Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден19.12.2018
Променен 16.8.2022

Протоколи
Описи
Свидетелства
Дарител
Проф. Богомил Jivkov Ковачев

Дарение

Роден в Белоградчик на 17.08.1932 година

Обучение Завършва специалност физика в Софийския университет (1950–1955)

Защитава докторат в секцията по астрономия на Физическия институт при БАН (1961) и дфн (1976)

Специализира астрофизика в Държавния астрономически институт ”Щернберг” към Московския университет, в Пулковската обсерватория в Петербург (тогава Ленинград) и в Кримската обсерватория

Като Хумболтов стипендиант работи в обсерваторията към Бонския университет, в ”Макс Планк”, в Хайделбергския институт по астрономия, в институтите по астрономия в Мюнхен, Бохум, Потсдам и др.

Научни изследвания

В областта на астрофизиката открива и класифицира над 200 нови галактики като анализира и обработва данните от наблюденията с 3-метровия телескоп на обсерваторията Калар Алто в Испания

Констатира нови особености във физическия строеж и химическия състав на отделни и двойни звезди. Открива газов поток между две звезди

Професионален опит

 1. Богомил Ковачев е ст.н.с II ст. (1968) и ст.н.с I ст. (1983)

 2. Бил е заместник директор на Самостоятелната секция по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (1977–1982)

 3. Директор на Националната астрономическа обсерватория на връх Рожен (1971–1977)

 4. Директор на Самостоятелната секция по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН (1982–1989)

 5. Председател на Националния комитет по астрономия (1982–1989)

 6. Представител на България в Международния астрономически съюз (1982–1989)

 7. Член-съосновател на Европейското астрономическо дружество

 8. Ръководи построяването и дейността на Националната астрономическа обсерватория на връх Рожен (1962–1990), открита официално на 31 март 1981 година. Подстамският астрономически институт дарява телескоп 50/70 cm. Фондация Александър фон Хумболт дарява 110 000 ДМ.

Преподавателска дейност

 1. Преподава астрономия във Висшия педагогически институт в Пловдив (1964–1965) и теоретична астономия в Софийския университет (1966–1968

Награди

 1. Златна значка на БАН

 2. Медал „100 години БАН”

 3. Орден „Червено знаме на труда”

 4. Орден „Кирил и Методий” I степен

 5. Звание „Заслужил деятел на науката“

Публикации

 1. Б. Ковачев, Сравнителна преценка на съществуващите методи за едновременно определяне на географската ширина и времето, Дисертация, София, 1961, съдържа 136 ксероксни страници

 2. Б. Ковачев, Относительно единого вывода формул и указания методов определения географической широты и времени для точки земной поверхности, Доклады Болгарской Академии наук, т. 15, кн. 2, 1962, с. 135-138

 3. Б. Ковачев, Определение времени и географической широты только из разностей моментов наблюдения высот двух звезд, Доклады Болгарской Академии наук, т. 15, кн. 4, 1962, с. 377-380

 4. Б. Ковачев, Водород и хелий в атмосферата на гигантската звезда делта Персей, Известия на Физическия институт с АНЕБ, т. 12, кн. 1-2, 1962, с. 205-212

 5. В. Добричев, Б. Ковачев, Изследване на астроклимата в България, Известия на Секцията по астрономия, БАН, т. 1, 1967, с. 31-45

 6. Б. Ковачев, За промяната на интензивностите на спектралните линии в затъмнително променливата звезда 68 u Херкулес, Известия на Секцията по астрономия, БАН, т. 1, 1967, с. 46-57

 7. Б. Ковачев, Семейството на слънцето, Наука и изкуство, София, 1966

 8. Б. Ковачев, Яркост лунных затмений и форма солнечной короны, Доклады БАН, т. 20, кн. 6, 1967, с. 517-519

 9. Б. Ковачев, Съображения за най-добра метода при определяне на географските координати на кораб в открито море по астрономически наблюдения, Изветия на Физическия институт с АНЕБ, т. 16, 1967, с. 67-71

 10. Б. Ковачев, Спектрофотометрическое исследование 67u Геркулеса, Известия на секцията по астрономия, БАН, т. 2, 1968, с. 51-81

 11. Б. Ковачев, Спектрофотометрично изследване на V367 CYGNI, Известия на секция астрономия, БАН, т. 2, 1968, с. 83-90

 12. Б. Ковачев, Эллиптичность солнечной короны и положения юпитера и сатурна, Известия на секцията по астрономия, БАН, т. 2, 1968, с. 109-112

 13. Б. Ковачев, Слабые линии поглощения в делта Персее, Доклады БАН, т. 21, кн. 1, 1968, с. 9-10

 14. Б. Ковачев, В. Добричев, Спектрофотометрично изледване на х Касиопея І, Известия на секцията по астрономия, БАН, т. 2, 1968, с. 91-108

 15. Б. Ковачев, В. Добричев, Спектрофотометрично изледване на х Касиопея І, Известия на Физическия институт с АНЕБ, БАН, т. 18, 1969, с. 151-163

 16. Б. Ковачев, Спектрофотометрично изследване на капа Касиопея ІІІ, Известия на Секцията по астрономия, БАН, т. 3, 1969, с. 49-62

 17. К. Ковачев, Б. Ковачев, Спектрофотометрично изследване на 102 Херкулес, Известия на Секцията по астрономия, БАН, т. 3, 1969, с. 63-83

 18. Б. Ковачев, З. Крайчева, Вращение компонентов в системе 68 u Геркулесса, Известия на Секцията по астрономия, БАН, т. 4, 1970, с. 55-60

 19. Б. Ковачев, Национнална астрономическа обсерватория с двуметров телескоп, Астрономически календар, 1971, с. 80-88

 20. Б. Ковачев, Спектрофотометрично изледване на х Касиопея ІV, Известия на секцията по астрономия, БАН, т. 5, 1972, с. 47-64

 21. Б. Ковачев, Спектроскопические наблюдения и исследования различных звезд и двойной системы спектрального класса В, Автореферат, БАН, 1974, 55 стр.

 22. Б. Ковачев, Спектроскопически наблюдения и изследвания на В звезди, Astronomische Institute Bonn, Докторска дисертация, 1974, съдържа 201 ксероксни страници

 23. Б. Ковачев, Международен симпозиум по Ве звезди, Сп. на БАН, т. 30, кн. 3, 1981, с. 90-91

 24. Л. Лууд, В. Минева, Б. Ковачев, Спектр 11 Сам В 1980-1981 году, Доклады БАН, т. 35, кн. 9, 1982, с. 1177-1180

 25. Б. Ковачев, Разработени и внедрени нови приемни апаратури към телескопите на НАО при БАН, Списание на БАН, 1982, кн. 1, с. 67-73

 26. Б. Ковачев, Първи научни резултати от работата в Националната астрономическа обсерватория (НАО), Списание на БАН, 1982, кн. 2, с. 49-55

 27. Б. Ковачев, Астрономически календар, г. 30, 1983, с. 38; 39; 44

 28. Б. Ковачев, Предговор, Андрей Борисович Северни; Някои резултати от дейността на ССА с НАО при БАН през 1987 година; Сътрудничество по астрономия с Норвегия, Астрономически календар, 1989, с. 3; 99-102; 103-104; 111-112; 130

 29. Б. Ковачев, Я. Беллас, П. Флоров, Х. Казасов, П. Павлова, С. Седянков, Автоматизирование место для работы с осциллоскопическим компаратором, Сборник трудов, Международной конференции на тему Автоматизация научных исследовании, т. 1, Пловдив, 15-20 октября 1984, с. 343-349

 30. Б. Ковачев, И. Илиев, Съвместни наблюдения във видимия и ултравиолетовия участъци на спектъра, провеждани в ССА с НАО и с Изкуствени спътници на земята, Първа национална конференция с международно участие "Космос 85, Доклади, 14-16 ноември 1985 година, Международен дом на учените, Варна, с. 328- 330

 31. В. Шкодров, Б. Ковачев, В. Иванова, Исследование астероидного кольца и будуших космических полетов, Първа национална конференция с международно участие "Космос 85, Доклади, 14-16 ноември 1985 година, Международен дом на учените, Варна, с. 323- 327

 32. З. Иванова, Б. Ковачев, Спектроскопические исследование сверхгиганта ро Льва (B1 Ib), Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 71, Москва, 1985, с.153-160

 33. В. Шкодров, Д. Димитров, Б. Ковачев, Динамика квазиспектральных двойных звезд, Бюлетин Абастуманской астрофизической обсерватории, кн. 58, 1985, с. 369-374

 34. Б. Ковачев, Астрономически наблюдения и изследвания в БАН през 1984 година, Астрономически календар, 1986, с. 89-93

 35. Б. Ковачев, Астроспектроскопия с висока дисперсия в НРБ, Трудове, 11 Национална конференция по атомна спектроскопия с международно участие, 24-27 септември 1986, Варна, с. 99-103

 36. Б. Ковачев, М. Цветков, Нестационарните звезди и изследванията им в Националната астрономическа обсерватория, Списание на БАН, 1985, кн. 3, с. 48-56

 37. Б. Ковачев, Национална астрономическа обсерватория към БАН, с. 90-93

 38. Б. Ковачев, Международно сътрудничество в областта на астрономията у нас, Сп. БАН, г. 29, кн. 2, с. 57-63

 39. Б. Ковачев, Първи научни резултати в националната астрономична обсерватория, Астрономически календар, 1988, с. 90-92

 40. Б. Ковачев, Астроспектроскопия с висока дисперсия в НРБ, XI Национална конференция по атомна спектроскопия с международно участие, Трудове, Варна, 24-27 септември 1986, с. 99-103

 41. Б. Ковачев, Ангел Бонов (1919-1985), Астрономически календар, 1987, с. 83-85

 42. Б. Ковачев, Астрономически наблюдения и изследвания в БАН през периода 1981 - 1985 година, Атрономически календар, 1987, с. 89-95

 43. Б. Ковачев, С. Седянков, Ю. Стайков, Х. Ников, К. Яръмов, Обработващ комплекс за астрономическа информация в НАО Рожен на базата на система за автоматизация ЦЛАНП 0270; Атрономически календар, 1987, с. 119-121

 44. Б. Ковачев, М. Цветков, Деветнадесета генерална асамблея на МАС в Ню Делхи-Индия, Атрономически календар, 1987, с. 122-125

 45. Б. Ковачев, Предговор, Андрей Борисович Северни; Някои резултати от дейността на ССА с НАО при БАН през 1987 година; Сътрудничество по астрономия с Норвегия, Астрономически календар, 1989, с. 3; 99-102; 103-104; 111-112; 130

 46. Б. Ковачев, Кратка история на Националната обсерватория Рожен. Такава каквато я преживях (1953 - 1981), Bulgarian Astronomical Journal, v. 17, 2011, p. 170-198

Използвана литертура

 1. Проф. Богомил Живков Ковачев дфн, Видински алманах

 2. С. Тинчев, Основателят на Национална астрономическа обсерватория проф.д-р Богомил Ковачев на 80 години, Светът на физиката (3) 356-357 (2012)

 3. Т. Киркова, Интервю с проф.д-р Б. Ковачев, Видин онлаин, 25 февруари 2012

 4. Д. Колев, Изложба Под небето на Родопите: 30 години Национална астрономическа обсерватория "Рожен", Смолян, 2011

 5. Д. Колев, Из историята на астрономическото познание в България, Изложба 30 години Национална астрономическа обсерватория Рожен, Смолян, 2011, с. 2

 6. Д. Колев, Начало на модерната астрономия в България, Изложба 30 години Национална астрономическа обсерватория Рожен, Смолян, 2011, с. 3

 7. Д. Колев, Мечта за модерна обсерватория, Изложба 30 години Национална астрономическа обсерватория Рожен, Смолян, 2011, с. 4

 8. Д. Колев, Развитие на идеята за нова обсерватория, Изложба 30 години Национална астрономическа обсерватория Рожен, Смолян, 2011, с. 5-6

 9. Д. Колев, Национална обсерватория в Родопите, Изложба 30 години Национална астрономическа обсерватория Рожен, Смолян, 2011, с. 7

 10. Д. Колев, Монтаж и настройка на 20 м купол и 2 м телескоп, Изложба 30 години Национална астрономическа обсерватория Рожен, Смолян, 2011, с. 8

 11. Д. Колев, Изследване и приемане на 2 м телескоп, Изложба 30 години Национална астрономическа обсерватория Рожен, Смолян, 2011, с. 9

 12. Д. Колев, НАО тържество и делници след това, Изложба 30 години Национална астрономическа обсерватория Рожен, Смолян, 2011, с. 10

 13. Д. Колев, 2 м универсален телескоп, Изложба 30 години Национална астрономическа обсерватория Рожен, Смолян, 2011, с. 11

 14. Д. Колев, 2 м универсален телескоп – куде-спектрограф, Изложба 30 години Национална астрономическа обсерватория Рожен, Смолян, 2011, с. 12

 15. Д. Колев, Националната обсерватория оформя облика си, Изложба 30 години Национална астрономическа обсерватория Рожен, Смолян, 2011, с. 13

 16. Д. Колев, НАО Рожен в сравнение, Изложба 30 години Национална астрономическа обсерватория Рожен, Смолян, 2011, с. 14

 17. Д. Колев, НАО Рожен в действие, Изложба 30 години Национална астрономическа обсерватория Рожен, Смолян, 2011, с. 15

 18. Д. Колев, НАО Рожен в развитие, Изложба 30 години Национална астрономическа обсерватория Рожен, Смолян, 2011, с. 16

 19. Д. Колев, НАО Рожен – хората, Изложба 30 години Национална астрономическа обсерватория Рожен, Смолян, 2011, с. 17

 20. Д. Колев, НАО Рожен – място за научни срещи и школи, Изложба 30 години Национална астрономическа обсерватория Рожен, Смолян, 2011, с. 18

 21. Д. Колев, Какво още е НАО "Рожен", Изложба 30 години Национална астрономическа обсерватория Рожен, Смолян, 2011, с. 19

 22. Д. Колев, НАО "Рожен" – принос в духовността на България, Изложба 30 години Национална астрономическа обсерватория Рожен, Смолян, 2011, с. 20

 23. Т. Киркова, Интервю с проф. д-р Богомил Ковачев, e-vestnik.bg, 20 март 2009

 24. Т. Киркова, Интервю с проф. д-р Богомил Ковачев, e-vestnik.bg, 21 март 2009

 25. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него (1921–1998), АИ М. Дринов, София, 2008, с. 202-203

Назад