Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 6.2.2014
Променен 6.4.2021

Биография
ИВАН ГОЧЕВ ГОЧЕВ
08.05.1944 – 15.09.1995

Роден: в село Калековец, Пловдивско като единствено дете на Гого Гочев Желязков и Ставрини Иванова Желязкова. От 1967 година е женен за рускинята Алина Дмитриевна (р. 23.08.1943 година в Кузнецово), завършила математическа физика в Харковския университет. Синът му Георги е роден в Харков (08.12.1967).

Обучение:

Основно образование завършва в село Люляково, Бургаско

Възпитаник на техникума "С. М. Киров" в София (1963)

Учи физика във Физическия факултет на Софийския университет (1963-1965) и теоретична физика към катедрата на И. М. Лифшиц по термодинамика и статистическа физика в Харковския университет от 1965 до 1968 г.(диплома № 593107 от 5 юли 1968)

От 26 септември 1970 година в продължение на 3 години е редовен аспирант в Харковския държавен университет с научен ръководител В. М. Цукерник. Присъдена му е научната степен доктор (кандидат на физико-математическите науки) след защита на дисертация на тема Някои въпроси от теорията на слабовъзбудените състояние на Хайзенберговски феромагнитни кристали на 15 октомври 1973 година

Иван Гочев защитава докторска дисертация на тема "Квантова теория на локализираните състояния във феромагнетици" на 13 февруари 1985 година в Дубна и получава научната степен доктор на физическите науки, потвърдена от Висшата атестационна комисия на 16 април 1986 година

Професионален опит:

Физическият институт с Атомна научно експериментална база назначава Иван Гочев на длъжност физик 7 степен в секция Теория на полето и елементарните частици на 21 август 1968 година, регистриран с акт за встъпване в длъжност

С решение на Единния център по физика и физико-технически проблеми Иван Гочев е назначен от ноември 1973 година за научен сътрудник ІІ степен към ръководената от акад. Асен Дацев група по теория на твърдото тяло при Института по физика на твърдото тяло, БАН със заповед 369 от 14 ноември 1973 година

От 1 октомври до 15 ноември 1976 година Иван Гочев е на строителна бригада в Софстрой (строителни разтвори) като бригадир по 178 постановление на Министерския съвет

Избран е за научен сътрудник І степен на 10 февруари 1977 (НС ИФТТ протокол 51)

Иван Гочев е научен секретар на Института по физика на твърдото тяло при БАН от 1978 (заповед 10 от 17 януари 1978 година на Единния център по физика) до 1994, когато Научният съвет на ИФТТ (протокол 240 от 17 февруари 1994 година) взема решение да бъде освободен от длъжността научен секретар на ИФТТ – БАН по негова молба

От 27 ноември 1979 година Иван Гочев заминава със семейството си за 3 години на специализация в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна (заповед на Българската академия на науките № ІІ-4630). Специализацията му е продължена 2 пъти - с три години (заповед на БАН ІІ-3208 от 20 август 1981) до 27 ноември 1985 и с една година (заповед на БАН № ІІ-388 от 8 февруари 1985) до 27 ноември 1986 година. Командировката му е удължена с още три месеца от 1 януари 1987 година.

Председателят на Българската академия на науките Ангел Балевски назначава Иван Гочев за старши научен сътрудник ІІ степен със заповед 1094 от 11 декември 1987 година в изпълнение на решението на Висшата атестационна комисия 1768 от 2 декември 1987 година. Последният административен акт за допълнително споразумение на председателя на Българската академия на науките Благовест Сендов № 971 от 23 май 1989 година за 5 годишен срочен договор като научен секретар и ст.н.с. ІІ ст. Следващият административен акт, издаден на 24 ноември 1990 година е подписан от директора на ИФТТ-БАН Милко Борисов

Висшата атестационна комисия утвърждава Иван Гочев за старши научен сътрудник І степен (професор) с протокол 2 от 22 януари 1991 година. Директорът на Института по физика на твърдото тяло Николай Киров подписва допълнителното споразумение № 90 на 22 март 1991 година за безсрочен договор.

На 27 юни 1993 година в Софийската районна прокуратура е заведена преписка № 1111 по повод сигнал за изясняване "каква е по своята същност организацията на българските учени в ОИЯИ" (Земляческа организация на българите живущи в гр. Дубна), на която Иван Гочев е партиен секретар през 1982 година. Прокуратурата отказва да образува предварително производство и преписката е прекратена с мотивите, че "на същия не може да се вмени вина" за извършено престъпление от общ характер.

На 30 септември 1994 година проф. дфн Иван Гочев е командирован в Обединения институт за ядрени изследвания, Дубна за 2 години

Научни изследвания:

Научните интереси на Иван Гочев са в областта на физиката на магнитните явления в кондензирани среди. Той изучава теоретично спинови комплекси и солитони във феромагнитни кристали. Описва спектъра и динамиката на магнитни среди, построявайки квантови аналози на класическите солитони

Научните изследвания на Иван Гочев са в областта теория на магнетизма. Първите му работи върху слабовъзбудени състояния на спинови системи разглеждат спектъра на нисколежащите състояния на феромагнитни кристали, сегнетоелектрици и молекулни кристали

Установява връзка между микроскопичния и феноменологичния подходи в теорията на магнетизма. Открива и изследва нов тип нестационарни локализирани състояния на квантовия феромагнетик. Изяснява микроскопичната природа на магнитните солитони

Развива нов теоретичен метод за изследване на нисколежащата част на спектъра на едноосен феромагнетик в слабо напречно постоянно магнитно поле. Построява схема за пресмятане на корелационните функции при нулева температура. Методът дава по-добри резултати от полукласическата теория в нискоразмерните системи, където се наблюдава ефект на отблъскване на нивата

Предлага способ за пряко възбуждане на спинови комплекси в експериментите по феромагнитен резонанс и нееластично разсейване на неутрони. Слабото напречно поле нарушава колинеарността на системата и дава възможност за възбуждане на дву и многочастични състояния

За стационарното уравнение на Шрьодингер получава точни решения, описващи спинови комплекси (свързани състояния на магнони). При ниски температури изучените комплекси определят напълно термодинамичните характеристики на системата

Изяснява условията за взаимодействие между квазичастици, които водят до образуване на свързани състояния

Преподавателска дейност:

Води упражненията по термодинамика и статистическа физика във физическия факултет на Софийския университет

Научен ръководител на дипломна работа в Пловдивския университет

Доклади:

 1. И. Гочев, доклад на VІ национална конференция по физика, декември 1973

 2. И. Гочев, доклад на ІІ национална конференция на младите физици, април 1974

 3. И. Гочев, 3 доклада в семинара по физика на твърдото тяло (1973–1974)

Публикации:

 1. И. Гочев, Связанные состояния магнонов в линейной анизотропной цепочке, Журнал Экспериментальной и теоретической физики (61) 1674 (1971)

 2. И. Гочев, Двухмагнонные состояния в одномерной модели Гейзенберга с взаимодействием вторых состедей, Теоретической и математической физики (15) 120 (1973)

 3. В. Цукерник, И. Гочев, Спектр спиновых волн в одноосном ферромагнетике при наличии магнитного поля, Физики твердого тела (15) 1963 (1973)

 4. И. Гочев, Некоторые вопросы теории слабовоздужденных состояний гейзенберговского ферромагнетика, кандидатска дисертация, Харков, 1973

 5. И. Гочев, Л. Филатова, В. Цукерник, Слабовозбужденные состояния изинговского ферромагнетика при наличии поперечного магнитного поля, Физики твердого тела (16) 745 (1974)

 6. И. Гочев, Связанные магнон-экситонные состояния, Физики твердого тела (17) (1975)

 7. И. Гочев, Теоретической и математической физики (22) 412 (1975)

Използвана литература:
 1. In Memoriam - проф. д-р Ив. Гочев, Светът на физиката (4) с. 60 (1995)

 2. Музей ИФТТ-БАН, ф.36, оп. 1, а.е. 457; а.е. 403

Начало