Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги


Мемоари

Създаден 20,1.2011
Променен 16.4.2021

Професор
Веселин Любомиров Страшилов
(15.07.1949 – 16.06.2020)


Роден е в град Велико Търново

Образование

Завършва физика с магистърска (1972) и докторска научна степен (1978) във Физическия факултет на Софийския университет

Проф. Веселин Страшилов е доктор на физическите науки от 2006 година

Професионален опит

Работи в лабораторията по акустоелектроника на Института по физика на твърдото тяло към Българската академия на науките (1979–1986)

Във Физическия факултет на Софийския университет е избран за доцент (1989), професор и ръководител на катедра (2007)

Преподавателска дейност

Чете лекции по "акустични и оптични вълни в твърди тела", "оптика на полупроводници и диелектрици", "увод във физика на материалите (физически свойства)", "физически основи на микроелектрониката", "полимери в микроелектрониката", "акустични и оптични вълни в микроелектрониката"

Научни изследвания

Експерименталните изследвания на проф Страшилов са главно в областта на физика на твърдото тяло, полупроводници, акустични и оптични вълни в твърди тела и полимери, акустооптика, нови материали, физика на микроелектрониката

Публикации

 1. (1973) М. Борисов, Ю. Буров, К. Брънзалов, В. Страшилов, В. Хинков, Резонансен транзистор с вибратор, Институт за изобретения и рационализации на НРБ, № 20024, 17.12.1973

 2. (1975) М. Борисов, В. Хинков, К. Брънзалов, Ю. Буров, В. Страшилов, Пиезоелектричен трансформатор с висок коефициент на полезно действие, В: Акустика’75. Материали на втората национална конференция по акустика, 293–396

 3. (1977) М. Борисов, Ю. Буров, К. Брънзалов, В. Страшилов, Пиезоелектричен трансформатор, Институт за изобретения и рационализации на НРБ, № 25500, 13.06.1977

 4. (1978) Веселин Любомиров Страшилов, Передаточные характеристики некоторых резонансных акустоэлектронных приборов с использованием на обьемных акустических волн. Автореферат диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата физических наук. Научный руководитель чл.-кор. проф. М. Борисов. Научный консультант ст. ас. К. Брънзалов. Официальные оппоненты: ст.н.с. д-р М. Ярославский, доц. д-р Н. Мартинов. СУ, ФзФ, Кафедра физики твердого тела, София

 5. (1979) М Борисов, Ю. Буров, Л. Спасов, Д. Стоянов, К. Брънзалов, В. Хинков, В. Страшилов, А. Манов, Вълнова микроелектроника – състояние и перспективи у нас, Физико-Математическо Списание, 22(2) 97–108

 6. (1981) М. Борисов, А. Манов, В. Страшилов, Генератори със закъснителни линии с повърхнинни акустични вълни (ПАВ), Електропромишленост и приборостроене, 16(6) 249–255

 7. (1982) М. Борисов, В. Страшилов, В. Хинков, Микровълнови сензори. – В: Трудове на Симпозиума “Физика и електронизация”, Пловдив, 5 октомври 1982. София, Дружество на Физиците в България, 8–30

 8. (1986) М Борисов, Л. Константинов, В. Страшилов, Използуване на повърхнинните акустични вълни за преобразуване на образи, Физико-Математическо Списание, 28(1) 3–24

 9. (1989) М. Борисов, В. Страшилов, Физика на линейните акустични и електромагнитни вълни, София, Изд. БАН, 187 с.

 10. (1990) В. Страшилов, Л. Константинов, О. Иванов, Метод и устройство за анализ на пространственото разпределение на повърхностните състояния в полупроводници, Институт за изобретения и рационализации на НРБ, № 43319, 16.01.1990

Доклади

 1. 28 ноември 2016, 17:30 публична лекция "Звукът от древността до съвременните технологии"

Използвана литература:

 1. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него (1921 – 1998), АИ Проф. М. Дринов, София (2008) с. 227

Начало