Bulgarian
Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Конгрес2016
Симпозиум
Юбилей
Новини
Видео
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден10.12.2015
Променен 17.1.2018

Биография
Веселин Тасев Ковачев
(16.07.1940 – 23.11.2015)

Документи

Роден във Врачанското село Кунино

Обучение

Завършва Санкт-Петербургския технологически институт. Учи аспирантура при нобеловия лауреат Пьотр Капица. Защитава кандидатска дисертация в Института по приложна физика в Москва.

Владее отлично руски и английски език

Защитава кандидатска дисертация през 1970 година.

Защитава дисертация за доктор на физико-математическите науки на тема "Дисипативни процеси в свръхпроводящи материали" (1985). Дипломата му е издадена от Висшата атестационна комисия през 1986 година

Научни изследвания

В Института по физика на твърдото тяло при БАН работи в областта на криогенната техника и приложната свръхпроводимост, физиката на ниските температури – свръхпроводимост, свръхпроводими (конвенционални и високотемпературни) материали, ниско-температурни свойства на материалите

В САЩ работи в Брукхейвънската национална лаборатория (1979–1980) и в Тексаската лаборатория за свръхпроводим супер колайдер (1990–1996)

В Япония е бил гостуващ професор в Националната лаборатория по физика на високите енергии и в Националния институт по термоядрен синтез (1997–2000)

Професионален опит

В Института по физика на твърдото тяло при Българската академия на науките Веселин Ковачев се хабилитира през 1977 година.

Бил е заместник директор по научната дейност в ИФТТ, БАН (1978–1988)

Създава и ръководи лабораторията по Свръхпроводимост и свръхпроводящи материали в ИФТТ, БАН (1988–2003).

Проф. дфн Веселин Ковачев е бил член на Научния съвет на ИФТТ и негов заместник председател три мандата. Избран е в специализирания научен съвет по физика на кондензираната материя и в Научния съвет на Международната лаборатория за силни магнитни полета и ниски температури във Вроцлав (Полша).

Бил е редактор в Condensed Matter and Materials Communications, Nova Science Publisher (САЩ) и Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Transactions on magnetics

Награди

 1. През 2015 година БАН награждава проф. дфн Веселин Ковачев с почетен знак "За заслуги към БАН" и "Марин Дринов" на лента.

 2. Избран е за почетен член на Индийското криогенно общество, Международния институт по охлаждане (Франция), Международната академия по студа (Санкт-Петербург, Русия)

Публикации    Автор е на 5 глави от книги, над 150 научни статии и 9 авторски свидетелства

 1. В. Ковачев, Потери энергии в неидеальных сверхпроводниках ІІ рода, Доклады щколы "Сверхпроводимость в электрофнергетике и электротехнике", ч. 2, Варна, 1982, с. 3-23

 2. В. Ловчинов, В. Ковачев, Сверх проводимост некоторых карбидов и нитридов переходных металов, Доклады щколы "Сверхпроводимость в электрофнергетике и электротехнике", ч. 2, Варна, 1982, с. 195-223

 3. В. Ковачев, Свръхпроводимост и приложението й в енергетиката, Физика и енергия, с. 475-490 (1980)

 4. В. Ковачев, Изследване на свръхпроводници Nb3Sn, с оглед използването им в свръхпроводящи линии за пренасяне на електроенергия, Физика и енергия, с. 321-327 (1980)

 5. В. Ковачев, В. Ловчинов, Е. Влахов, Магнитосъпротивление на алуминий и мед при 77 градуса К, Годишник на висшите учебни заведения, Техническа физика, т. 12, № 2, с. 41-46 (1977)

 6. Е. Леяровски, В. Ловчинов, В. Ковачев, Сверхпроводящие свойства прлавов Pb-Bi при високих гидростатических давлениях, Вроцлав, Международная лаборатория сильных магнитных полей и ниских температур, Препринт 33 (1976)

 7. В. Ковачев, О термодинамической необратимости охлаждения с помощью обратного цикла Стирлинга, Доклади на БАН, т. 28, с. 1335 (1975)

Използвана литература

 1. Проф. дфн Веселин Тасев Ковачев, Светът на физиката, бр. 2, с. 202 (2015)

 2. Некролог от Института по физика на твърдото тяло - БАН

 3. Трети национален конгрес по физически науки – в бр. 5 (2016) на сп. „Наука“ на Съюза на учението в България

 4. Веселин Тасев Ковачев – Вестник Международной академии холода, 2015, №4(57), стр. 31

Начало