Начало
Физици
Документи
Уреди
Книги
Фотографии
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки
Новини


English
Институт по физика на твърдото тяло

Създаден: 3 януари 2012 г.
Променен: 8 август 2012 г.


Проф. дфн
МАРИО ВАЛЕНТИНОВ СТОИЦОВ
1953 – †04.08.2011

Роден: е в Благоевград.

Обучение:

    Завършва Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1978).

    Защитава кандидатска дисертация (Ph.D.) под ръководството на професор Иван Ж. Петков (1983).

    Доктор на физическите науки (1993).

Научни изследвания:

    Проф. дфн Марио Стоицов е теоретик, работил в областта на физиката на ядрената структура и приложната математика.

    Разработва (съвместно с проф. И. Ж. Петков) т.н. метод на локално-мащабно преобразувание, който намира широко приложение в теорита на ядрото и ядрените реакции. Описва поведението на ядрените вълнови функции чрез функционала на плътността. Методът се оказва особено полезен при описанието на неутронните "ореоли". С разработената от него техника пресмята свойствата на слабо свързани ядра. Създава метод за възстановяване на нарушената симетрия на броя на частиците в свръхтекущи ядра. Извършва огромен брой пресмятания на ядрените свойства на нуклидите по цялата таблица.

    Съвместно с колеги изучава ефектите на късодействащи, тензорни и дългодействащи нуклонни корелации върху ядрената спектрална функция, импулсните разпределения на нуклоните, вероятностите за запълване на едночастичните състояния. Развива представянето на естествени орбитали и функции на припокриване.

    В областта на експерименталната ядрена физика при ниски енергии участва в създаването на програми за пресмятане поведението на радиоактивни ядрени снопове.

Професионален опит:

    Хабилитира се през 1983 година.

    Работи като научен сътрудник (1978 – 1982), старши научен сътрудник ІІ степен (1983 – 1992) и ст.н.с. І ст. (от 1997) в Лабораторията по теоретична ядрена физика при Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН.

    Работи в Техническия университет в Мюнхен и в групата по теория на ядрото в университета в Тенеси, Ноксвил (UTK). Успешно сътрудничи с Националната лаборатория в Оук Ридж (ORNL)

    От 2006 година проф. дфн Марио Стоицов участва успешно в международния проект UNEDF съвместно с около 50 физици и компютърни специалисти в областта на приложната математика (http://www.massexplorer.org)

Награди:

    От 1996 година е член на Американското физическо дружество.

Публикации:

  1. I. Petkov, M. Stoitsov, Nuclear Density Functional Theory (Oxford Studies in Physics, Clarendon Press, Oxford, U.K., 1991)

Използвана литература:

  1. А. Антонов, В. Назаревич, П. Ринг, Професор Марио Валентинов Стоицов (1953 – 2011), Светът на физиката, (4) с. 482-483 (2011)

Начало