Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

BPU2018

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 1.4.2014
Променен17.12.2020

Биография
ЛЮДМИЛ ЛЮБОМИРОВ КОНСТАНТИНОВ
(04.08.1947 – 26.03.2014)

Обучение

Професор д-р Людмил Константинов е физик по образование

Научни изследвания

Специализира в областта на акустоелектрониката.

Професионален опит

Работи в Института по минералогия и кристалография при Българската академия на науките.

Експертна дейност

Избран е за професор.

Публикации

  1. Л. Константинов, В. Хинков, М. Борисов, Ю. Буров, Влияние на светлината върху фононните спектри на CdS, В: Акустика’75. Материали на втората национална конференция по акустика, 289–292 (1975)

  2. Л. Константинов, Некоторые оптоакустические явления в твердых телах и их применение в спектроскопии. Автореферат диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата физических наук. Научный руководитель чл.-кор. проф. М. Борисов. Официальные оппоненты: проф. д-р В. М. Агранович, доц. д-р Ив. Томов. СУ, ФзФ, Кафедра физики твердого тела, София (1979)

  3. М. Борисов, Л. Константинов, Г. Зартов, Н. Съботинов, Същност и някои съвременни направления на оптоелектрониката, Списание на БАН (5) 17–25 (1985)

  4. М. Борисов, Л. Константинов, В. Страшилов, Използуване на повърхнинните акустични вълни за преобразуване на образи, Физико-математическо списание, 28 (1) 3–24 (1986)

  5. М. Борисов, В. Страшилов, Л. Константинов, О. Иванов, Метод и устройство за анализ на пространственото разпределение на повърхностните състояния в полупроводници, Институт за изобретения и рационализации на НРБ, № 43319, 16.01.1990

  6. М. Борисов, Ю. Буров, Л. Константинов, Възможност за наземно улавяне чрез акусто-електронно усилване на гравитационни вълни, излъчвани от пулсари, Списание на БАН (2) 31–35 (1999)

Използвана литература

  1. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, АИ "Проф. М. Дринов", София, 2008, с. 204

  2. Некролог от приятели и колеги от ФзФ-СУ и ИФТТ-БАН

Начало