Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 13.12.2010
Променен 12.3.2021

Ст.н.с. дфн
ДОЧО ГЕНЧОВ ФАКИРОВ
(16.11.1932 – 01.03.1984)

Роден

Ст.н.с. дфн Дочо Факиров е роден в с. Петко Славейково, Севлиевско.

Обучение

Учи физика в Софийския и в Московския държавен университет.

Научни изследвания Научните му изследвания са в областта на теоретичната ядрена физика върху слаби взаимодействия на елементарните частици и в частност физика на неутриното.

Разработва техника за пресмятане на глюонни поправки към слабите полулептонни и нелептонни разпади на елементарните частици.

Професионален опит

Работи последователно като асистент в катедрата по опитна физика на Физико-математическия факултет на Софийския университет и във Физическия институт и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН.

Преподавателска дейност

Чел е лекции по слаби взаимодействия на елементарните частици във Физическия факултет на Софийския университет в продължение на 15 години.

Пръв чете теоретична физика във Висшия педагогически институт в Шумен.

Публикации

  1. Д. Факиров, Теория на Айнщайн, София, Народна просвета (1961)

  2. D. Fakirov, N. Marinescu, Z. Physik (247) 421 (1971)

  3. Хр. Я. Христов, Д. Факиров, Проф. Рашко Зайков на 70 години, Годишник на СУ, ФзФ, кн. 2, с. 165-166 (1972)

  4. D. Fakirov, A Local Spectral Function of the Llatrix Element, IC/1973/163

  5. D. Fakirov, On a possibility of constructing local commutators in current algebra, III Intern. Sympoaium on High-Energy Physics and Elementary Particles, Sinaia, Romania, 3-10 Oct. 1973 (Dubna)

  6. D. Fakirov, Bulgarian Journal of Physics (1) (1974)

  7. Д. Факиров, Одновременний коммутатор в матричном елементе ... и условия локалности, Joinr Institute for Nuclear Research, Dubna, Preprint 2, 7710 (1974)

  8. Д. Факиров, Професор Рашко Зайков на 80 години, Бюлетин на ДФБ (1) 48-49 (1982)

  9. Д. Факиров, Професор Рашко Зайков (1901–1982), София (1983)

Използвана литература:

  1. М. Матеев, Дочо Генчов Факиров, Бюлетин ДФБ (2) с. 62-63 (1984)

Начало