Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден20.11.2012
Променен18.6.2020

Протоколи
Описи
Свидетелства
Дарение
Проф. дфн Богомил Ковачев
Опис 1 – 7,     Опис 8 – 13,     Опис 14 – 21,     Опис 22 – 24

ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
Опис 1
(24 октомври 2012 г.)

Българска литература

 1. Б. Ковачев, Сравнителна преценка на съществуващите методи за едновременно определяне на географската ширина и времето, Дисертация, София, 1961, съдържа 136 ксероксни страници

 2. Б. Ковачев, Относительно единого вывода формул и указания методов определения географической широты и времени для точки земной поверхности, Доклады Болгарской Академии наук, т. 15, кн. 2, 1962, с. 135-138

 3. Б. Ковачев, Определение времени и географической широты только из разностей моментов наблюдения высот двух звезд, Доклады Болгарской Академии наук, т. 15, кн. 4, 1962, с. 377-380

 4. Б. Ковачев, Водород и хелий в атмосферата на гигантската звезда делта Персей, Известия на Физическия институт с АНЕБ, т. 12, кн. 1-2, 1962, с. 205-212

 5. Известия на Секцията по астрономия, БАН, т. 1, 1967, В. Добричев, Б. Ковачев, Изследване на астроклимата в България, с. 31-45

 6. Известия на Секцията по астрономия, БАН, т. 1, 1967, Б. Ковачев, За промяната на интензивностите на спектралните линии в затъмнително променливата звезда 68 u Херкулес, с. 46-57

 7. Б. Ковачев, Яркост лунных затмений и форма солнечной короны, Доклады БАН, т. 20, кн. 6, 1967, с. 517-519

 8. Б. Ковачев, Съображения за най-добра метода при определяне на географските координати на кораб в открито море по астрономически наблюдения, Изветия на Физическия институт с АНЕБ, т. 16, 1967, с. 67-71

 9. Б. Ковачев, Спектрофотометрическое исследование 67u Геркулеса, Известия на секцията по астрономия, БАН, т. 2, 1968, с. 51-81

 10. Б. Ковачев, Спектрофотометрично изследване на V367 CYGNI, Известия на секция астрономия, БАН, т. 2, 1968, с. 83-90

 11. Б. Ковачев, Эллиптичность солнечной короны и положения юпитера и сатурна, Известия на секцията по астрономия, БАН, т. 2, 1968, с. 109-112

 12. Б. Ковачев, Слабые линии поглощения в делта Персее, Доклады БАН, т. 21, кн. 1, 1968, с. 9-10

 13. Б. Ковачев, В. Добричев, Спектрофотометрично изледване на х Касиопея І, Известия на секцията по астрономия, БАН, т. 2, 1968, с. 91-108

 14. Национална астрономическа обсерватория, Задание за проектиране, 25 машинописни страници, подписани от Б. Ковачев и Н. Бонев, б.д. (1970 ?)

 15. Б. Ковачев, В. Добричев, Спектрофотометрично изледване на х Касиопея І, Известия на Физическия институт с АНЕБ, БАН, т. 18, 1969, с. 151-163

 16. Б. Ковачев, Спектрофотометрично изследване на капа Касиопея ІІІ, Известия на Секцията по астрономия, БАН, т. 3, 1969, с. 49-62

 17. К. Ковачев, Б. Ковачев, Спектрофотометрично изследване на 102 Херкулес, Известия на Секцията по астрономия, БАН, т. 3, 1969, с. 63-83

 18. Б. Ковачев, З. Крайчева, Вращение компонентов в системе 68 u Геркулесса, Известия на Секцията по астрономия, БАН, т. 4, 1970, с. 55-60

 19. Астрономически календар, 1987, Б. Ковачев, Ангел Бонов (1919-1985), с. 83-85;

 20. Б. Ковачев, Астрономически наблюдения и изследвания в БАН през периода 1981 - 1985 година, Атрономически календар, 1987, с. 89-95;

 21. Б. Ковачев, С. Седянков, Ю. Стайков, Х. Ников, К. Яръмов, Обработващ комплекс за астрономическа информация в НАО Рожен на базата на система за автоматизация ЦЛАНП 0270; Атрономически календар, 1987, с. 119-121;

 22. Б. Ковачев, М. Цветков, Деветнадесета генерална асамблея на МАС в Ню Делхи - Индия, Атрономически календар, 1987, с. 122-125

 23. Астрономически календар, 1971, Б. Ковачев, Национнална астрономическа обсерватория с двуметров телескоп, с. 80-88

 24. Б. Ковачев, Н. Михневски, И. Тошев, Някои метеорологични и астроклиматични данни за района на строителство на Националната астрономическа обсерватория в Родопите, 6 машинописни страници, 17.11.1972

 25. Известия на секцията по астрономия, БАН, т. 5, 1972, Б. Ковачев, Спектрофотометрично изледване на х Касиопея ІV, с. 47-64

 26. Изграждането на национална астрономическа обсерватория към БАН в Смолянски окръг, 23 машинописни страници, 9 февруари 1973 г.

 27. Б. Ковачев, Спектроскопические наблюдения и исследования различных звезд и двойной системы спектрального класса В, Автореферат, БАН, 1974, 55 стр.

 28. Б. Ковачев, Спектроскопически наблюдения и изследвания на В звезди, Astronomische Institute Bonn, Докторска дисертация, 1974, съдържа 201 ксероксни страници

 29. БАН, Заповед № 4433 от 13 декември 1978; Резултати от изследването на оптиката на 2 м РСС огледален телескоп на НАО Рожен, НРБ, Б. Ковачев, Леонид Снежко, 10 машинописни страници

 30. Отчет № 14, БАН, АН СССР, част 1, 1979, Рожен, съдържа 75 подвързани страници

 31. Н. Михельсон, Б. Ковачев, Б. Йоанисиани, Програма за съвместното изпробване на 2 м Ричи-Кретиен огледален телескоп, 9 февруари 1979 година, 7 машинописни страници

 32. Изпитания на механиката, оптиката и електрониката на 2-метровия огледален телескоп с 20 метрова купола и съоръжения по договора с народното предприятие Карл Цайс - Йена, проведени в НАО, Рожен, 13 декември 1979, съдържа 40 ксероксни страници

 33. Б. Ковачев, Международен симпозиум по Ве звезди, Сп. на БАН, т. 30, кн. 3, 1981, с. 90-91

 34. Л. Лууд, В. Минева, Б. Ковачев, Спектр 11 Сам В 1980-1981 году, Доклады БАН, т. 35, кн. 9, 1982, с. 1177-1180

 35. Списание на БАН, 1982, кн. 1, Б. Ковачев, Разработени и внедрени нови приемни апаратури към телескопите на НАО при БАН, с. 67-73

 36. Списание на БАН, 1982, кн. 2, Б. Ковачев, Първи научни резултати от работата в Националната астрономическа обсерватория (НАО), с. 49-55

 37. Астрономически календар, г. 30, 1983, Б. Ковачев, с. 38; 39; 44

 38. Б. Ковачев, Предговор, Андрей Борисович Северни; Някои резултати от дейността на ССА с НАО при БАН през 1987 година; Сътрудничество по астрономия с Норвегия, Астрономически календар, 1989, с. 3; 99-102; 103-104; 111-112; 130

 39. Б. Ковачев, Я. Беллас, П. Флоров, Х. Казасов, П. Павлова, С. Седянков, Автоматизирование место для работы с осциллоскопическим компаратором, Сборник трудов, Международной конференции на тему Автоматизация научных исследовании, т. 1, Пловдив, 15-20 октября 1984, с. 343-349

 40. Б. Ковачев, И. Илиев, Съвместни наблюдения във видимия и ултравиолетовия участъци на спектъра, провеждани в ССА с НАО и с Изкуствени спътници на земята, Първа национална конференция с международно участие "Космос 85, Доклади, 14-16 ноември 1985 година, Международен дом на учените, Варна, с. 328- 330

 41. В. Шкодров, Б. Ковачев, В. Иванова, Исследование астероидного кольца и будуших космических полетов, Първа национална конференция с международно участие "Космос 85, Доклади, 14-16 ноември 1985 година, Международен дом на учените, Варна, с. 323- 327

 42. З. Иванова, Б. Ковачев, Спектроскопические исследование сверхгиганта ро Льва (B1 Ib), Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 71, Москва, 1985, с.153-160

 43. В. Шкодров, Д. Димитров, Б. Ковачев, Динамика квазиспектральных двойных звезд, Бюлетин Абастуманской астрофизической обсерватории, кн. 58, 1985, с. 369-374

 44. Астрономически календар, 1986, Б. Ковачев, Астрономически наблюдения и изследвания в БАН през 1984 година, с. 89-93

 45. Трудове, 11 Национална конференция по атомна спектроскопия с международно участие, 24-27 септември 1986, Варна, Б. Ковачев, Астроспектроскопия с висока дисперсия в НРБ, с. 99-103

 46. Списание на БАН, 1985, кн. 3, Б. Ковачев, М. Цветков, Нестационарните звезди и изследванията им в Националната астрономическа обсерватория, с. 48-56

 47. Б. Ковачев, Национална астрономическа обсерватория към БАН, с. 90-93

 48. Б. Ковачев, Международно сътрудничество в областта на астрономията у нас, Сп. БАН, г. 29, кн. 2, с. 57-63

 49. Астрономически календар, 1988, Б. Ковачев, Първи научни резултати в националната астрономична обсерватория, с. 90-92

Чуждестранна литература
 1. Астрономический циркуляр АН СССР, № 208, 30 января 1960

 2. Б. Ковачев, Астрономически календар, 1988, с. 97-102; 103-107; 163-164

 3. Б. Ковачев, Астрономически календар, 1984, с. 38; 39; 42; 44; 46; 49; 83

 4. Б. Ковачев, Астрономически календар, 1985, с. 37; 38; 41; 44; 46; 48; 49; 88

 5. Б. Ковачев, Кратка история на Националната обсерватория Рожен. Такава каквато я преживях (1953 - 1981), Bulgarian Astronomical Journal, v. 17, 2011, p. 170-198

 6. Б. Ковачев, Каталог на заснети галактики, 1994

 7. Б. Ковачев, Документи

 8. Б. Ковачев, Изследвани галактики от Б. Ковачев, 1993 година

 9. Б. Ковачев, Данни за изследваните от Б. Ковачев галактики

 10. Б. Ковачев, Спектрофотометрично изследване на капа Касиопея ІV, Известия на Секцията по астрономия, БАН, т. 5, 1972, с. 47-64

Опис 2
(20 ноември 2012 г.)

 1. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 1(1) 1947; (2) 1948

 2. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 2, 1948

 3. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 3, 1948

 4. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 4, 1949

 5. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 5, 1950

 6. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 6, 1951

 7. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 7, 1951

 8. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 8, 1952

 9. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 9, 1952

 10. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 10, 1953

 11. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 11, 1954

 12. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 12, 1954

 13. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 13, 1955

 14. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 14, 1955

 15. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 15, 1955

 16. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 16, 1956

 17. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 17, 1957

 18. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 18, 1958

 19. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 19, 1958

 20. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 20, 1958

 21. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 21, 1959

 22. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 22, 1960

 23. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 24, 1960

 24. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 25, 1961

 25. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 26, 1961

 26. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 27, 1962

 27. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 28, 1962

 28. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 29, 1962

 29. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 30, 1963

 30. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 31, 1964

 31. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 32, 1964

 32. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 33, 1965

 33. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 70, 1985

 34. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 72, 1985

 35. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 74, 1986

 36. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 75, 1986

 37. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 76, 1987

 38. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 78, 1988

 39. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 79, 1988

 40. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 80, 1988

 41. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 81, 1990

 42. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 82, 1990

 43. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 84, 1992

 44. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 85, 1992

 45. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 86, 1992

 46. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 87, 1993

 47. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 88, 1993

 48. Алманах на българските хумболтианци, София, 2011

Опис 3
Книги, принадлежали на Мартин Богомилов Ковачев
(2 януари 2013 г.)

 1. Л. Канторович, Б. Вулих, А. Пинскер, Функциональный анализ в полуупорядоченных пространствах, Москва, 1950

 2. Фортран ЕС ЭВМ, Москва, 1978

 3. М. Мойзли, Windows 3.1 Бърз справочник, изд. Техника, София, 1993

 4. Delphyi, Визуално програмиране, София, 1997

 5. К. Рейнсдорф, Да научим сами Borland Delphi 4, том 1-2, Инфодар, София, 1998

 6. Н. Рубенкинг, Delphi 3 for Dummies, Софтпрес, София, 1998

 7. Фейт Уемпън, Практически Windows 98, София, 1999

 8. Oracle, Проектирование баз данных, Киев, 1999

 9. Мегай Такар, Професионално Oracle 8i за Windows NT, София, 1999

 10. Д. Крейг, А. Уеб, Програмиране с Microsoft Visual Basic 6.0, София прес, 1999

 11. С. Браун, Visual Basic 6, учебный курс, Москва, 1999

 12. П. Дарахвелидзе, Е. Марков, Програмирование в Delphi 4, Москва, 1999

Опис 4
(25 февруари 2013 г. – 6 март 2013 г.)

 1. Экспериментальная ядерная физика, т. І, 1955; т. ІІ, 1955; т. ІІІ, 1961 (25 февруари 2013 г.)

Опис 5
(21 март 2013 г.)

 1. В. Смирнов, Курс Вышей математики, т. 1, Москва, 1948

 2. Е. Шпольский, Атомная физика, т. 1, Москва, 1949

 3. В. Смирнов, Курс Вышей математики, т. 2, Москва, 1950

 4. В. Смирнов, Курс Вышей математики, т. 4, Москва, 1951

 5. П. Павленко, Счетно-импульсний хранамутр, Москва, 1963

 6. Т. Зимкина и др.,Ультрамягкая рентгеновская спектроскопия, Ленинград, 1971

 7. Д. Бьоркен, С. Дрел, Релативистична квантова механика, 1 кн., Наука и изкуство, София, 1974

 8. Математическая энциклопедия, т. 1, Москва, 1977

 9. М. Виноградова и др., Теория волн, Москва, 1979

Опис 6
(25 март 2013 г.)

 1. В. Романовский, Дискретные цепи Маркова, Москва, 1949

 2. Л. Канторович, В. Крылов, Приближенные методы висшего анализа, Москва, 1952

 3. Г. И. Копылов, Основы кинематики резонансов, Москва, 1970

 4. Д. Сакураи, Токи и Мезоны, Москва, 1972

 5. А. С. Шварц, Математические основы квантовой теории поля, Атомиздат, Москва, 1975

 6. Релятивистская кинетика и гидродинамика, Москва, 1979

 7. М. Соминский, Полупроводники, Москва, 1981

 8. Х. Пилькун, Физика релятивистских частиц, Москва, 1983

 9. Р. Томпсон, Дж. Моран, Дж. Свенсон, Интерферометрия и синтез в радиоастрономии, Изд. Мир, Москва, 1989

 10. Общий каталог переменных звезд, Академия наук СССР, 4 изд., Наука, Москва, т. І (1985); т. ІІ (1985); т. ІІІ (1987); ІV (1990)

Опис 7
(28 май 2013 г.)

 1. Н. Бескин, Курс Аналитической геометрии, Москва, 1948

 2. Э. Шпольский, Атомная физика, т. 2, 2 изд., Москва, 1950

 3. Э. Шпольский, Атомная физика, т. 1, 5 изд., Москва, 1963

Опис 8

Назад