Bulgarian
Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден10.12.2015
Променен 7.10.2021

Биография
Веселин Тасев Ковачев
(16.07.1940 – 23.11.2015)

Документи

Роден във Врачанското село Кунино

Обучение

Завършва Санкт-Петербургския технологически институт. Учи аспирантура при нобеловия лауреат Пьотр Капица. Защитава кандидатска дисертация в Института по приложна физика в Москва

Владее отлично руски и английски език

Защитава кандидатска дисертация през 1970 година

Защитава дисертация за доктор на физико-математическите науки на тема "Дисипативни процеси в свръхпроводящи материали" (01.04.1986)

Научни изследвания

В Института по физика на твърдото тяло при БАН работи в областта на криогенната техника и приложната свръхпроводимост, физиката на ниските температури – свръхпроводимост, свръхпроводими (конвенционални и високотемпературни) материали, ниско-температурни свойства на материалите

В САЩ работи в Брукхейвънската национална лаборатория (1979–1980) и в Тексаската лаборатория за свръхпроводим супер колайдер (1990–1996)

В Япония е бил гостуващ професор в Националната лаборатория по физика на високите енергии и в Националния институт по термоядрен синтез (1997–2000)

Професионален опит

В Института по физика на твърдото тяло при Българската академия на науките Веселин Ковачев се хабилитира през 1977 година

Бил е заместник директор по научната дейност в ИФТТ, БАН (1978–1988)

Създава и ръководи лабораторията по Свръхпроводимост и свръхпроводящи материали в ИФТТ, БАН (1988–2003)

Проф. дфн Веселин Ковачев е бил член на Научния съвет на ИФТТ и негов заместник председател три мандата. Избран е в специализирания научен съвет по физика на кондензираната материя и в Научния съвет на Международната лаборатория за силни магнитни полета и ниски температури във Вроцлав (Полша)

Бил е редактор в Condensed Matter and Materials Communications, Nova Science Publisher (САЩ) и Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Transactions on magnetics

Награди

 1. През 2015 година БАН награждава проф. дфн Веселин Ковачев с почетен знак "За заслуги към БАН" и "Марин Дринов" на лента

 2. Избран е за почетен член на Индийското криогенно общество, Международния институт по охлаждане (Франция), Международната академия по студа (Санкт-Петербург, Русия)

Публикации    5 глави от книги и над 150 научни статии

 1. Б. Терзийска, В. Ковачев, Метод и устройство за измерване при азотни температури на променливотокови загуби във високотемпературни свръхпроводящи ленти (Metod and set-up for measurements of ac losses in HTSC tapes at nitrogen temperatures), патент № 65265 от 30.11.2007

 2. В. Ковачев, Потери энергии в неидеальных сверхпроводниках ІІ рода, Доклады щколы "Сверхпроводимость в электрофнергетике и электротехнике", ч. 2, Варна, 1982, с. 3-23

 3. В. Ловчинов, В. Ковачев, Сверх проводимост некоторых карбидов и нитридов переходных металов, Доклады щколы "Сверхпроводимость в электрофнергетике и электротехнике", ч. 2, Варна, 1982, с. 195-223

 4. В. Ковачев, Свръхпроводимост и приложението й в енергетиката, Физика и енергия, с. 475-490 (1980)

 5. В. Ковачев, Изследване на свръхпроводници Nb3Sn, с оглед използването им в свръхпроводящи линии за пренасяне на електроенергия, Физика и енергия, с. 321-327 (1980)

 6. В. Ковачев, В. Ловчинов, Е. Влахов, Магнитосъпротивление на алуминий и мед при 77 градуса К, Годишник на висшите учебни заведения, Техническа физика, т. 12, № 2, с. 41-46 (1977)

 7. Е. Леяровски, В. Ловчинов, В. Ковачев, Сверхпроводящие свойства прлавов Pb-Bi при високих гидростатических давлениях, Вроцлав, Международная лаборатория сильных магнитных полей и ниских температур, Препринт 33 (1976)

 8. В. Ковачев, О термодинамической необратимости охлаждения с помощью обратного цикла Стирлинга, Доклади на БАН, т. 28, с. 1335 (1975)

Авторски свидетелства    9 авторски свидетелства

 1. В. Ковачев, Е. Леяровски, Триканален топлообменник за нискотемпературни уредби, Рег. № 6528 от 21.04.1966

 2. Д. Димитров, А. Захариев, Б. Николов, Й. Георгиев, В. Тасев, В. Ковачев, Метод и устройство за офталмологична хирургия, рег. № 79573 от 30.04.1987

 3. В. Ковачев, М. Господинов, Е. Влахов, В. Ловчинов, К. Ненков, А. Стоянова, П. Свещаров, С. Попова, Н. Петков, Свръхпроводим материал и метод за получаването му, рег. № 796048 от 06.05.1987

 4. В. Ковачев, М. Господинов, Е. Влахов, В. Ловчинов, К. Ненков, А. Стоянова, С. Тинчев, П. Николов, Метод за възстановяване на свръхпроводящ материал Y-Ba-Cu-Pt-O с критична температура над тази на кипене на течния азот при атмосферно налягане, рег. № 79706 от 12.05.1987

 5. В. Ковачев, М. Господинов, Е. Влахов, В. Ловчинов, К. Ненков, А. Стоянова, Я. Димитриев, Й. Иванова, Б( Самунева, Д. ЛБепкова, Е. Гатев, В. Димитров, С. Джамбазов, П. Джамбазки, Свръхпроводящ керамичен материал и метод за получаването му, рег. № 80263 от 19.06.1987

 6. В. Ковачев, М. Господинов, Е. Влахов, В. Ловчинов, К. Ненков, А. Стоянова, Я. Димитрие, Й. Иванова, Б. Дачувема, З. Лепкова, Е. Гатев, В. Димитров, С. Джамбазов, П. Джамбазки, Състав на свръхпроводящ материал, рег. № 80263 от 19.06.1987

 7. Я. Димитриев, Б. Самунева, Й. Иванова, Е. Гетев, Д. Лепкова, Е. Кашчиева, В. Ковачев, С. Димитров, Е. Влахов, С. Джамбазов, А. Станева, Свръхпроводящ керамичен материал, рег. № 48908 от 07.08.1989

 8. И. Манев, В. Спасов, В. Ковачев, Р. Кузманова, Свръхпроводящ постояннотоков безколекторен генератор, рег. № 50258 от 20.03.1990

 9. В. Ковачев, М. Господинов, Е. Влахов, В. Ловчинов, К. Ненков, А. Стоянова, С. Тинчев, П. Николов, Метод за обрабока на свръхпроводим материал Y-Ba-Cu-Pt-O с критична температура над тази на кипене на течния азот при атмосферно налягане, рег. № 79707 от 29.06.1990

Използвана литература

 1. Проф. дфн Веселин Тасев Ковачев, Светът на физиката, бр. 2, с. 202 (2015)

 2. Некролог от Института по физика на твърдото тяло - БАН

 3. Трети национален конгрес по физически науки – в бр. 5 (2016) на сп. „Наука“ на Съюза на учението в България

 4. Веселин Тасев Ковачев – Вестник Международной академии холода, 2015, №4(57), стр. 31

Начало