Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 27.11.2010
Променен 30.12.2022

Биография
РАЗУМ ЕКИМОВ АНДРЕЙЧИН
(09.04.1911–26.09.1997)


Роден Разум Екимов Андрейчин е роден в Габрово

Обучение

Завършва Априловската гимназия и специалност физика в Софийския университет (1929–1933) с докторат по физика под ръководството на професор Георги Наджаков (1940)

Научна област

Научните му приноси са в областта на физиката на твърдото тяло и метрологията. Открива контактно-потенциалния фотоволтаичен ефект (с Г. Наджаков). Основоположник на изследванията на стъклообразните полупроводници в България. В областта на оптичната метрология разработва теория, методи и апаратура за измерване на биологичното действие на ултравиолетовото лъчение в медицината и хигиената. Участва в геомагнитни изследвания на Черноморския бряг (1937 - 1939)

Професионален опит:

Работи като гимназиален учител в ІV мъжка гимназия в София (01.04.1936–04.04.1937), асистент в Софийския университет (05.04.1937–31.05.1946), асистент във Физическия институт на БАН (01.06.1946–28.02.1950), доцент (25.02.1947), старши научен сътрудник ІІ степен (01.03.1950–01.01.1963), професор (01.01.1963–01.07.1976), ст.н.с. І ст. (1967)

В Софийския университет е асистент във Физическия институт (05.04.1937–1941) и в Астрономическата обсерватория (1941–31.05.1946)

Преподавател

Чете курсове по физика във Висшето техническо училище в Русе (1947–1949) и в Софийския университет (1950–1957).

Разум Андрейчин е титуляр на катедрата по обща физика в Селскостопанската академия в София, където чете спецкурсове по “фотоелектрични явления в полупроводници” и “полупроводникови уреди” (01.01.1962) и създава агрофизическа лаборатория

Той е основоположник на катедрата по физика във ВМЕИ Габрово (1974–1978), в която чете лекции по физика на полупроводниците

Във Физическия институт при БАН ръководи секция по “фотоволтаични явления в полупроводници и диелектрици” и е заместник директор (1952–1957)

До пенсионирането си (през 1976) Разум Андрейчин работи в Лаборатория фотоелектрични и оптични явления в широкозонни полупроводници на Института по физика на твърдото тяло при Българската академия на науките

Публикации

 1. Р. Андрейчин, Дневният ход на валежите в София, Списание на ФМД, т. 21, кн. 3-4, с. 93-97, 1935

 2. Р. Андрейчин, Строеж на вселената, Списание на ФМД, т. 21, кн. 9-10, с. 277-309, 1936

 3. Г. Наджаков, Р. Андрейчин, Върху един метод за високо астазиране на най-малки магнитни иглени системи, Годишник на СУ, ФМФ, т. 33, кн. 1, с. 283-312, 1937

 4. Г. Наджаков, Р. Андрейчин, Върху един фотодиелектричен ефект при диелектрици, Годишник на СУ, ФМФ, т. 33, кн. 1, с. 313-337, 1937

 5. Р. Андрейчин, Фотоволтаични явления, Юбилеен сборник на ФМД, ч. 2, София, 1939, с. 152-159

 6. Р. Андрейчин, Върху произхода на електродвижещата сила при фотоволтаичните ефекти, Дисертация, София, 1940

 7. Р. Андрейчин, Материята в междузвездното пространство, Списание на Физико-математическото дружество, г 25 (7-8) 213-221 (1940)

 8. Р. Андрейчин, Дифузни и тъмни мъглявини, Списание на Физико-математическото дружество, г 25 (9-10) 281-288 (1940)

 9. Р. Андрейчин, Класификация на звездните спектри, Списание на Физико-математическото дружество, г. 26 (1-2) 65-75 (1940)

 10. Р. Андрейчин, Съвременното състояние на въпроса за еволюцията на звездите, Списание на Физико-математическото дружество, г. 26 (7-8) 201-212; (9-10) 265-277 (1941)

 11. Г. Наджаков, Р. Андрейчин, Върху Върху същността и произхода на фотоволтаичните ефекти, Годишник на СУ, ФМФ, т. 37, кн. 1, с. 197-318, 1941

 12. К. Попов, М. Венедиков, Р. Андрейчин, Измерване на магнитната деклинация в Черно море от Бургас до Ахтопол, Годишник на Дунавската измервателна служба, 1942, т.1, с. 1-50

 13. Н. Бонев, Р. Андрейчин, Астрономия, София, 1940, 1945

 14. Р. Андрейчин, Наблюдения на падащи звезди, Годишник на СУ, ФМФ, т. 42, кн. 1, с. 61-66, 1946

 15. Р. Андрейчин, Фотоелектрично-фотометрични наблюдения на лунното затъмнение на 15 август 1943 година, Годишник на СУ, ФМФ, т. 42, кн. 1, с. 179-200, 1946

 16. Р. Андрейчин, Фотометрични наблюдения на частичното слънчево затъмнение на 9 юли 1945 година, Годишник на СУ, ФМФ, т. 42, кн. 1, с. 257-2264, 1946

 17. Р. Андрейчин, Произход на вселената и слънчевата система, София, 1947

 18. Г. Наджаков, Р. Андрейчин, Фотоволтаичен ефект в поликристална сяра при напречно осветление, Известия на БАН, серия Физическа (2) 293-320 (1951)

 19. Г. Наджаков, Р. Андрейчин. Фотовольтаический эффект в поликристаллической сере при поперечном освещении. – Доклады БАН, 5(2–3) 9-12 (1952)

 20. Г. Наджаков, Р. Андрейчин. Фотовольтаический эффект в кристаллическом сулфиде кадмия, Доклады БАН, 7(2) 13-16 (1954)

 21. Г. Наджаков, Р. Андрейчин. Фотоволтаичен ефект в кристален кадмиев сулфид. – Известия на БАН, серия Физическа (4) 3-10 (1954)

 22. Г. Наджаков, Г., Р. Андрейчин. Фотоволтаичен ефект в кристален кадмиев сулфид при напречно осветление. – Известия на БАН, серия Физическа (4) 3-10 (1955)

 23. Г. Наджаков, Г., Р. Андрейчин, М. Борисов. Фотоволтаичен ефект в изпарен кадмиев сулфид при напречно осветление. – Известия на БАН, серия Физическа (4) 11-20 (1955)

 24. Г. Наджаков, Г., Р. Андрейчин, Ст. Балабанов, Ю. Станиславова. – Фотовольтаические элементы из испаренного CdS без запирающего слоя. Резюме. – Доклады БАН, 9(2) 1-4 (1956)

 25. Г. Наджаков, Г., Р. Андрейчин, Ст. Балабанов, Ю. Станиславова. Сравнительные исследования между продольным и поперечным фотовольтаическим эффектом у испаренного сульфида кадмия. Резюме. – Доклады БАН, 10(4) 277-280 (1957)

 26. Ц. Коркинова, Р. Андрейчин, Свойства на МДП структура на основата на халогенидно стъкло, Физика - електронизация, Трудове на симпозиума, Пловдив, 3-5 октомври 1982, ДФБ, София, 1982, с. 85-88 [С. Балабанов]

 27. П. Стоянова, Р. Андрейчин, Позиционен запомнящ превключвател на основата на високоомни халкогенидни стъклообразни полупроводници, Физика - електронизация, Трудове на симпозиума, Пловдив, 3-5 октомври 1982, ДФБ, София, 1982, с. 365-367 [С. Балабанов]

 28. Р. Андрейчин, Ц. Коркинова, Поляризация халькогенидного стекла и ее связ со свойствами контактов, Аморфные полупроводники, материалы, тезисы, докладов конференции, т. 2, Габрово, 17-22.09.1984, с. 13-15 [С. Балабанов]

 29. Р. Андрейчин, П. Стоянова, Л. Лазов, Исследование кинетики фотопроводимости стеклообразного As2S3, Аморфные полупроводники, материалы, тезисы, докладов конференции, т. 2, Габрово, 17-22.09.1984, с. 159-161 [С. Балабанов]

 30. Р. Андрейчин, Спомени за катедра Опитна физика, Светът на физиката (4) 449-461 (2009)

Използвана литература

 1. Сто години БАН 1869–1969, т. 3, София, 1972, с. 30-33

 2. В. Пенева, Професор Разум Андрейчин на 80 години, Светът на физиката (4) 253-254 (1991)
 3. К. Коленцов, Проф. Д-р Разум Андрейчин на 85 години, Светът на физиката (1996) кн. 3, с. 179

 4. Проф. дфмн Разум Е. Андрейчин (1911–1997), Светът на физиката (1998) кн. 1, с. 69

 5. К. Коленцов, Проф. Д-р Разум Андрейчин Забележителен учен и изобретател, Български изобретател (2003) с. 1-2

Книги

Начало