Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 5.12.2010
Променен 18.1.2021

Биография
Тодор Русков Христов
(20.08.1933 – 17.11.2020)
Роден е в Русе

Обучение

Завършва физика в Санкт-Петербургския държавен университет (1957)

Специализира в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Русия (1960–1963) под ръководството на Фьодор Шапиро и в Гренобъл Франция (1968–1970)

Защитава докторат в България (1976)

Научни изследвания

Научните му изследвания са в областта на мьосбауеровата спектроскопия, ядрената физика и ядрена енергетика

През първата година на специализация в Института по теоретична и експериментална физика в Москва поставя експеримент с поляризирани неутрони (1960). В Дубна участва в откриването на изотопа 149Sm. Измерва мьосбауеровия изотоп 67Zn чрез доплерова модулация като се има пред вид, че естествената ширина на линията му е 5.10-11 eV

Има принос в повишаване чувствителността на метода за безоткатно резонансон излъчване и поглъщане на гама кванти (ефект на Мьосбауер)

След завръщането си в България открива нов мьосбауеров изотоп 165Ho на българския експериментален реактор (1965)

Изследва механизма на дифузия на 57Fe в Cu кристал. Експериментално определя електрическия диполен момент на фотона в изотопа 67Zn. Изследва фазовия преход в Хематит и в кристали със спинова структура

Изследва вълнетното състояние на Fe v Хромитит от Тибет заедно с геолози от UC Riverside (2006)

Изследва фазовия състав на въглеродни нано-тръбички изпълнени с Fe в сътрудничество с учени от Института Лайбниц в Дрезден (2004-2006)

Създава алфа-бета радиометър за ниски активности (1993)

Професионален опит

Работи в Лабораторията по електронна микроскопия na Физическия институт при Българската академия на науките (от септември 1957 до ноември 1962) и в Лабораторията по ядрена физика (ot ноември 1962)

Научен сътрудник ІІ степен от 1963 в Лабораторията по неутронна физика; научен сътрудник І степен от 01.12.1967; старши научен сътрудник ІІ степен от 1978; старши научен сътрудник І степен от 1983

Създава и ръководи лаборатория по Мьосбауерова спектроскопия и ниски активности в ИЯИЯЕ-БАН (1963)

Ръководи проблемна група по ядрени методи и радиоизотопни методи в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН (от май 1973)

Бил е помощник ръководител на Центъра по изролзване на изотопи в промишлеността и селското стопанство (от 1979)

Ръководи сектор по радиационни методи и прибори в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН (от 1979)

Създава лаборатория за Мьосбауеров експресен анализ при пържене на желязна руда в Кремиковския металургичен комбинат

Ръководи тематична група по ниски активности (от 1993)

Ръководи лаборатория по Мьосбауерова спектроскопия и ниски активности в ИЯИЯЕ-БАН (от 2002)

Ръководи проект на тема "Магнитни нано-компоненти и създаване на миниатюрна рентгенова тръба" на ИЯИЯЕ-БАН с фонда за научни изследвания (от 2011)

Преподавателска дейност

  Чете лекции по взаимодействие на гама кванти с веществото в катедрата по атомна физика на Софийския университет (1965–1970)

  Публикации

  1. В Алфименков, Ю Останевич, Т Русков, А Стрелков, Ф Шапиро, Energy Spectrum of Resonance Absorption in Zinc Oxide of the 92-keV Gamпa Radiation From Zn 67, Журнал експерименталной и теоретичной физики, 15 (4) 713-717 (1962)

  2. В Алфименков, Ю Останевич, Т Русков, А Стрелков, Ф Шапиро, MOSSBAUER EFFECT IN SmO, Журнал експерименталной и теоретичной физики, 42 (1962)

  3. В Алфименков, Ю Останевич, Т Русков, А Стрелков, Ф Шапиро, ENERGY SPECTRUM OF RESONANCE ABSORPTION IN ZINC OXIDE OF THE 92 kev gamma-RADIATION FROM Zn sup 6 sup 7, Журнал експерименталной и теоретичной физики, 42 (1962)

  4. Д. Добрев, Т. Русков, Т. Томов, PREPARATION OF A Co--Pd MOESSBAUER SOURCE, Доклади на БАН (20) 537-40 (1967)

  5. Т. Русков, Т. Томов, Д. Лефтеров, A Srents, DECAY OF Ru, Доклади на Българската академия на науките (21) 1273-4 (1968)

  6. Г. Киров, С. Георгиев, Т. Томов, Т. Русков, MOSSBAUER STAY OF CHALCOPYRITE AND PRODUCTS OF ITS THERMIC METAMORPHISM, Доклади на Българската академия на науките, 25 (3) 365-& 1972)

  7. T. Русков, Мьосбауерова спектроскопия, Наука и изкуство, София, 1975

  8. E. Синитцин, O. Николов, T. Томов, T. Русков, С. Иванов, Rйorientation de spin dans la solution solide DyFe0, 95Ga0, 05O3, Физика твердого тела, 29 (4) 1001-1005 (1987)

  9. Т. Русков, Създаване и развитие на ядреното направление във Физическия институт при Българската Академия на Науките, 40 години ИЯИЯЕ, 2012, 23-33

  Използвана литература

  1. Лична страница

  2. Л. Спасов, Г. Камишева (съст.), Милко Борисов за себе си и другите за него, Акад. изд. М. Дринов, София, 2008, с. 223

  3. Некролог от ИЯИЯЕ

  Начало