Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Конгрес2016

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

КнижарницаМемоари

Създаден 8.1.2018
Променен 4.3.2018

Протоколи
Описи
Свидетелства
Дарител
Проф. дфн Елена Назърова
ОПИС 2
(31 март 2017 г., 5 папки и 7 книги, принадлежали на Йордан Георгиев от Азотната станция)

 1. Кодекс на труда коментар и практически приложения, Подкрепа (1993) – книга

 2. Информационен бюлетин Подкрепа, г. 4, бр. 1, бр. 2 (1994)

 3. Документи, приети от Подкрепа от юни 1992 до декември 1993 г.

 4. Отчет за работата на изпълнителния съвет на Подкрепа от 8 февруари 1992 до 8 февруари 1994

 5. Отчетен доклад на централната ревизионна комисия на ІІІ конгрес на Подкрепа (8–12.ІІ.1994)

 6. Сборник с доклади национална конференция "Спрете този шум", София (2005)

 7. Папка с материали на секция ИФТТ на синдикат Подкрепа-БАН (2003 – 2008),

 8. Папка с материали на секция ИФТТ на синдикат Подкрепа-БАН (1991 – 1993)

 9. Папка с материали на синдикат Подкрепа (1993)

 10. Папка с материали на синдикат Подкрепа (1993 – 1994)

ОПИС 3
(Извори за В. Ковачев, получени на 12 януари 2018)
Документи
 1. Вътрешен телефонен указател, 1978

 2. Отзив на Е. Леяровски за дисертацията на В. Ковачев, 20.11.1985

 3. Покана за защита на дисертация (1986)

 4. В. Ковачев, Свръхпроводящ керамичен материал, Авторско свидетелство № 48908 от 7.8.1989

 5. Кутия с тефтер на БАН, 1990

 6. Застраховка при пътуване в чужбина, 2005

 7. Научни изследвания и резултати за периода 2005-2009 на ст.н.с.д-р Б. Терзийска, лаб. Нискотемпературна физика

 8. 2 Поздравителнr картички о 2002 и 2006

 9. Писмо от 2006

 10. Тефтер, 2007

 11. Покана от БАН за поднасяне венец и водосвет на 3 март 2007

 12. Плик с документи

 13. Папка "Атестационна карта на ст.н.с. ІІ ст. д-р Борислав Василев Николов - лаборатория по Криогенна техника", 1999

 14. Папка "Окончателен отчет по изследователски проект ТН-1525/16.06.2005, София, 2008

 15. Заповед № РД-09-76 от 6.7.2009

 16. Писмо до В. Ковачев от Вроцлав, 8.4.2010

 17. Писмо до В. Ковачев от Вроцлав, 12.4.2011

 18. Списък на хабилитираните научни сътрудници при ИФТТ, б.д.

 19. Учебна програма на специализиран комбиниран лекционен курс за докторанти по "Основи на криогениката"

Книги
 1. П. Капица, Турбодетандер для получения низких температур и его применение для ожижения воздуха, Журнал технической физики, т. 9, вып. 2, 99-123 (1939) - 2 бр

 2. Исследование свойств сверхпроводящих материалов, Сборник докладов, технический семинар, Братислава, 28 ноября - 3 декабря 1977

 3. Й. Касабов, Н. Велчев, Физика на повърхностните явления в полупроводници и МОС-структури, Наука и изкуство, 1977

 4. Доклады школы "Сверхпроводимость в электроeнергетике и электротехнике", ч. 2, Варна, 1982

 5. 21 Международная конференция стран - членов ЕЭВ по физике и технике низких температур, Варна, 11-14 октября 1983, Програма, София, 1983

 6. Юбилейный сборник 20 лет Институту электроники БАН, София, 1983

 7. Сверхпроводимость в технике, Труды второй всесоюзной конференции по техническому использованию сверхпроводимости, Ленинград, 26-28 сентября 1983, т. 1, 1984

 8. Сверхпроводимость в технике, Труды второй всесоюзной конференции по техническому использованию сверхпроводимости, Ленинград, 26-28 сентября 1983, т. 2, 1984

 9. В. Ковачев, Дисипативни процеси в свръхпроводящи материали, Автореферат на дисертация за получаване научната степен "Доктор на физическите науки", София 1985 (3 бр)

 10. В. Ловчинов, Влияние на отклоненията от стехиометричния състав върху термодинамичните и транспортни свойства на нитридите на титана, циркония и ванадия, автореферат, София, 1989

 11. Ж. Сартр, Бодлер, София, 1994

 12. Е. Атанасова, Електрически активни дефекти в тънкослойни Si-SiO2 и Si-Ta2O5 структури, генерирани от актуални за субмикроелектрониката процеси, Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен доктор на физическите науки, София, 1999

 13. Наука и техника, декември 2001

 14. Светът на физиката, кн. 4, 2002

 15. И. Николов, Глобалната икономика теория и реалност, Сиела, 2003

 16. И. Бивас, Меанични, електрични и реологични свойства на липидни мембрани, Автореферат на докторска дисертация за присъждане на научната степен доктор на физическите науки, София, 2004

 17. И. Бинева, Силициеви наночастици термично отложени слоеве от SiOx, Автореферат на дисертация за получаване на образователната и научна степен доктор, София, 2004

 18. Ц. Мерджанова, Изследване на слоеве и фотоелементи от mc-Si:H чрез фотолуминесцентна спектроскопия, Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователна степен доктор, София, 2004

 19. Д. Спасов, Термичен Ta2O5 като активен диелектрик в свръхплътни динамични памети, автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователна степен доктор, София, 2004

 20. Г. Тодорова, Структура и фазови преходи в полимерни течни кристали, Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен доктор, София, 2004

 21. Е. Халова, Изследване на интерфейсните свойства на МОС структури с диелектричен слой SiOxNy и SiO2, Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен доктор, София, 2004

 22. В. Антонов, Влияние на микроструктурата върху степента на модификация на параметрите на листова стомана 08кп при лазерна обработка с ND:Glass лазер, Автореферат на дисертация за получаване на образователна и научна степен доктор по специалност "Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя" код 01.03.25, София, 2005

 23. Д. Данчев, Статистико-механичен ефект на Казимир, Автореферат на дисертация за получаване на научната степен Доктор на науките, София, 2005

 24. Е. Печева, Модифицирани твърди повърхности като модел за израстване на хидроксиапатит, Автореферат на дисертация за присъждане на научно-образователна степен доктор по специалност 01.03.26 Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя, София, 2005

 25. И. Юруков, Характеризиране на дефектите, създадени чрез високочестотна плазмена обработка и йонна имплантация в МОS структури, Автореферат на дисертация за получаване на образователна и научна степен доктор, София, 2005

 26. А. Петров, Малка книжка за работата, Фотомедия, 2005

 27. К. Беев, Холографски запис със затихващи светлинни вълни, София, 2006

 28. А. Гущеров, Изследване влиянието на имплантиран водород върху дефектите и тунелните токове по механизма тунелиране между уловки в Si структури, автореферат, 2006

 29. П. Иванов, Скейлингови и нелинейни свойства на неравновесните процеси: анализ и моделиране на сърдечната динамика, София, 2006

 30. Х. Хинов, Електрооптични и флексоелектрични свойства и явления в термотропни течни кристали, София, 2006

 31. Б. Шивачем, Модели на структурата на стъклообразен В2О3, автореферат за доктор на физическите науки, София, 2006

 32. М. Биволарска, Вълноводни оптични модове и повърхнинни плазмони в сензорни и микроскопични изследвания, автореферат, София, 2007

 33. И. Йорданова, Структурообразуване и свойства на монолитни и повърхнинно обработени стопани и усъвършенстване и развитие на методите за изследването им, автореферат, София, 2007

 34. Б. Катранчев, Повърхнинни и електрооптични свойства на нематични течни кристали с близък смектичен С порядък, Автореферат на дисертация за получаване на образователната и научна степен доктор, София, 2007

 35. К. Николова, Приложение на рефрактометричните методи за анализ в хранително вкусовата промишленост, Автореферат на дисертация за получаване на образователна и научна степен доктор, София, 2007

 36. В. Попов, Електронни и вибрационни свойства на въглеродни нанотръбички, Автореферат на дисертация за получаване на научната степен доктор на физическите науки, София, 2007

 37. Е. Семерджиева, Вихрови структури в дълги джозефсонови контакти с променлива геометрия, Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен доктор, София, 2007

 38. К. Стоичкова, Флуоресцентна и раманова спектроскопия на тилакоидни мембрани, автореферат, София, 2007

 39. А. Федорович, Сверхпроводниковые топологические электрические машины автореферат, Санкт-Петербург, 2007

 40. Ц. Цветков, Някои свойства на фазите и фазовите преходи в неконвенционални феромагнитни свръхпроводници, автореферат, София, 2007

 41. Л. Аврамов, Ново поколение лазерни био-медицински системи, Автореферат на дисертация за получаване на научната степен доктор на физическите науки, София, 2008

 42. С. Бакалова, Свойства на слоеве от алуминиев нитрид, получени чрез импулсно лазерно отлагане, автореферат, София, 2008

 43. Ю. Генова, Влияние на захари върху еластичните свойства на липидни мембрани, автореферат, София, 2008

 44. К. Гешева, Тънкослойни оптични покрития за ефективно използване на слънчевата енергия, автореферат, на дисертация за доктор на физическите науки, София, 2008

 45. Г. Гоев, Процеси на намагнитване и пренамагнитване на Ni-Cu-Zn-Co ферити в променливи магнитни полета, Автореферат на дисертация за получаване на научната и образователна степен доктор, София, 2008

 46. Д. Илиева, Поляризационен оптичен запис във фотоанизотропни полимери, автореферат, София, 2008

 47. Исторически алманах, бр. 18, 2008

 48. К. Кирилов, Характеризиране на полупроводникови обемни и нано-структурни материали с повърхностна фотоволтаична спектроскопия, Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен доктор, София, 2008

 49. Ю. Лазаров, Микроакустични кварцови температурни сензори, автореферат, София, 2008

 50. М. Маринова, Структура и свойства на нано-формирования от B-FeSo2, внедрени в силициева матрица чрез йонно лъчев синтез, Автореферат на дисертация за получаване на научната и образователна степен доктор, София, 2008

 51. Р. Мирчев, Структурообразуване във филми от TIN, нанесени върху стоманена подложка чрез реактивно небалансирано магнетронно разпрашване в затворено магнитно поле, Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен доктор, София, 2008

 52. И. Радулов, Магнитни свойства на редкоземни манганити, Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен доктор, София, 2008

 53. Д. Цанков, Магнитни свойства на манганити със смесена валентност, Автореферат на дисертация за получаване на научната и образователна степен доктор, София, 2008

 54. Б. Благоев, Магнетронно разпрашване и характеризиране на нанослоеве и хетероструктури от ВТСП YBCO и Sr/Ca легирани лантанови манганити, автореферат, София, 2009

 55. Б. Георгиев, Кристалографска структура и механични свойства на покрития от телаи, сплави и биоматериали, ненесени чрез термични спрей-технологии, автореферат, София, 2009

 56. Б. Катерска, Структура и фазови преходи при течно кристални термотропни полиестери, автоферефат, София, 2009

 57. Й. Тасева, Фотостимулирани ефекти в тънки многокомпонентни халкогенидни слоеве, автореферат, София, 2009

 58. Г. Цуцуманова, Полиномиални решения на обратната задача в елипсометрията и някои техни приложения, автореферат, София, 2009

 59. Л. Владимирова, Кинетика на адсорбция на феритин и албумин върху твърда повърхност, автореферат, 2010

Назад