Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 14.9.2016
Променен 12.4.2018

Биография
Росен Любенов Павлов
(08.01.1947 – 09.09.2016)

Роден  в София.

Обучение  Завършва атомна физика във Физическия факултет на Софийския университет през 1974 година.

Защитава докторска дисертация в Университета "Пиер и Мария Кюри" през 1999 година на тема " Принос в теорията на функционала на плътността. Приложение на метода на локално-мащабното преобразуване в редуцираната матрица на плътността с или без спин; корелационни и слоисти ефекти".

Научни изследвания

Изследва многочастичните системи с метода на генераторната координата в проблемната група по Теория на атомното ядро от 1983 година

В рамките на спогодба с Фламандския фонд за научни изследвания участва в проект на тема "Многоелектронни системи и техните взаимодействия с електромагнитни полета"

Професионален опит

Работи като физик в Института по физиология на БАН (от януари до май 1975 година)

В Централната лаборатория по биофизика на БАН работи като физик в секцията по Физика на биологичното разпознаване (от май 1975 до май 1978)

През май 1978 година е избран за научен сътрудник ІІІ степен в Лабораторията по спектрофотометрия и биологична физика при БАН. От декември 1981 година е повишен в научен сътрудник ІІ степен

Д-р Росен Павлов преминава на работа в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика през ноември 1983 година в проблемната група по Теория на атомното ядро на длъжност н.с. ІІ степен.

Участва в организирането на конференцията "Квантови системи в химията, физиката и биологията"

Избран е за научен сътрудник І степен през 2000 година (от 2011 година е главен асистент)

Д-р Росен Павлов е бил член на управителния съвет на: Центъра по приложна вълнова механика в Париж.

Проекти

 1. Ръководител на проект по двустранно сътрудничество между Института за ядрени изслевания и ядрена енергетика – БАН и ОИЯИ (Дубна)
  Тема: “Развитие на методите в теорията на функционала и матрицата на плътността при изследване взаимодействието на външно електромагнитно поле и лазарно лъчение с многочастични системи”
  Задача: “Корелационни, спинови и релативиски ефекти в многочастични квантови системи, взаимодействието между тях и с външни електромагнитни и лазерни лъчения”, 2005–2007

 2. Ръководител на проект FWO по ЕБР между БАН – Фламандски Фонд за Научни Изследвания с ръководители: Росен Павлов и D. Van Neck /Университет на Gent – Flanders в периода 2007–2008 г.

 3. Ръководител на проект WBI по ЕБР мужду БАН – Френска Общност на Брюксел с координатори Росен Павлов и Nicolas Shamel /Институт по Астрофизика и Астрономия – свободен Университет на Брюксел за 2009–2010–2012–2015 г.

 4. Ръководител на научен проект, финансиран от МОMН-COST
  Тема: “Корелационни, релативистки и релаксационни ефекти в квантови системи, взаимодействащи с електромагнитно поле” за 2009–2010 г.

 5. Участва в научен проект Ф-1501, финансиран от Националния фонд за научни изследвания (2005–2010)

 6. Участва като директор от българска страна (Co-Director) в проект с НАТО "Програма за сигурност чрез наука
  Тема: “Бързо безконтактно сондиране на химически съединения чрез повърхностен фотозарядов ефект” – 2005

 7. Главен координатор за България в подготовката на международни научни проекти (класирани на първо ниво)
  Тема: РИЛА “Корелационни, релаксационни и релативистки ефекти в квантови системи, взаимодействуващи с електромагнитно и лазерно полета”, 2008
  Тема: Европейска научна фондация Предложение: “Структура, динамика, реакции и взаимодействия на многокомпонентни системи с електромагнитни и лазерни полета”, 2006
  Тема: Европейска научна фондация, “Структура, динамика, реакции и взаимодействие на много и малко компонентни системи с електромагнитни и лазерни полета”, 2007

 8. Подготвени проекти по програма COST (Европейско коопериране в науката и технологията)
  Proposal: “Корелации, релаксации и релативистки ефекти в квантови системи взаимодействащи с електромагнитни полета”, класирани на първо ниво
  Тема: КОСТ предложение: “Спин, свързаност и релативистки ефекти при взаимодействията на много и малко компонентни квантови системи с електромагнитни и лазерни полета”, OC-2007-1128: 14.88 т.
  Тема: COST OC-2007-1668 – ревизиран проект 16.16 т.
  Тема: COST OC-2008-2-3081 – ревизиран проект, класиран на първо ниво
  Тема: COST OC-2009-2-5840 – ревизиран проект, класиран на първо ниво
  Тема: COST OC-2010-1-7388 – ревизиран проект, класиран на първо ниво

 9. Проектите са естествено продължение на международните проекти COST Projects Chemistry D3 926035 (1993-1997) и Chemistry D9 001098 (1998-2002), с участие от българска страна и на ИЯИЯЕ-БАН, в които д-р Росен Павлов е един от главните съ-координатори.

Доклади

  На базата на тези проекти е създаден ежегоден семинар (Workshop) "Квантови системи в химията и физиката” (QSCP) през 1996 в Сан Миниато, Италия, който през следващите години прераства в конференция. През 2001 шестата конференция QSCP се провежда в София, а през 2015 по предложение на д-р Росен Павлов двадесетата юбилейна конференция се провежда отново в България, Златни пясъци - Варна. Главен организатор на тази конференция е ИЯИЯЕ-БАН, а д-р Росен Павлов е председател на месния организационен комитет

 1. Тема: “Масови ефекти в основни енергетични състояния за неутрални и 1S Core-йонизиран хелий-подобен на атомите от хелий до ксенон”, X Европейски семинар по Квантови системи в химията и физиката (QSCP-X), 1-7 септември (2005), Carthage (Tunisia), пленарен доклад.

 2. XI EU QSCP – Петербург – 2006 (устен доклад)

 3. XII EU QSCP – Уиндзор, Англия – 2007 (устен доклад)

 4. XIII EU QSCP – Лансинг, Мичиган (САЩ) – 2008 (устен доклад и постер).

 5. XIV EU QSCP – Сан Лоренцо дел Ескориал, Мадрид (Испания) – 2009 (постер).

 6. XX EU QSCP – Златни пясъци, Варна (България) – 2015 (постер).

 7. Изнася научни съобщения в Прага (1994), Париж (1995), Пиза (1996), Оксфорд (1997), Гранада (1998)

Публикации

 1. Т. Тодоров, Р. Павлов, За някои понятия в теорията на представянето на алгебри чрез неограничени оператори, свързани с квантовата физизка – Год. ВТУЗ, Физика, т. XI, 2 (1977) 171-17

 2. Р. Павлов, Т. Тодоров, За алгебрите на неограничени оператори и приложение в релативистката квантова теория, Год. Соф. Унив., Физ. Фак., т.66 (1977) 53-56.

 3. Р. Л. Павлов, И. К. Мечев, И. В. Златанов, Б. Т. Томов, Н. В. Василев, Ю. Г. Василева, Квантово-механичен анализ на взаимодействието на лизозима и /NAG-NAM/ полимера, X Нац. Преглед ТНТМ, Биология, Нац. младежки научно-технически симпозиум София, Единен Център по Биология, БАН (1979) 293-296.

 4. Ю. Г. Василева-Попова, Р. Л. Павлов, И. К. Мечев, И. В. Златанов, И. М. Младенов, Квантно-механичке характеристике активног центра регулаторног биополимера и нигов однос према супстрату, Гласник Хемиског Друштва, Београд, 44, 1/2 (1979) 94.

 5. Б. Т. Томов, Р. Л. Павлов, И. Х. Мечев, М. Н. Велева, Ю. Г. Василева, Електрофилност и нуклеофилност при биологичното разпознаване – топологични свойства и характеристики, София, Ед. Център по Биология, БАН (1981) 321- 326.

Използвана литература

 1. Некролог от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН

Начало