Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 10.7.2006
Променен12.12.2018
ДОПИСЕН ЧЛЕН
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ
(20.03.1872 – 18.10.1951)
Роден:

       Александър Павлов Христов е роден в София.

Обучение:

Учи специалност физика, химия и математика в Йена (1892 – 1893) и в Лайпциг (1893 – 1896).

Защитава докторат по философия в Лайпцигския университет (1896) върху електролизата.

Преподавателска дейност:

Александър Христов чете пълния курс по опитна физика на физици, математици, химици и естественици (1909 – 1937).

Въвежда кратък курс по опитна физика на студентите медици, агрономи, лесовъди и ветеринари.

Професионален опит:

В катедрата по опитна физика на Софийския университет е редовен доцент (1909), извънреден професор (1915 – 1920).

Ръководи катедрата по опитна физика във Физико-математическия факултет на Софийския университет от 1920 до 1937 година.

Професор Александър Христов е декан на Физико-математическия факултет на Университета в София (1922 – 1923).

В Българската академия на науките е избран за дописен член през 1921 година.

Научни изследвания:

Пръв в България Александър Христов работи в областта на експерименталната физикохимия.

Публикации:

А. Христов, Електрическо осветление и трамваи в София (Публична сказка, държана в Природо изпитателното дружество), София, печ. И. Г. Говедаров и сие, 1900, 14 стр.

А. Христов, Новите възгледи във физико-химията, Училищен преглед, 7, 1902, кн. 7, с. 121

А. Христов, За неелектролитното разтваряне на живака във вода, бензол, нитробензол и алкохол, (Реферирано в Химическото дружество в София, напеч. в Оствалдовото сп. Zeitschrift fur Physikalische Chemie, Leipzig), София, Печ. Гавазов и Чомонев, 1908, 30 стр.

А. Христов, Абсорбционна способност и повърхностно напрежение на етиловия етер, Списание на БАН, 5, 1913, с. 157-177

А. Христов, Влияние на повърхностното напрежение върху разтворимостта при мехурчета с различна големина, Годишник на СУ ФМФ, 8-9, 1914, с. 3-13

А. Христов, Разширение на водата поради абсорбиране газове (абсорбционни-дилатационни коефициенти), Списание на БАН, 12, 1915, с. 1-14

А. Христов, Разширение на течни тела поради абсорбиране газове, Списание на БАН, 7, 1917, кн. 15, с. 67-82

А. Христов, Контракция и дилатация на смеси от течни тела, Годишник на СУ ФМФ, 13-14, 1919, с. 1-28

А. Христов, Молекулни контракции на смеси от вода с етил етер и метил алкохол, Годишник на СУ ФМФ, 13-14, 1919, с.

А. Христов, Молекулни обеми на разтворени твърди тела, Годишник на СУ ФМФ, 13-14, 1919, с.

А. Христов, Разширение на серовъглерода от абсорбирани в него газове, Годишник на СУ ФМФ, 13-14, 1919, с.

Използвана литература:

  1. М. Арнаудов, История на Софийския университет "Св. Климент Охридски" през първото му полустолетие 1888-1938, (Придворна печатница, София, 1939)

  2. 100 година БАН (1869 – 1969), (Изд. БАН, София, 1969) с. 754

  3. История на Софийския университет "Климент Охридски" (София, 1988)

Начало