Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 21.7.2021
Променен 20.2.2024
Биография
Антон Стоянов Антонов
(10.12.1934 – 28.06.2021)Роден  в София

Обучение

Завършва физика в Софийския университет (1957)

Защитава кандидатска дисертация в Московския държавен универитет (1967). Доктор на физическите науки от Югозападния университет в Благоевград (1995)

Специализира в Ленинград (Санкт Петербург) (1959), в Дубна (1963-1966), в Охайо САЩ (1974) и в Гьотингенския универитет (1975)

Научни изследвания

В областта на биофизиката изследва биофизични полета чрез контактно (1990) и дистанционно въздействие върху вода (1998)

Доказва дискретно (скокообразно) изпарение на водна капка (1983)

Патентова "метод за определяне степента на изменение в структурното състояние на течностите" (1983)

Професионален опит

Работи като асистент (1957-1968), доцент (1968-2000) и професор (2000)

В Софийския университет ръководи група по биофизика (1975-1980)

Заместник декан във Физическия факултет на СУ (1972-1975)

Преподавателска дейност

Чете лекции по "опитна физика" (1967-1977), "физика на диелектриците" (1970-1980), "биофизика" (1975-1980), "структура и свойства на водата" (1975-1980)

Във Висшия медицински институт в Плевен чете лекции по "медицинска физика" (1980)

Професор по биофизика в Югозападния университет в Благоевград

В Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН ръководи секция по "биологична физика" (1986)

Награди

 1. (2003) Антон Антонов и Татяна Гълъбова получават в Университета в Берн от името на Научно-изследователският център по медицинска биофизика Швейцарска награда

Публикации

 1. Б. Головин, И. Желудев, Н. Кашукеев, В. Фридкин, А. Антонов, Электрография протонных пучков, Журнал научной и прикладной Фотографии и кинематографии, 5(3) (1960)

 2. Г. Наджаков, А. Антонов, Г. Задорожный, Об условиях, от которых зависит сохранение фотополяризации у фотоэлектретов в темноте, Доклады БАН, 14(4) 329–332 (1961)

 3. Г. Наджаков, А. Антонов, Г. Задорожный, Влияние возбуждения на темновую поляризацию фотоэлектрета из монокристаллической серы, Доклады БАН, 15(8) 805–808 (1962)

 4. Г. Наджаков, А. Антонов, Г. Задорожний, А. Конова, С. Пакева, Об одном новом типе двуслойного электрета, Доклады БАН, 17(4) 365–368 (1964)

 5. Г. Наджаков, А. Конова, А. Антонов, С. Пакева, О сохранении гомозаряда при темновой поляризации монокристалов серы, Доклады БАН, 18(12) 1087–1090 (1965)

 6. А. Антонов, Л. Юскеселиева, Метод за получаване на видим образ на p-n преход върху хартия, Авторско свидетелство за изобретение, 12496 (1966)

 7. А. Антонов, Л. Юскеселиева, Метод за получаване на видим образ на грубодисперсни течни аерозоли върху хартия, Авторско свидетелство за изобретение, 13882 (1967)

 8. А. Антонов, Над Дубна светят звезди, Космос (8) (1968)

 9. А. Антонов, Л. Юскеселиева, Метод за получаване на електрографско копие върху диелектричен слой, Авторско свидетелство за изобретение, 14662 (1969)

 10. А. Антонов, Л. Юскеселиева, Метод за определяне степента на изменение в структурното състояние на течности, Авторско свидетелство за изобретение, 43821 (1983)

 11. A. Aнтонов, Изследвания върху неравновесни процеси в областта на междуфазовата граница на разпределени системи, докторска дисертация, Югозападен университет "Неофит Рилски" (1995)

 12. И. Игнатов, А. Антонов, Т. Гълъбова, Медицинска биофизика - биофизични полета на човека, Гея Либрис, София (1998) 1-71

 13. А. Антонов, Ж. Желев, Т. Гълъбова, Метод за оценка на биопсихофизично въздействие върху човек на радио, телевизионни и медийни продукти, патент (2013)

 14. A. Aнтонов, Т. Гълъбова, Водата – позната и загадъчна, Университетско издателство Н. Рилски, Благоевград (2016)

Използвана литература

 1. Некролог

 2. Изследвано в България

 3. Проф. Антон Антонов (1934-2021)

 4. Проф. Антон Антонов (1934-2021)

 5. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, БАН, София (2008) с. 174-175

 6. Е. Чимева, Български учени получиха патент за откритие, БНТ Новини 1, 20.11.2012

Начало