Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден23.11.2022
Променен24.11.2022

Биография
Изак Маир Бивас
(12.03.1950 - 21.11.2022)

БАН конкурс 2014


Роден в Пловдив

Обучение

Завършва Софийски университет (1974)

Защитава PhD дисертация на тема "Междумолекулни и междуагрегатни взаимодействия в лиотропни системи" в ИФТТ-БАН (1981)

Доктор на физическите науки, тема на дисертацията "Механични, електрични и реологични свойства на липидни мембрани" в ИФТТ-БАН (2005)

Научни изследвания

B областта на теория на течни кристали изследва механични и механоелектрични свойства на нематични течни кристали, фазово поведение на водни разтвори на повърхностноактивни вещества, моделира липиден бислой, флексоефект в мембрани, термични флуктуациите на формата на квазисферична липидна везикула, зависимост на модула на еластичност на огъване на липиден бислой от температурата в близост до температурата на главния фазов преход, връзка между флексоелектричните, електростатичните и механичните свойства на липидния бислой, връзка на дефектите в липидния бислой със стабилността и свойствата му

Преподавателска дейност

Води спецкурс по молекулярна биология в Химическия факултет на Софийския университет за една година

Води упражнения по обща физика във Физическия факултет на Софийския университет три години

Професионален опит

В Института по физика на твърдото тяло при БАН е избран за асистент (1981), главен асистент (1986), доцент (1991) и професор (1987)

Ръководи лабораторията по "Течни кристали" в ИФТТ-БАН (2011)

Бил е заместник директор на ИФТТ-БАН (2012)

Публикации

Използвана литература

  1. Некролог

Начало