georgiev, J. Malinowski, Migration of holes in Silver Bromide at room temperature, Journal Physical Chemistry Solids, Pergamon Press, v. 28 (1967) p. 931-938

 18. M. Georgiev, J. Malinowski, Migration of electronic defects in AgBr at room temperature, International Congress of Photographic Science (ICPS) Tokyo, 1967, Section 1, ICPS

Използвана литература:
 1. Информационен бюлетин на БАН, 8 януари 2004.

 2. Г. Камишева, “Сесия в памет на академик Милко Борисов”, Светът на физиката (2004) кн. 1, с. 68-70

 3. Физици – нови член-кореспонденти на БАН”, Светът на физиката (2004) кн. 4, с. 353-358