Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден 1.8.2016
Променен 15.5.2020

Протоколи
Описи
Свидетелства
Дарение
Стефан Кънев Кънев
(17.08.1929 – 26.12.2012)
ОПИС 1
Патенти
 1. Силнотокови фотосъпротивления от синтерован кадмиев сулфид (внедрено в производство и представено за ползване в СССР), № 10, 138 (1963)

 2. Фотоелектрическо устройство за усилване на електрически и механични сигнали, № 10, 748 (1964)

 3. Фотоелектричен автоматичен нивелир, № 11, 187 (1964)

 4. Метод за получаване на фотоелементи от синтерован кадмиев сулфид, № 11, 127 (1965)

 5. Фотосъпротивления от поликристален CdTe, № 11, 750 (1966)

 6. Метод за получаване на чувствителни и слабо температурно зависими монокристали от CdS за гама-дозиметри, № 13, 638 (1968)

 7. Метод за направа на фотоелектрични преобразуватели на основата на поликристален кадмиев сулфид, № 15, 508 (1970)

 8. Електрофотографски метод, № 15, 991 (1971)

 9. Метод за измерване количеството осветление, № 16, 927 (1970)

 10. Метод за направа на фотоелектрични преобразуватели на основата на поликристален кадмиев сулфид и метод за получаването му, № 18, 145 (1971)

 11. Метод за направа на фотоелементи на основата на кадмиев сулфид, № 17, 922 (1972)

 12. Метод за изготвяне на керамични електролуминесцентни панели, № 18, 403 (1972)

 13. Среда за обратим холографски запис, № 22, 977 (1975)

 14. Състав на поликристални фоторезистори на базата на кадмиев сулфид – кадмиев селенид, № 24, 640 (1976) с акт за внедряване от 5.1.1988 г.

 15. Метод за получаване на тънки слоеве от кадмиев сулфид, № 24, 385 (1977)

 16. Метод за нанасяне алуминиеви контакти чрез термохимично обработване, № 22, 360 (1974)

 17. Метод за направа на полупроводникови детектори от синтерован кадмиев сулфид, чувствителни към гама лъчения, № 16, 066 (1970)

 18. Слънчев колектор, № 29, 979 (1979), внедрен в построени инсталации.

 19. Многослойна хетероструктура за фотоелектрични преобразуватели от поликристален кадмиев сулфид и методи за получаването й, № 30, 741 (1980)

 20. Метод за получаване на слоеве от хидрогенизиран аморфен силиций, № 35, 418 (1981)

 21. Матова черна боя, № 32, 777 (1981) внедрена

 22. Устройство за топлообмен, № 36, 881 (1983)

 23. Визуален фотопреобразувател. № 69, 867 (1986), патентован в СССР и Унгария и внедрен

 24. Въздушно-воден слънчев колектор, № 76, 808 (1986)

 25. Метод за изготвяне на слънчезащитни стъкла, № 70, 891 (1985)

 26. Бифокални оптични лещи, патент V100256/ВИ (1999)

ОПИС 2
Публикации

 1. М. Борисов, С. Кънев, Апарат за определяне влажността на почвата, Известия на БАН-физика, (3) 119-128 (1952)

 2. М. Борисов, С. Кънев, Отрицателен вътрешен фотоефект при цинков окис, Известия на БАН - физика (4) 17-43 (1954)

 3. М. Борисов, С. Кънев, Объяснение отрицательного внутренного фотоэффекта у окиси цинка, Доклади БАН, 7(2) 25-28 (1954)

 4. М. Борисов, С. Кънев, Отрицательный внутренний фотоэффект при окиси цинка, Доклади БАН, 8(2) 21-24 (1954)

 5. М. Борисов, С. Кънев, А. Златева, Некоторые экспериментальные результаты исследовании внутренного фотоэффекта у смешанных ZnS.CdS кристалы (1) 13-16 (1955)

 6. С. Кънев, Особенности кинетики фотодиэлектрических потер порошкообразных ZnS.CdS кристаллофосфоров, Доклади БАН, 9(2) 5-8 (1956)

 7. С. Кънев, М. Борисов, Некоторые фотоэлектрические свойства Ag2O, Доклади БАН, 9(4) 17-20 (1956)

 8. М. Борисов, С. Кънев, И. Георгиева, Е. Ватева, Использование электрически стимулированных токов в монокристаллах сернистого кадмия для измерения доз гама-лучей, Доклади БАН, 11(1) 25-28 (1958)

 9. С. Кънев, Изследване върху фотоелектричните свойства на някои кристалофосфори, Известия на БАН-физика (7) 23-59 (1959)

 10. С. Кънев, Е. Ватева, Върху метода за изследване на фотодиелектричните загуби на праховидни полупроводници по изменението на решетъчния ток в един осцилатор, Известия на БАН-физика (7) 63-67 (1959)

 11. С. Кънев, Е. Ватева, О внутренном фотоэффекте и фотодесорбции кислорода у окиси цинка, Доклади БАН, 12(1) 33-36 (1959)

 12. М. Борисов, С. Кънев, Е. Ватева, И. Георгиева, Об электрически стимулированных токах в монокристаллах сернистого кадмия при облучении светом, Доклади БАН, 13(1) 23-26 (1960)

 13. М. Борисов, С. Кънев, И. Георгиева, Е. Ватева, Електрически стимулирани токове в монокристали от кадмиев сулфид, Годишник на СДУ (ФМФ) 53(2) 59-71 (1958/1959)

 14. С. Кънев, К. Киров, Влияние на водните пари върху проводимостта на някои праховидни вещества. Нова възможност за конструиране на електрически влагомери, Физико-математическо списание (1959)

 15. С. Кънев, Д. Клисурски, Е. Ватева, Полупроводниковые свойства некоторых кобалто-окисных катализаторов и каталитическое окисление амияка, Доклади БАН, 15(1) 61-64 (1962)

 16. С. Кънев, Д. Клисурски, Е. Ватева, Полупроводникови свойства на някои кобалтово-окисни катализатори и каталитичното окисление на амоняка, Известия на Физическия институт с АНЕБ, БАН 9(2) 57-72 (1962)

 17. Ст. Кънев, Р. Пиринчиева, О роли электродов и несиметричното освещения при исследовании фотоэлектрических свойств CdS монокристаллов, Доклади БАН, 13(6) 669-672 (1960)

 18. Ст. Кънев, М. Шейнкман, Влияние сильного электрического поля на кинетику фототока в монокристаллах CdS, Физика Твердого Тела, (3) 3539-3541 (1961)

 19. М. Борисов, С. Кънев, И. Георгиева, Об одном новом выпрямительном эффекте ву CdS-монокристаллов, Доклади БАН, 15(7) 715-718 (1962)

 20. Ст. Кънев, М. Шейнкман, В. Фурсенко, Метод за безконтактно изследване проводимостните явления на полупроводници от типа CdS, Известия на БАН-физика, 10(2) 29-36 (1962)

 21. Ст. Кънев, М. Шейнкман, И. Шульга, В. Фурсенко, Метод безконтактного измерения параметров некоторых полупроводников, Приборы и Техника Эксперимента (2) 154-159 (1962)

 22. Ст. Кънев, Р. Пиринчиева, К. Маринова, Върху разпределението на потенциала и движението на неосновните носители на тока в монокристали от CdS, Известия на БАН, ФИ с АНЕБ, 10(2) 13-26 (1962)

 23. Ст. Кънев, Р. Пиринчиева, К. Маринова, О распределении потенциала и движения неосновных носителей тока в монокристаллах CdS, Физика Твердого Тела, 5(1) 291-300 (1963)

 24. Ст. Кънев, В. Шекерджийски, В. Стоянов, Спеченный CdS и изготовление фотоэлементов и фотосопротивлений из него, Доклади БАН, 16(7) 685-688 (1963)

 25. П. Кънчев, Л. Лалов, С. Кънев, Метод, основан на симетрията на резонансната крива за отделяне и регистриране промените на диелектричните загуби и диелектричната проницаемост на някои полупроводници, Годишник на МЕИ, 14(1) 259-266 (1964)

 26. С. Кънев, В. Стоянов, В. Шекерджийски, Высокочувствительные фотосопротивления фотоэлементы из спеченного CdS и некоторые обратимые процессы старения у них, Acta Physica Polonica 25(3) 313-321 (1964)

 27. А. Димитров, С. Кънев, Изследване влиянието на високочестотното електрично поле върху фотодиелектричните загуби в монокристали от кадмиев сулфид, Известия на Физическия институт с АНЕБ, БАН 11(1-2) 13-22 (1964)

 28. С. Кънев, К. Маринова, Н. Жилов, Изследване върху генерациите на електрични трептения в монокристали от кадмиев сулфид, Известия на Физическия институт с АНЕБ, БАН 12(1-2) 5-12 (1964)

 29. С. Кънев, В. Стоянов, В. Шекерджийски, Возможности изпользования фотосопротивлении из спеченного сернистого кадмия в качестве дозиметров рентгеновских излучении, Доклади БАН, 17(5) 447-449 (1964)

 30. С. Кънев, Е. Ватева, Н. Копаранова, Метод определения вида контактов к монокристаллам типа CdS, CdSe и др., Доклади на БАН, 18(2) 101-104 (1965)

 31. С. Кънев, Х. Азимходжаев, М. Шейнкман, Влияние сильного электрического поля на кинетику фототока в CdS-монокристаллах, Украинский физический журнал, 12(5) 786-791 (1967) - 2 екз.

 32. В. Комашенко, С. Кинев, А. Марченко, Г. Федорус, Фотоелементи 3 p-n гетеропереходами на основи спресованого спеченого селениду кадмию, Украинский физичний журнал, 12(12) 2085-2087 (1967) - 2 екз.

 33. В. Стоянов, С. Кънев, Е. Константинова, Мало инерционные фотосопротивления из поликристаллического CdS-Te, Доклади БАН, 20(3) 165-168 (1967)

 34. С. Кънев, Изследвания върху електричните и фотоелектрични свойства на кадмиевия сулфид и направа на прибори от него, Дисертация за дфн, ИФ с АНЕБ при БАН, София (1967) 281 стр.

 35. С. Кънев, Н. Копаранова, Характеристики и механизъм на протичане на тока през монокристали от кадмиев сулфид със запиращ катод, Известия на Физическия институт с АНЕБ, БАН, (17) 5-11 (1968)

 36. С. Кънев, В. Стоянов, Р. Стефанов, Свойства на p-n преход към кадмиев сулфид и направа на фотоелектрични преобразователи, Известия на Физическия институт с АНЕБ, (17) 13-20 (1968)

 37. Ст. Кънев, Слънчева енергия - изследвания и развойна дейност в Източна и Югоизточна Европа и възможности за международно сътрудничество, Париж, ЮНЕСКО (1978).

ОПИС 3
Ръкописи
ОПИС 4
Чужди публикации


Назад