Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Конгрес2016
Симпозиум
Юбилей
Новини
Видео
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден: 25.11.2010
Променен: 19.6.2017

Биография
Благой Георгиев Амов
(11.11.1931 – 12.01.2010)

Роден:

Благой Амов е роден в село Крупник, Софийска област.

Обучение:

Завършва физика в Софийския университет (1956)

Защитава кандидатска дисертация (1969) и докторска дисертация (1984)

Научна област:

Основните научни области, в които професор Благой Амов работи са: радиометрия и ниски активности с приложение в екологията; ядрена спектроскопия; масспектрометри и изотопен анализ на оловото.

Има значими научни резултати в областта на масспектрометричните изследвания на изотопния състав на оловото в български находища. Като усъвършенства измерителната методика постига висока точност при датиране, определяйки изотопния състав на оловните руди до 0,1%. Събраната богата база данни за изотопния състав на оловото за над 600 рудни образци и 250 скални образци от три основни металогенни зони в България интерпретира чрез разработен от него математически модел за оловно изотопната еволюция на земята и получава геохронологията и генезиса на скали и руди в България.

Професионален опит:

Избран е за асистент в катедрата по физика на Машинно електротехническия институт (МЕИ) в София (днес Технически университет) (1957)

Постъпва в секцията по радиоактивност на Физическия институт с Атомна научно експериментална база (1961 – 1972), където работи под ръководството на проф. Елисавета Карамихайлова.

В Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика работи в сектора по ядрена спектроскопия. Избран е за старши научен сътрудник ІІ степен (1973) и І степен (1987)

В сектора по ядрени методи ръководи проблемна група по "Масспектрометрия и йонна имплантация"

Ръководи сектора по ядрени методи (1992 – 2002)

Създава и ръководи лаборатория по "Масспектрометрия и йонна имплантация" (2002 – 2008)

Бил е председател на специализирания научен съвет по "Ядрена физика, ядрена енергетика и астрономия" при Висшата атестационна комисия (2000 – 2008)

Преподавателска дейност:

Чете лекции по "Атомна и ядрена физика" и "Радиационна защита и дозиметрия" в Югозападния университет (от 1991).

Води курсове по "Изотопна геология" в Минно-геоложкия университет и в Софийския университет.

Публикации:
Над 100 са научните публикации на професор Благой Амов

  1. Б. Амов, Професор Елисавета Карамихайлова, Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, София (2007) 19-24

  2. Б. Амов, Професор Елисавета Карамихайлова, Доклади на Българското ядрено дружество, 3(1) 107-110 (1998)

Използвана литература:

  1. И. Ванков, Проф. дфн Благой Георгиев Амов (1931 – 2010), Светът на физиката, кн. 2, с. 332 (2010)


Доклад на Б. Амов за проф. Eлисавета Карамихайлова

Начало