Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилей
Новини
Видео
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 27.11.2010
Променен 18.04.2017

Биография
РАЗУМ ЕКИМОВ АНДРЕЙЧИН
(09.04.1911–26.09.1997)

Роден:

    Разум Екимов Андрейчин е роден в Габрово.

Обучение:

    Завършва Априловската гимназия и специалност физика в Софийския университет (1929–1933) с докторат по физика под ръководството на професор Георги Наджаков (1940).

Научна област:

    Научните му приноси са в областта на физиката на твърдото тяло и метрологията. Открива контактно-потенциалния фотоволтаичен ефект (с Г. Наджаков). Основоположник на изследванията на стъклообразните полупроводници в България. В областта на оптичната метрология разработва теория, методи и апаратура за измерване на биологичното действие на ултравиолетовото лъчение в медицината и хигиената. Участва в геомагнитни изследвания на Черноморския бряг (1937 - 1939).

Професионален опит:

    Работи като гимназиален учител в ІV мъжка гимназия в София (01.04.1936–04.04.1937), асистент в Софийския университет (05.04.1937–31.05.1946), асистент във Физическия институт на БАН (01.06.1946–28.02.1950), старши научен сътрудник ІІ степен (01.03.1950–01.01.1963) доцент (25.02.1947), ст.н.с. ІІ ст. (01.03.1950), професор (01.01.1963–01.07.1976), ст.н.с. І ст. (1967).

    В Софийския университет е асистент във Физическия институт (05.04.1937–1941) и в Астрономическата обсерватория (1941–31.05.1946).

Преподавател:

    Чете курсове по физика във Висшето техническо училище в Русе (1947–1949) и в Софийския университет (1950–1957).

    Разум Андрейчин е титуляр на катедрата по обща физика в Селскостопанската академия в София, където чете спецкурсове по “фотоелектрични явления в полупроводници” и “полупроводникови уреди” (01.01.1962) и създава агрофизическа лаборатория.

    Той е основоположник на катедрата по физика във ВМЕИ Габрово (1974–1978), в която чете лекции по физика на полупроводниците.

    Във Физическия институт при БАН ръководи секция по “фотоволтаични явления в полупроводници и диелектрици” и е заместник директор (1952–1957).

    До пенсионирането си (през 1976) Разум Андрейчин работи в Лаборатория фотоелектрични и оптични явления в широкозонни полупроводници на Института по физика на твърдото тяло при Българската академия на науките.

Публикации:

 1. Р. Андрейчин, Дневният ход на валежите в София, Списание на ФМД, т. 21, кн. 3-4, с. 93-97, 1935 [1]

 2. Г. Наджаков, Р. Андрейчин, Върху един метод за високо астазиране на най-малки магнитни иглени системи, Годишник на СУ, ФМФ, т. 33, кн. 1, с. 283-312, 1937 [1]

 3. Г. Наджаков, Р. Андрейчин, Върху един фотодиелектричен ефект при диелектрици, Годишник на СУ, ФМФ, т. 33, кн. 1, с. 313-337, 1937 [1]

 4. Р. Андрейчин, Фотоволтаични явления, Юбилеен сборник на ФМД, ч. 2, София, 1939, с. 152-159 [1]

 5. Р. Андрейчин, Върху произхода на електродвижещата сила при фотоволтаичните ефекти, Дисертация, София, 1940

 6. Г. Наджаков, Р. Андрейчин, Върху Върху същността и произхода на фотоволтаичните ефекти, Годишник на СУ, ФМФ, т. 37, кн. 1, с. 197-318, 1941 [1]

 7. К. Попов, М. Венедиков, Р. Андрейчин, Измерване на магнитната деклинация в Черно море от Бургас до Ахтопол, Годишник на Дунавската измервателна служба, 1942, т.1, с. 1-50 [1]

 8. Р. Андрейчин, Наблюдения на падащи звезди, Годишник на СУ, ФМФ, т. 42, кн. 1, с. 61-66, 1946 [1]

 9. Р. Андрейчин, Фотоелектрично-фотометрични наблюдения на лунното затъмнение на 15 август 1943 година, Годишник на СУ, ФМФ, т. 42, кн. 1, с. 179-200, 1946 [1]

 10. Р. Андрейчин, Фотометрични наблюдения на частичното слънчево затъмнение на 9 юли 1945 година, Годишник на СУ, ФМФ, т. 42, кн. 1, с. 257-2264, 1946 [1]

 11. Р. Андрейчин, Произход на вселената и слънчевата система, София, 1947

 12. Г. Наджаков, Р. Андрейчин, Фотоволтаичен ефект в поликристална сяра при напречно осветление, Известия на БАН, серия Физическа (2) 293-320 (1951)

 13. Г. Наджаков, Р. Андрейчин. Фотовольтаический эффект в поликристаллической сере при поперечном освещении. – Доклады БАН, 5(2–3) 9-12 (1952)

 14. Г. Наджаков, Р. Андрейчин. Фотовольтаический эффект в кристаллическом сулфиде кадмия, Доклады БАН, 7(2) 13-16 (1954)

 15. Г. Наджаков, Р. Андрейчин. Фотоволтаичен ефект в кристален кадмиев сулфид. – Известия на БАН, серия Физическа (4) 3-10 (1954)

 16. Г. Наджаков, Г., Р. Андрейчин. Фотоволтаичен ефект в кристален кадмиев сулфид при напречно осветление. – Известия на БАН, серия Физическа (4) 3-10 (1955)

 17. Г. Наджаков, Г., Р. Андрейчин, М. Борисов. Фотоволтаичен ефект в изпарен кадмиев сулфид при напречно осветление. – Известия на БАН, серия Физическа (4) 11-20 (1955)

 18. Г. Наджаков, Г., Р. Андрейчин, Ст. Балабанов, Ю. Станиславова. – Фотовольтаические элементы из испаренного CdS без запирающего слоя. Резюме. – Доклады БАН, 9(2) 1-4 (1956)

 19. Г. Наджаков, Г., Р. Андрейчин, Ст. Балабанов, Ю. Станиславова. Сравнительные исследования между продольным и поперечным фотовольтаическим эффектом у испаренного сульфида кадмия. Резюме. – Доклады БАН, 10(4) 277-280 (1957)

 20. Р. Андрейчин, Спомени за катедра Опитна физика, Светът на физиката (4) 449-461 (2009).

Използвана литература:

 1. Сто години БАН 1869–1969, т. 3, София, 1972, с. 30-33

 2. В. Пенева, Професор Разум Андрейчин на 80 години, Светът на физиката (4) 253-254 (1991)
 3. К. Коленцов, Проф. Д-р Разум Андрейчин на 85 години, Светът на физиката (1996) кн. 3, с. 179

 4. Проф. дфмн Разум Е. Андрейчин (1911–1997), Светът на физиката (1998) кн. 1, с. 69

 5. К. Коленцов, Проф. Д-р Разум Андрейчин Забележителен учен и изобретател, Български изобретател (2003) с. 1-2

Книги

Начало