Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 21.03.2013
Променен 13.1.2023

Биография
Документи
Книги
Описи
Биография
НИКОЛАЙ КИРОВ НИКОЛОВ
(22.10.1943 – 20.03.2013)

Описи

Роден Николай Киров е роден в град Горна Оряховица

Обучение:

Завършва английска езикова гимназия в София и специалност химия в Софийския университет.

В Института по физика на твърдото тяло при БАН защитава научната степен кандидат на физическите науки (1973). Той е доктор на физическите науки – ScD (1988)

Научни изследвания:

Работи в областта на молекулната спектроскопия

Професионален опит:

Ръководи лабораторията по оптика и спектроскопия (1986–2002)

Николай Киров е директор на Института по физика на твърдото тяло при БАН (1991–1999)

Той е един от организаторите и редакторите на международната школа по физика на кондензираната материя, която се провежда във Варна от 1980 г.

Преподавателска дейност

Чете лекции по “Молекулна спектроскопия във физиката на кондензираната материя” в Парма, Италия (1983–1985) и курс по “Нови направления в оптичната спектроскопия на кондензирани среди” във Калабрийския университет на гр. Козенца, Италия (1986–1988)

Публикации

  1. Н. Киров, Изследване на нематични течни кристали от хомоложните редове на р, р`-диметоксиазоксикензола, p-n алкокси-бензоените киселини и паразаместените шикови бази с инфрачервени абсорбционни спектри, Дисертация, ИФТТ-БАн, Научен ръководител П. Симова, София, 1973, 172 стр.
  2. Н. Киров, П. Симова, Потенциални бариери на преориентация и тяхната връзка със строежа на молекулите и силните на взаимодействие в течна фаза, Известия на ФИ с АНЕБ, т. 24, с. 115-123 (1973)
  3. Н. Киров, Инфрачервени спектри на бензилиденанилина, n-Етоксибензилиден п-н-бутиланилин и п-аминофенилацетат в кристална фаза, Известия на ФИ с АНЕБ, т. 24, с. 133-141 (1973)
  4. П. Симова, Н. Киров, Потенциальные барьеры переориентации и их связь со строением молекулярными силами в разных фазовых состояниях, Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae, т. 35 (1-4), pp. 183-192 (1974)
  5. П. Симова, Н. Киров, Инфрачервена спектроскопия на термотропни течни кристали, Проблеми на съвременната физика, т. 1, София, ДИ Наука и изкуство (1976) с. 265-284
  6. Н. Киров, Ротационна динамика и ориентационна подреденост в термотропни течни кристали, Дисертация, ИФТТ-БАН, София, 1987, 243 стр.
Използвана литература
  1. Л. Спасов, Г. Камишева (съст.), Милко Борисов за себе си и другите за него, Акад. изд. М. Дринов, София, 2008, с. 202

  2. In Memoriam, Проф. Николай Киров Николов (1943–2013), Светът на физиката, кн. 2, с. 225 (2013)

Начало

Web