Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилей
Новини
Видео
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден: 6.12.2010
Променен: 14.1.2016

Биография
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЗАРТОВ
(04.08.1947 – 2002)

Роден в село Тетово, окр. Разградски.

Обучение

    Средното си образование завършва в Русе (1965).

    Учи физика в Софийския университет (1965 – 1967). Завършва специалност физическа оптика в Харковския Държавен Университет с диплома № 883402 / 19 юни 1970, СССР (1967 – 1970)

    Редовен аспирант в Харковския Държавен Университет (1972 – 1975). Защитава кандидатска дисертация на тема "Интерференъчни филтри с неразделяща се ивица на пропускане при наклон на падащата светлина" през юни 1975 година и получава диплома № 24472 за научна степен кандидат на физико-математическите науки на 19 ноември 1975 година. Дипломата е легализирана от Висшата атестационна комисия при Министерския съвет на 19 април 1976 година с протокол № 7 и приравнена на научната степен кандидат на физическите науки.

    Специализира по оптика на тънкослойните световоди във Федерална република Германия със стипендия от фондация "Александър фон Хумболдт" (1979 – 1980) и в Унгария (1981)

    Владее писмено и говоримо руски и немски език

Научни изследвания

    Изследва интерференъчните явления в многослойни покрития и структури
    Разработва интерференъчни модулатори на лазерна светлина
    Изучава оптичната бистабилност на интерференъчни структури
    Ръководи изследванията от специалния план на БАН и от националната програма по оптоелектроника
    Участва в съвместни изследвания в областта на квантовата електроника на лабораторията по вакуумни изпарения при ИФТТ и Научно-изследователския институт по специална оптика към Министерството на машиностроенето (1979)

Преподавателска дейност

    В Софийския университет чете специален курс по "Тънкослойна оптика" (от 1983 г.)

Професионален опит

    Работи във Физическия институт на БАН (01.04.1972 – 15.09.1972)
    Назначен е по разпределение в сектора по оптика и спектроскопия на Института по физика на твърдото тяло – БАН като научен сътрудник ІІ степен (1 октомври 1975)
    Избран е за научен сътрудник І степен на 1 февруари 1981 година
    Ръководи работна група по тънкослойна оптика в лабораторията по оптика и спектроскопия на Института по физика на твърдото тяло при Българската академия на науките.
    Бил е партиен член (1967) и секретар на първичната партийна организация при Института по физика на твърдото тяло (1976 - 1979) и организационен секретар на партийния комитет при Единния център по физика (1983 – 1988).

Авторски свидетелства

 1. К. Киров, Н. Иванов, Г. Зартов, Електродна система на установка за получаване на тънки слоеве чрез катодно разпрашване, авторско свидетелство № 18506

 2. С. Томова, Р. Пеева, Г. Зартов, Многослоен ентерференъчен светофилтър, авторско свидетелство № 26327

 3. Р. Пеева, Б. Зафирова, Г. Зартов, К. Антонова, Многослойно диелектрично огледало за лазери, авторско свидетелство № 30286 от 9 октомври 1985. Внедрено в Националния Промишлен Комплекс Оптика при Държавното стопанско обединение Металхим (09.10.1985)

 4. Г. Зартов, К. Антонова, Р. Пеева, Б. Зафирова, Оптичен елемент просветлен чрез интерференчна система от тънки слоеве, авторско свидетелство № 30436 от 9 октомври 1985 година. Внедрено в Централната Лаборатория за Космически Изследвания при БАН за експеримента "Дъга" на станцията "Салют-6"

 5. Г. Зартов, Б. Зафирова, К. Антонова, Р. Пеева, Многослоен интерференъчен филтър, авторско свидетелство № 33709

 6. Л. Машев, Е. Попов, Г. Зартов, К. Панайотов, Р. Пеева, Многослойна дифракционна решетка, авторско свидетелство № 64731

Публикации

 1. И. Н. Шкляревский, Г. Д. Зартов, Е. А. Лупашко, Об угловой зависимости оптических характеристик многослойных диэлектрических зеркал. – Оптика и спектроскопия (38) с. 172 (1975)

 2. И. Н. Шкляревский, Г. Д. Зартов, Интерференционные филтры с улучшенными характеристиками в наклонных лучах. – Оптика и спектроскопия (39) с. 385 (1975)

 3. И. Н. Шкляревский, Г. Д. Зартов, Устранение расщепления полосы пропускания интерференционных фильтров при наклонном падении света. – Оптика и спектроскопия (40) с. 926 (1976)

 4. И. Н. Шкляревский, Г. Д. Зартов, В. Костюк, Определение скачков фазы на границе диэлектрик-многослойное покрытие. – Оптика и спектроскопия (41) с. 488 (1976)

 5. И. Н. Шкляревский, Г. Д. Зартов, Н. Манчев, Интерференционные фильтры с нерасщепляющейся полосой пропускания при наклонном падании света. – Журнал прикладной спектроскопии (24) с. 924 (1976)

 6. И. Н. Шкляревский, Г. Д. Зартов, Графический метод расчета ширины области высоково отражения многослойных зеркал при наклонном падении света. – Журнал прикладной спектроскопии (25) с. 744 (1976)

 7. А. Ангелов, К. Благоев, Г. Зартов, К. Панайотов, Р. Пеева, П. Симова, Г. Тодоров, Лазерна система за връзка с интерференчен модулатор. – Електропромишленост и приборостроене (6) с. 18 (1985)

 8. М. Борисов, Л. Константинов, Г. Зартов, Н. Съботинов, Същност и някои съвременни направления на оптоелектрониката. – Списание на БАН (5) с. 17 (1985)

Използвана литература

 1. Музей при ИФТТ, ф. 36, оп. 1, а.е. 578

Начало