Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги


Мемоари

Създаден 12.4.2012
Променен 8.7.2020

Протоколи
Описи
Свидетелства

Дарител
Румяна Антонова Пеева


Родена е на 2 февруари 1948 година в гр. София

Обучение

Завършва специалност физика на полупроводниците във Физическия факултет на СУ (1971). Владее руски, английски и полски
Специализира във Физическия институт към Политехниката в гр. Лодз, Полша (1972–1973); в Централния институт за физически изследвания в Будапеща, Унгария (1980). Работи като гост изследовател в Швеция, Дания и Австрия

Професионален опит

Постъпва във Физическия институт при Българската академия на науките през 1971 година в сектора по оптика и спектроскопия към проблемната група по “Тънкослойна и интегрална оптика” под ръководството на Иванка Саватинова. Избрана е за асистент (научен сътрудник ІІІ степен) (1979), научен сътрудник ІІ степен (1982) и за главен асистент (научен сътрудник І степен) (1985). В лабораторията по ядрен магнитен резонанс под ръководството на А. Держански изследва протичането на електрически ток през течни кристали за нуждите на течно кристалните цифрови индикатори

Област на научна квалификация квантова електроника

Научни изследвания

Доцент д-р Румяна Пеева работи като експериментатор върху интерференчни светофилтри, огледала за CO2 лазери, широкоивични огледала , течни кристали, получаване и изследване на многослойни диелектрични покрития

Публикации
 1. А. Ангелов, К. Благоев, Г. Зартов, К. Панайотов, Р. Пеева, П. Симова, Г. Тодоров, Лазерна система за връзка с интерференчен модулатор, Електропромишленост и приборостроене, 6, 18-21 (1985)

 2. Р. Пеева, Б. Зафирова, Г. Зартов, К. Антонова, Многослойно диелектрично огледало за лазери, авторско свидетелство № 30286, издаден акт за внедряване (09.10.1985)

 3. Г. Зартов, К. Антонова, Р. Пеева, Б. Зафирова, Оптичен елемент просветлен чрез интерференъчна система от тънки слоеве, авторско свидетелство № 30436, внедрено на 09.10.1985

 4. Б. Зафирова, Р. Пеева, Н. Съботинов, Г. Зартов, Многослойни диелектрични огледала с широка зона на високо отражение, Трудове на ІІ симпозиум по проблемите на оптиката и оптоелектрониката, Глечица, 4-6.05.1978, с. 66

 5. А. Держански, А. Петров, Р. Пеева, Электропроводимость некоторых нематических жидких кристаллов, Конференция по аморфным жидким и стеклообразным полупроводникам, 8-12.05.1972, София, Сборник доклади, част 2, с. 109

 6. А. Держански С. Найденова, Л. Григоров, А. Петров, Р. Пеева, К. Аврамова, Течните кристали и тяхното приложение, Национален симпозиум на младите научни работници, 9-16.10.1972, София, Сборник доклади, с. 234

 7. С. Томова, Р. Пеева, Г. Зартов, Многослоев интерференчен светофилтър, авторско свидетелство № 26327

 8. Г. Зартов, К. Антонова, Р. Пеева, Б. Зафирова, Оптичен елемент, просветлен чрез интерференчна система от тънки своеве, авторско свидетелство № 30437 (внедрен)

 9. Г. Зартов, Б. Зафирова, К. Антонова, Р. Пеева, Многослоен интерференчен филтър, авторско свидетелство № 33709

 10. Л. Машев, Е. Попов, Г. Зартов, К. Панайотов, Р. Пеева, Многослойна дифракционна решетка авторско свидетелство № 64731

ОПИС 1
 1. А. Эйнштейн, Л. Инфелд, Еволюция физики, Молодая гвардия (1966) книга, руки език

Назад