Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 10.7.2006
Промяна 8.10.2021

Биография
ИВАН ЦЕНОВ АНГЕЛОВ
(02.01.1883 – 19.09.1967)
Роден: е във Враца.

Обучение:

Учи математика и физика в Софийския университет и математика в Белград и Загреб. Завършва Софийския университет през 1908 година

Специализира в Париж (1911 – 1912) върху качествената теория на диференциалните уравнения, чрез които се моделират математически процесите в динамиката.

Преподавателска дейност:

В Софийския университет чете курса по аналитична механика (1914 – 1958).

Професионален опит:

Избран е за редовен доцент по аналитична механика (1914 – 1919) на местото на Спиридон Ганев. По-късно става извънреден професор (1919 – 1922) и ръководител на катедрата по аналитична механика (1922 – 1951).

Ръководи катедрата по обща и приложна математика (1953 – 1958).

Иван Ценов е декан на Физико-математическия факултет (1925 – 1926 и 1929 – 1930).

Той е председател на Физико-математическото дружество в София (1922 – 1945).

В Българската академия на науките е дописен член от 1925 година и действителен член от 1929 година.

Избран е за секретар на Природо-математическия клон на Българската академия на науките (1933 – 1934) и за негов председател (1944 – 1947).

Научни изследвания:

Основните му научни работи са в областта на аналитичната динамика.

Той разработва вариационните принципи на механиката и техните приложения върху перкусиите, движението на велосипеда и др.

Иван Ценов изследва холономни системи, при които връзките в системата могат да се изразят чрез краен брой уравнения между координатите на точките на системата и времето.

Основните уравнения, получени от Иван Ценов са за нехолономни системи, при които връзките в системата се представят чрез уравнения, които съдържат освен координатите на точките на системата и времето, още и производните на тези координати спрямо времето.

Предложените от него нови уравнения за движението на нехолономни системи са известни в литературата като първи уравнения на Ценов.

Награди:

 1. Орден Свети Александър ІV степен (1922)

 2. Орден Свети Александър ІІІ степен (1928)

 3. Орден "За гражданска заслуга" (1934)

 4. Орден Кирил и Методи І степен (1951)

 5. Димитровска награда І степен (1951)

 6. Орден Народна Република България І степен (1958)

 7. Орден Народна Република България І степен (1959)

 8. Орден Народна Република България І степен (1963)

 9. Почетно звание "Народен деятел на науката" (1965)

Публикации:

 1. И. Ценов, Приложение уравненията на P. Appell за релативното движение, София, Печатница П. Глушков, 1911

 2. И. Ценов, Отговор на бележките "върху една задача от механиката", направени от г. К. Попов, кн. 6 и 7, г. 7, Списание на Физико-математическото дружество, г. 8 (1) 28-31 (1912)

 3. И. Ценов, Движение на твърдо тежко връщателно хомогенно тяло. Случай на Лагранж и Поасон, София, печ. П. Глушков, 1913, 53 стр.

 4. И. Ценов, Приложение уравненията на P. Appell за релативното движение, Годишник на СУ ФМФ, т. 8-9, 1911-1912 и 1912-1913, София, Придворна печатница, 1914, с. 1-59

 5. И. Ценов, Движение на една материална точка върху една крива линия. Реакция и налягане Инерчна сила, Списание на Физико-математическото дружество, г. 9 (9-10) 329-342 (1915)

 6. И. Ценов, Върху теорията за движението на велосипеда, Списание на БАН, г. 9, кн. 19, 1920, София, Държавна печатница, с. 123-217

 7. И. Ценов, Няколко забележки върху общите уравнения на движението на нехолономни материални системи, София, 1927, 19 стр.

 8. И. Ценов, Върху общите уравнения на движението на нехолономни материални системи, София, 1927, 16 стр.

 9. И. Ценов, Върху принципа на Hamilton, приспособен за нехолономни материални системи, София, 1927, 20 стр.

 10. И. Ценов, Канонична форма на уравненията на движението на нехолономни материални системи, София, 1927, 7 стр.

 11. И. Ценов, Инеръчна сила, Списание на Физико-математическото дружество, г. 25 (3-4) 99-109 (1939)

 12. И. Ценов, Определяне направлението на права и направлението и посоката на ос. Ъгъл на две прави и две оси, Списание на Физико-математическото дружество, г. 26 (7-8) 228-237 (1941)

Използвана литература:

 1. За трудовете на академика проф. Иван Ангелов Ценов, Математика и физика, 1958, кн. 2, с. 64

 2. Б. Долапчиев, Академик Иван Ценов, Физико-математическо списание, 1958, кн. 3-4, с. 181-184

 3. Академик Иван Ценов - некролог, Списание на ФМД, 1967, с. 240

 4. Б. Долапчиев, Академик Иван Ценов Ангелов, Математика и физика, г. 10, 1967

 5. 100 година БАН (1869 – 1969), София, БАН (1969) с. 194-196

 6. А. Григорян, Б. Фрадлин, Приносът на академик Ценов и чл. кор. Долапчиев в развитието на аналитичната механика, Годишник НПТМ, 1977, т. 7, с. 13-30

 7. И. Чобанов, Иван Ценов (1883 – 1967) По случай 100 год. от рождението му, Физико-математическо списание, 1983, кн. 4, с. 329-341

 8. И. Чобанов, Иван Ценов, Български математици, София, НП, 1987, с. 82-94

 9. И. Чобанов, Очерк за Иван Ценов, София, Университетско издателство, 1992

 10. Юбилейна научна сесия по случай 100 години от рождението на акад. И. Ценов, Физико-математическо списание, 1983, кн. 1, с. 39

Начало