Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Иван Недялков Петков

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 26.1.2017
Променен 4.7.2019
Биография
Иван Недялков Петков
(01.11.1915 – 18.12.2005)
Роден  е в София

    Женен е за Иряна Георгиева, доцент в катедрата по физика на Висшия химико-технологичен институт

Обучение 

    Завършва средно образование през 1949 година и физика в Софийския университет през 1953 година. Като ученик е изучавал курсове по радиотехника и е работил в кръжок по физика и радиотехника. Участвал е в бригади по железопътната линия Ловеч-Троян през 1948 година и на строежа на ТЕЦ Република в село Мошино - Димитрово през 1949 година.

    Изучавал е английски, френски и руски език

    Бил е на специализация за 6 месеца в Киев и Москва през 1963 година

Научни изследвания

    Работи в областите физика на твърдото тяло, молекулен спектрален анализ, лазерна физика и ядрен магнитен резонанс

    Изследва електронни спектри (абсорбционни и луминисцентни) на органични съединения. Изучава влиянието на агрегатното състояние, разтворителя и температурата върху електронните енергетични нива

Специалист по спектрална апаратура

Самостоятелно и успешно работи по молекулна спектроскопия

В направлението квантова електроника работи в областта на течните лазери

    Проф. Милко Борисов, директор на ИФТТ и на ЕЦФ пише на 8 юли 1985 година:
"При изясняване структурата на веществото и взаимодействието на светлината с него с оглед тяхното научно и практическо приложение основна роля играе молекулната спектроскопия. Важен дял от нея е молекулната спектроскопия на електронните нива, изследвани с помощта на електронните спектри. Изучаването на електронните спектри стана извънредно актуален проблем във връзка с развитието и усъвършенстването на пренастройващи се лазерни източници, лазерната спектроскопия,съвременната фотофизика и фотохимия и др. Бъдещето развитие на нови поколения лазерни системи в много случаи е тясно свързано с постиженията в областта на електронните спектри. Методите на молекулната спектроскопия са имали и намират все по-широко приложение при изучаването на различни фундаментални научни и технически проблеми, което се вижда от широкото им внедряване не само в научните институти, но и в почти всички производствени предприятия. В тази област в Института по физика на твърдото тяло се работи от 1958 година. С усилията и под ръководството на н.с. Сава Симеонов бе създадена база за изследване на електронни спектри, както абсорпция, така и емисия, при стайна и ниска температури. Създаден бе уникален регистриращ микрофотометър, който дава разликата между два съседни спектъра регистрирани върху фотоплака. Изследвана и уточнена бе структурата на редица съединения. Бяха създадени лазерни системи. Развита бе теоретико-изчислителна база за пресмятане на молекулни параметри ... научната работа ... на Сава Димитров Симеонов ... е изцяло в областта на спектроскопията. [Той е] пионер ... в създаването на редица устройства (оригинален двулъчев микрофотометър, двулъчева [спектрофотометрична] приставка към монохроматор, азотен лазер, пренастройващ се лазер). Един от първите в страната прилага електронно изчислителните машини за теоретико-изчислителни работи. Също така е един от пионерите, започнали работа в областта на електронните спектри на молекули ... Има 24 научни статии в наши и чужди списания главно в областта на електронните спектри и нелинейното комбинационно разсейване. Участвал е в 11 конференции - национални и международни. Специализирал е в Института по физика на твърдото тяло – Киев и ФИАН – Москва"

Професионален опит

    Работи във Физическия институт на БАН от 30 юли 1954 година. Бил е технически научен сътрудник, научен сътрудник в сектор Оптика и спектроскопия и старши научен сътрудник от 1985 година

    Трудовият му договор е прекратен поради пенсиониране на 17 август 1991 година със заповед № 207 от 7.08.1991

Учебна дейност

    Чете курс по молекулярна спектроскопия в Софийския университет от 1971 година

    Бил е ръководител на 6 дипломни работи

Награди

  1. Значка за отличие от Президиума на БАН (1974)

Публикации

През 1986 година има 25 публикации, 1 университетски учебник по молекулна спектроскопия, 11 доклада на конференции и 4 патента

  1. С. Симеонов, Относно оценката на релаксационните времена посредством нилинейности от раманов тип, БФЖ, т. 9, кн. 4, с. 375 (1982)

  2. Авторско свидетелство за конструирана и акт за пускане в действие на "Приставка за пренастройващ се азотен лазер във видимата област на спектъра на основата на багрила", (1983)

  3. С. Симеонов, Вибронно разглеждане на нелинейни възприемчивости за молекули, докладна национално съвещание по молекулна спектроскопия, март 1983

Използвана литература

  1. Некролог от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН

  2. ИФТТ-Музей, ф. 36, оп. 1, а.е. 455

Начало