Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Конгрес2016
Симпозиум
Юбилей
Новини
Видео
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден: 6.12.2010
Променен: 2.6.2017

Биография
СОЛОМОН МОИС САЛТИЕЛ
(31.08.1947 – 07.05.2009)
Роден:

    Соломон Салтиел е роден в София

Обучение:

    Учи в техникума по слаботокова електротехника "А. Попов" в София. Завършва физика в Московския държавен университет със степен кандидат – PhD (1976) под ръководството на проф. С. А. Ахманов.

    В България му е присъдена научната степен доктор – ScD (1995).

Научни изследвания:

    Работи в областта на нелинейната оптика.

Професионален опит:

    Директор на Института по лазерна техника.

    Член-кореспондент на Българската академия на науките (2004).

Преподавателска дейност:

    Преподавател в катедра Квантова електроника при Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1978 – 2009).

    Чете лекционни курсове по Квантова електроника и по Лазерна техника. Въвежда авангарден курс по Фотонни структури

    Професор и ръководител на катедрата по Квантова електроника (1996 – 2009).

Публикации:

  1. С. Салтиел, Многофотонни нерезонансни процеси в кристали, дисертация за кандидат на физико-математическите науки, Московский государствений университет, 1976

  2. Г. Георгиев, С. Салтиел, Ръководство за лабораторни упражнения по квантова електроника и лазери, Унив. изд. София, 1988, 1993, 2005

  3. М. Максимов, С. Салтиел, Г. Христакудис, Гимназиален курс по физика, Народна просвета, София, 1992, 1995

  4. М. Ненчев, С. Салтиел, Лазерна техника, Наука и изкуство, София, 1994

  5. С. Салтиел, Многофотонни нерезонансни процеси в кристални полупроводникови стъкла, дисертация за доктор на физическите науки, СУ, 1994

Използвана литература:

  1. Лична страница

  2. Физици – нови член-кореспонденти на БАН, Светът на физиката, 2004, кн. 4, с. 355-356.

  3. Чл. кор. проф. Соломон Салтиел (1947 – 2009), Светът на физиката, 2009, кн. 3, с. 353-354

Начало

Web