Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Конгрес2016

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари


Създаден25.11.2010
Променен 20.3.2018

Биография
АНГЕЛ РАДОЙКОВ СТАНОЛОВ
(27.03.1927 – 20.01.2005)

Характеристика:

Ангел Станолов е бил честен, справедлив, откровен, колегиален, дисциплиниран, инициативен и прецизен. По характер е бил дружелюбен и е имал чувство за хумор. Владеел е няколко езика.

Обучение:

Завършва физика в Софийския университет (диплома № Б 3486, издадена на 15 ноември 1958 година)

Изпратен е на специализация в Москва за един месец със заповед на председателя на БАН № ІІ-520 от 5 април 1973 по тема 2867 "Дифузия и термализация на неутроните в хетерогенни реактори забавители" от плана на НТС-1972

Ангел Станолов защитава кандидатска дисертация в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (1977). Темата на дисертационната му работа е "Изследвания върху каскадния пренос на неутрони и пространствено енергетичните им разпределения в уран-водни реактори". Чрез използване на аналитико-емпиричния метод на Фридман при изследване на нестационарна дифузия и термализация на неутрони в хетерогенни среди са получени ексеприментални данни с добра точност за константите на затихване на неутронния поток във водно-алуминиеви решетки, имитиращи активната зона на уран-водни реактори. Чрез тях са определени стойностите на коефициентите на дифузия, дифузионно охлаждане и термализационния параметър. Получените експериментални данни при използването на импулсен неутронен източни и абсорбер за коефициентите на загуба и спектралните индекси съвпадат с теоретичните за хомогенна водна среда. Измерените константи на затихване на неутронния поток в сферичен воден забавител с голяма сферична кухина съвпадат с теоретично изведените.

Научни изследвания:

Първите му изследвания са свързани с рентгеноспектрален и радиоактивационен анализ (1958 – 1960)

Основните му приноси са в областите реакторна и неутронна физика. Участва в разработването на темите "Теоретично и експериментално изследване на нестациоанарния пренос на неутрони"; "Реакторно-физически изследвания на критическата сборка от типа ВВЕР"; "Измерване на неутронни спектри в системи на бързи реактори".

Предлага нова активационна методика технически издържана и радиационно безопасна, която дава надеждни и точни резултати. С нейна помощ е измерено микроразпределението (радиално и азимутално) на топлинния неутронен поток в алуминиева решетка (реакторната критическа сборка от типа ВВЕР) при стъпка 12,7 мм с обогатено ураново гориво 3,6% и различни концентрации на борна киселина във водния забавител. Смята се, че тази методика може да се използва за всички видове реактори.

Съвместно с лабораторията за контрол върху йонизационните лъчения в ИСУЛ изработва радиоактивни вещества за имплантиране в туморни образувания.

Съвместно с Министерството на строежите изследва защитата на четирите български реактора на атомната електроцентрала в Козлодуй.

От 1981 до 31.03.1988 година, когато е пенсиониран се занимава с квантова хромодинамика

Професионален опит:

Ангел Станолов започва научната си кариера в геохимическата лаборатория на Геологическия институт при Българската академия на науките (1958 – 11.11.1960)

Работи като физик в лабораторията по "Реакторно физични измервания" при Ядрения реактор на Физическия институт при БАН (19.11.1960 – 30.09.1966).

През 1962 година е на щат към Комитета по мирно използване на атомната енергия към Министерския съвет на Република България

На 27 декември 1965 година Отделението за математически и физически науки с председател академик Асен Дацев одобрява предложението на Физическия институт с Атомна научно експериментална база Ангел Станолов да бъде преназначен за три години за научен сътрудник ІІ степен в лабораторията по "Реакторно физически измервания". В резултат на което той е назначен за научен сътрудник ІІ степен (01.01.1966).

На 5 май 1969 година Бюрото на Отделението за математически и физически науки с председател академик Емил Джаков с протокол № 7 одобрява предложението на Научния съвет на Физическия институт с АНЕБ Ангел Станолов да бъде преназначен за научен сътрудник І степен в лабораторията по "Реакторно физически измервания". Директорът на Физическия институт издава Заповед за преназначение № 208 на 30 април 1969 година.

Единният център по физика и физико-технически проблеми при БАН със заповед № 64 от 30 декември 1972 година преназначава Ангел Станолов и още 61 научни сътрудници от Физическия институт в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН считано от 1 януари 1973 година.

Ангел Станолов се хабилитира на 26 май 1981 година с протокол № 6 на Висшата атестационна комисия към Държавния комитет за наука и технически прогрес, която му присъжда научното звание старши научен сътрудник ІІ степен в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика. Той работи в проблемна група по неутронни данни и ядрена енергетика към сектора по неутронна физика.

Бил е секретар на семинарите по ядрена физика при ИЯИЯЕ (седем години) и по неутронна физика, реакторна физика и ядрена енергетика.

През периода от 1972 до 1988 година Ангел Станолов участва в работата на Временния международен колектив за усъвършенстване на физическите характеристики на водно-водните ядрени реактори (ВВЕР–1000) в Будапеща. Той е единствения български представител, който участва в научните изследвания, заседанията на научния съвет и работните съвещания и симпозиуми. Колективът се състои от около 500 специалисти от Русия, Полша, Германската демократична република, Чехословакия, Румъния, България, Унгария, Финландия, Виетнам и Корея. Резултатите са отпечатани в над 600 научни публикации. Станолов участва в организирането и работата на 16-ия симпозуим на Временния международен колектив по физика на реакторите от типа ВВЕР, проведен в България през септември 1988 година. Работи и върху отпечатването на трите тома с трудове.

Уволнен е поради пенсиониране със заповед 73 от 1 април 1988 година.

За да довърши работата си става консултант по договор 280 с Комитета за наука върху "неутронно-физически изследвания на бланкета и защитата на термоядрени реактори" от научната програма на сектора по неутронна и реакторна физика (01.04.1988 – 30.09.1988)

Преподавателска дейност:

В Софийския университет участва в обучението на студентите във Физическия факултет като ръководи цикъл от практически упражнения по неутронна и реакторна физика

Награди:

Получил е грамота и юбилейна значка за отличие през 1972 и 1981 година, юбилеен медал (1986), орден „Кирил и Методий“ трета степен (1987) и почетна грамота за дългогодишна работа (2002).

Публикации:
Част от резултатите му са отпечатани в чуждестранни и наши научни списания и са докладвани на международни симпозиуми в Москва, Варшава, Будапеща (22-29 август 1971), Прага и Берлин (11 – 16 септември 1978). Публикувал е над 20 научно-популярни статии в "Учителско дело"

  1. В. Христов, А. Станолов, Неутронни спектри на реактора ИРТ-1000 в София, Известия на Физическия институт с АНЕБ, т. 13, кн. 1, 1965

  2. В. Христов, Д. Дамянов, А. Станолов, Г. Йовчев, Оборудование двух горизонтальных каналов реактора ИРТ в Софии для проведения радиобиологических работ и изучение их радиационного поля Известия на Физическия институт с АНЕБ, т. 15, с. 165, 1966

  3. А. Станолов, В. Христов, П. Марков, Спектри и дози на неутроните с междунни енергии в поглъщащи водородосъдържащи среди, Известия на Физическия институт с АНЕБ, т. 16, с. 165, 1967

  4. Л. Александров, А. Станолов, В. Христов, К определению диффузионных констант через апроксимации измеренных импульсным методом кривых, Атомная енергия, т. 29, вып. 4, 1970

  5. С. Килим, А. Станолов, С. Стефанова, Измерения микрораспределении плотностей тепловых нейтронов коеффициентов проигрыша и спектральных индексов в елементарной ячейке типа ФФЭР с обогашением 3,6%, шагом 12,7 мм, при разных концентрациях борной кислоты в замедлителе, КРКI-3P-6-201, 1974

  6. Э. Юзефович, С. Килим, А. Станолов, Предложение методики измерения макрораспределения потока нейтронов активационными детекторами в решетке типа ВВЭР, KPKI-3P-6-203, 1974

  7. Э. Юзефович, А. Станолов, Измерения эпитепловых параметров горючего (пси 28, делта 25 и мсr) на критической сборке типа ВВЭР, KPKI-3P-6-206, 1974

  8. А. Станолов, В. Христов, Експериментальное исследование термализации нейтронов методом импульсного источника, Атомная енергия, т. 38, вып. 5, 1975

  9. А. Станолов, К. Илиева, В. Христов, Определение альбедо в замедлителе, содержашем большую сферическую полость, Доклады БАН, т. 28, кн. 7, 1975

  10. А. Станолов, Изследвания върху нестационарния пренос на неутрони и пространствено-энергетичните им разпределения в уран-водни реактори, автореферат на дисертация за получаване на научната степен "Кандидат на физическите науки", София, 1977, 34 стр.

Използвана литература:

Начало