Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилей
Новини
Видео
Литература
Връзки
Услуги

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден: 7.04.2015
Променен: 20.6.2017

Биография
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ДЕРЖАНСКИ
(10.02.1933 – 06.04.2015)

Роден в София.

Научни изследвания

    Работи в областта на физика на меката материя, течни кристали, молекулна физика и физика на кондензираната материя.

    Изследванията му са посветени на физиката на частично подредените системи. В това направление той изследва биологични структури, както и свойствата и възможностите за приложение на нови материали, ефекти и среди за електрониката и оптоелектрониката.

    Научните приноси на акад. Держански са в разработването на методи за електронно-аналогово моделиране на степенна и логаритмична функция; група методи за изследване на молекулната структура, основани на ядрено магнитния резонанс; експлоатационните характеристики и електрическото възбуждане на електрооптични течнокристални индикатори.

Професионален опит

    Акад. Держански е създател на българска школа по течни кристали.

    Александър Держански поставя основите на ядрения магнитен резонанс в България (1958). Създател е на Лабораторията по ядрено-магнитен резонанс (1966) във Физическия институт на БАН.

    Той е основоположник на Лабораторията по течни кристали в Института по физика на твърдото тяло при БАН, която ръководи от 1968 – 1992 година.

    Александър Держански ръководи секцията по “Физикохимия на мембраните” към Централната лаборатория по Биофизика на БАН (1982 – 1988).

Награди

    Александър Держански е избран за член-кореспондент (1995) и действителен член на Българската академия на науките (2008).

    Акад. А.Держански е почетен член на ИФТТ – БАН (2003); носител на орден Кирил и Методий II и I степен (1978 и 1983 година); награда “Акад. Никола Обрешков” (1980); медал "Марин Дринов“, юбилеен медал “100 години БАН”, почетен знак “Георги Наджаков” на лента. Той е почетен член на Съюза на физиците в България

Публикации

    Автор е на 13 изобретения и патенти и има над 135 научни публикации с повече от 730 цитирания. Трудовете му са публикувани в авторитетни международни и български списания и са докладвани на многобройни международни и национални конгреси и конференции.

Използвана литература

  1. Некролог от Българската академия на науките

  2. Некролог от Института по физика на твърдото тяло при БАН

Начало