Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 25.11.2010
Променен 18.5.2021

Биография
Благой Георгиев Амов
(11.11.1931 – 12.01.2010)

Роден

Благой Амов е роден в село Крупник, Софийска област

Обучение

Завършва физика в Софийския университет (1956)

Защитава кандидатска дисертация (1969) и докторска дисертация (1984)

Научна област

Основните научни области, в които професор Благой Амов работи са: радиометрия и ниски активности с приложение в екологията; ядрена спектроскопия; масспектрометри и изотопен анализ на оловото.

Има значими научни резултати в областта на масспектрометричните изследвания на изотопния състав на оловото в български находища. Като усъвършенства измерителната методика постига висока точност при датиране, определяйки изотопния състав на оловните руди до 0,1%. Събраната богата база данни за изотопния състав на оловото за над 600 рудни образци и 250 скални образци от три основни металогенни зони в България интерпретира чрез разработен от него математически модел за оловно изотопната еволюция на земята и получава геохронологията и генезиса на скали и руди в България.

Професионален опит:

Избран е за асистент в катедрата по физика на Машинно електротехническия институт (МЕИ) в София (днес Технически университет) (1957)

Постъпва в секцията по радиоактивност на Физическия институт с Атомна научно експериментална база (1961 – 1972), където работи под ръководството на проф. Елисавета Карамихайлова.

В Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика работи в сектора по ядрена спектроскопия. Избран е за старши научен сътрудник ІІ степен (1973) и І степен (1987)

В сектора по ядрени методи ръководи проблемна група по "Масспектрометрия и йонна имплантация"

Ръководи сектора по ядрени методи (1992–2002)

Създава и ръководи лаборатория по "Масспектрометрия и йонна имплантация" (2002–2008)

Бил е председател на специализирания научен съвет по "Ядрена физика, ядрена енергетика и астрономия" при Висшата атестационна комисия (2000–2008)

Преподавателска дейност:

Чете лекции по "Атомна и ядрена физика" и "Радиационна защита и дозиметрия" в Югозападния университет (от 1991)

Води курсове по "Изотопна геология" в Минно-геоложкия университет и в Софийския университет

Публикации
Над 100 са научните публикации на професор Благой Амов

  1. Б. Амов, Професор Елисавета Карамихайлова, Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, София (2007) 19-24

  2. Б. Амов, Професор Елисавета Карамихайлова, Доклади на Българското ядрено дружество, 3(1) 107-110 (1998)

Използвана литература

  1. И. Ванков, Проф. дфн Благой Георгиев Амов (1931–2010), Светът на физиката, кн. 2, с. 332 (2010)

  2. Проф. Благой Георгиев Амов, 40 години Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН (2012) 257-258


Доклад на Б. Амов за проф. Eлисавета Карамихайлова

Начало