Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 08.9.2011
Променен 11.3.2022

Колекции
Книги
Списания
Статии
СТАТИИ
ИСТОРИЯ НА ФИЗИКАТА
2021
 1. Pрof. др. Peтko Vитaнoв нa 75 гoдини, Светът на физиката (1) 44-45 (2021)

 2. B. Geoргиeв (preв), 50 гoдини Physical Review C - Izsleдвaнe нa тayнитe нa ядрoтo, Светът на физиката (1) 51-55 (2021)

 3. A. Geoргиeвa, Komeнтaр kam 1979: obshтa kaртинa нa дeformирaнитe ядрa oт publиkacиятa "50 гoдини Physical Review C - Izsleдвaнe нa тayнитe нa ядрoтo", Светът на физиката (1) 55-58 (2021)

 4. S. Peтkoв, N. Peтkoвa, E. Chриsтoвa, 65 гoдини OIAI Дubнa - Samuil Bileнkij и zaгaдachнoтo нeuтринo, Светът на физиката (1) 84-91 (2021)

 5. Дoc. др. Plameн Дaнkoв, in memoriam, Светът на физиката (1) 92-93 (2021)

 6. Л. Спасов, Г. Камишева, 100 гoдини oт рojдeнieтo нa akaдemik Mиlko Boриssoв - belejит uchитel нa pokoleния balгaрskи physиcи и stрoитel нa balгaрskaтa physиka pрes втoрaтa poloвинa нa XX вek, Списание на БАН (2) 47-50 (2021)

2020
 1. Л. Спасов, П. Витанов, Оценка на българския суровинен ресурс за хидротермално израстване на пиезоелектричен кварц, сп. Наука, 30(1) 54-58 (2020)

 2. Г. Камишева, Д-р Димитър Мутев – живот и дейност, сп. Наука, 30(1) 62-65 (2020)

 3. S. Alexanдрoвa (preв), 50 гoдини Physical Review C - Osнoвopolaгashти posтиjeния в иzsleдвaниятa нa koндeнzиraнитe sрeди, Светът на физиката (4) 314-316 (2020)

 4. A. Aнтoнoв, Prof. д.f.m.н. Vиkтoр Gригoриeвиch Baряhтaр akaдemиk нa ukрaинskaтa akaдemия нa нaukитe (1930–2020), Светът на физиката (4) 363-367 (2020)

 5. Prof. д.f.н. Boриs Aрнauдoв in memoriam, Светът на физиката (4) s. 368 (2020)

 6. П. Бахметьев, Kakвo нeshтo e physиcheskият инsтитuт, Светът на физиката (4) 357-362 (2020)

 7. S. Лalkoвskи, Цeрeрa - иsтoриятa нa eднo oтkритиe, Светът на физиката (4) 302-306 (2020)

 8. И. Кутиев, Спомени за българската космическа експанзия 1967-1987, Светът на физиката (3) ; (4) 317-324 (2020)

 9. Светът на физиката (4) s. 337 (2020)

 10. A. Chaпmaн, Zвezдobрoychи, Kopeрниk, Galиlej, тeleskopaт и caрkвaтa, Светът на физиката (4) s. 337 (2020)

 11. П. Лазарова, За професор Порфири Бахметьев - първия професор по физика в България, Светът на физиката (4) 349-356 (2020)

 12. A. Mиlleр, Impeриятa na zвezдитe pриятelsтвo, obsebвaнe и pриятelsтвo в тaрseнeтo нa cheрнитe дupkи, Светът на физиката (4) s. 338 (2020)

 13. Дoc. др. Цвятko Popoв (11.04.1953–19.11.2020), Светът на физиката (4) s. 369 (2020)

2019
 1. В. Атанасова, Приложение на лазерите за реставрация на паметници на културното наследство, Наука (1) (2019)

 2. П. Витанов, Д. Вътева, С. Андреев, Как се постави началото на микроелектрониката в България, Наука (4) (2019)

 3. Г. Мардиросян, 40 години от първия полет на българин в космоса, Наука (3) (2019)

 4. Г. Мардиросян, Българската академия на науките и космическите изследвания, Наука (4) (2019)

 5. Н. Поппетров, БАН развитие между две промени 1911–1947, Наука (4) (2019)

 6. Ч. Стоянов, Х. Протохристов, Ядрената физика в БАН – резултати и переспективи, Наука (4) (2019)

 7. Н. Съботинов, Ролята на Българската академия на науките за развитието на лазерната наука и технологии, Наука (4) (2019)

2018
 1. Е. Александрова, П. Ангелов, Т. Иванова, Българското астронавтическо дружество – 60 години, Наука (1) (2018)

 2. И. Алексиев, Върху историята на заваръчните технологии в България, Наука (6) (2018)

 3. Н. Балабанов, Питагор – ученият заменил боговете с числа, а митовете – с науката, Наука (2) (2018)

 4. Н. Балабанов, 75 години от пускането на първия ядрен реактор, Наука (1) (2018)

 5. Н. Балабанов, Опит върху професор Лалов (извън професионалните му дейности и постижения), Светът на физиката (4) 356-360 (2018)

 6. М. Димитриевич, Джордже Станоевич – астрономът, който е осветил Сърбия, Наука (5) (2018)

 7. Г. Камишева, Приноси на българската физичка проф. д-р Елисавета Карамихайлова. – Списание на БАН (1) 48-57 (2018)

 8. Г. Камишева, 120 години Съюз на физиците в България. Съюзна дейност 1898-1950, Светът на физиката, кн. 2, с. 154-159 (2018)

 9. Г. Камишева, Мястото на д-р Димитър Мутев в „Ранните пътища на българнската модерност“, Светът на физиката, кн. 4, с. 406-412 (2018)

 10. И. Лалов, Х. Попов, Развитието на средното образование по физика в България (1945–2018), Светът на физиката (4) 285-393 (2018)

 11. П. Мъжлеков, Производство на български радиоприемници до 1944 година, Наука (5) (2018)

 12. Проф. дфн Иван Лалов юбиляр, Наука (6) (2018)

 13. Проф.дфн Иван Лалов на 80 години, Светът на физиката (4) 354-355 (2018)

 14. Б. Рангелов, Някои "странни земетресения" имат ли научно обяснение, Светът на физиката (4) 330-338 (2018)

 15. Л. Спасов, Приносът на Българската академия на науките в изследванията и технологичното развитие на пиезоелектричните кварцови температурни сензори, Списание на БАН (1) 37-47 (2018)

 16. Ц. Тодорова, Първостроители на алма матер, Наука (5) (2018)

 17. Р. Фос, Честване на 50 години Европейско физическо дружество, Светът на физиката (4) 403-404 (2018)

 18. Е. Халова, Н. Кожухарова, Макс Планк: живот и творчество, Светът на физиката (4) 361-367 (2018)

2017
 1. Г. Камишева, Ролята на Нестор Марков за създаването на българска физическа терминология, Юбилейна научна сесия “Нестор Марков и неговият принос в лексикографията и образованието”, съставител Диана Благоева, 24.11.2016, Институт за български език, БАН (2017) 63-76

 2. Проф. дфн Антония Петрова Шиварова (2 май 1947–7 декември 2016), Наука (1) (2017)

2016

 1. Г. Камишева, Научните интереси на акад. Георги Наджаков – Списание на БАН (5) 56-62 (2016)

 2. Г. Камишева, Приносът на Нестор Марков за обучението по физика през 19 век, в: Нестор Марков (1836–1916) биобиблиография (М. Младенова, автор), Регионален исторически музей, Плевен (2016) 33-42.

 3. Г. Камишева, Исторически методи за измерване на разстояния. – История на физиката Трети национален конгрес по физически науки, Сборник доклади (2016) 116-120

 4. Б. Маврудчиев, И. Загорчев, 150 години от рождението на акад. Георги Бончев, Списание на БАН (5) 54-56 (2016)

2015
 1. В. Вълчев, 60 години катедра "Обща физика", Годишник на СУ, Юбилейно издание 50 години Физически факултет (2015) с. 101-111

 2. М. Гайдарова, История на катедра "Методика на обучението по физика" от създаването й до днес, Годишник на СУ, Юбилейно издание 50 години Физически факултет (2015) с. 112-117

 3. В. Голев, А. Антонова, Л. Филипова, Катедра Астрономия – години на растеж, Годишник на СУ, Юбилейно издание 50 години Физически факултет (2015) с. 26-38

 4. В. Дончев, Катедра "Физика на кондензираната материя с присъединена катедра физика на полупроводниците", Годишник на СУ, Юбилейно издание 50 години Физически факултет (2015) с. 47-62

 5. А. Драйшу, В. Салтиел, Г. Георгиев, И. Хълтъков, Катедра "Квантова електроника" във ФзФ на СУ – възникване, развитие и настояще, Годишник на СУ, Юбилейно издание 50 години Физически факултет (2015) с. 88-100

 6. Г. Камишева, Приносът на Нестор Марков за обучението по физика и математика (1836 – 1916) – Светът на физиката (3) 281-293 (2015)

 7. Ж. Кисьовски, Катедра "Радиофизика и електроника", Годишник на СУ, Юбилейно издание 50 години Физически факултет (2015) с. 80-87

 8. М. Люцова, Професор Балабанов превърна физиката в поезия, в. Марица, Пловдив, 31.10.2015

 9. А. Пашов, Катедра "Оптика и спектроскопия", Годишник на СУ, Юбилейно издание 50 години Физически факултет (2015) с. 118-132

 10. Г. Райновски, Р. Ценов, Т. Младенова, Развитие на катедра "Атомна физика" в периода 2006–2015, Годишник на СУ, Юбилейно издание 50 години Физически факултет (2015) с. 73-79

 11. Н. Рачев, Метеорологията и геофизиката в 125 годишната история на преподаване на физика в СУ "Св. Климент Охридски", Годишник на СУ, Юбилейно издание 50 години Физически факултет (2015) с. 5-25

 12. С. Русев, В. Страшилов, Е. Вълчева, Ц. Велинов, Катедра "Физика на твърдото тяло и микроелектроника" – минало, настояще и бъдеще, Годишник на СУ, Юбилейно издание 50 години Физически факултет (2015) с. 39-46

 13. П. Физиев, 90 години катедра "Теоретична физика", Годишник на СУ, Юбилейно издание 50 години Физически факултет (2015) с. 63-72

 14. И. Христосков, 30 години катедра "Ядрена техника и ядрена енергетика", Годишник на СУ, Юбилейно издание 50 години Физически факултет (2015) с. 133-144

2014
 1. Г. Камишева, Кабинетът на Георги Наджаков – исторически обект на Европейското физическо дружество – Светът на физиката (2) 197-213 (2014)

 2. Г. Камишева, Международната конференция по история на физиката в Кеймбридж – Светът на физиката (3) 336-341 (2014).

 3. К. Коленцов, Книга за видната лейди на българската физика, Изобретения, трансфер и иновации, 1-2(6-7) 31-32 (2014)

 4. К. Коленцов, Изобретателската дейност на учения със световно признание – акад. Георги Наджаков, Изобретения, трансфер и иновации, 1-2(6-7) 32-33 (2014)

 5. К. Коленцов, Роберт Попиц навърши 80 години, Светът на физиката, 37(1) 96-97 (2014)

 6. К. Коленцов, Радетелят на приложната физика доц. Любен Младжов навърши 85 години, Светът на физиката, 37(2) 222-223 (2014).

 7. К. Коленцов, Чл. Кореспондент Йордан Касабов – основоположник на микроелектрониката в България, в. Homo Sciens, Съюз на учените в България, бр. 8 (2014) 16-17

 8. А. Г. Петров, Р. С. Камбурова, Работният кабинет на академик Георги Наджаков, Наука, 24(4) 24-25 (2014).

 9. Л. Цонев, Топографическая проверка археоастрономической гипотезы о функции подземного колодца сардинского типа в Болгарии. – Archaeoastronomy and Ancient Technologies, 2(1) 43-49 (2014).

 10. Л. Цонев, Мегалитите в България: наличност, специфика, датиране, туристически потенциал. – България в световното културно наследство, Материали от ІІІ национална конференция "Пътуване към България”, Шумен (17-19.05.2012) 1198-1221.

 11. Л. Цонев, Ландшафт и история Стълпище, Русенско. – Природа (БАН), 71(1) 69-75 (2014).

 12. Л. Цонев, Кромлех до село Баня при нос Емине. – Будител (1) 69-75 (2014)

2013

 1. Г. М. Георгиев, К. Коленцов, В. Салтиел, Приносът на доц. К. Стаменов за възхода на квантовата електроника и лазерната техника у нас, Светът на физиката, кн. 2, 2013, с. 223-224

 2. Замфиров, М. Тодор Йончев (1859 - 1940) и неговият принос в българската химическа книжнина. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, Volume 22, Number 3, 2013

 3. Р. Камбурова, Академик Александър Георгиев Петров, директор на ИФТТ, на 65 години, Списание на БАН, бр. 4, 70 (2013).

 4. К. Коленцов, “Академик Емил Джаков – създател и организатор на техническата физика в България”, Списание на БАН, Портрети на учени, кн. 1 (2013) 51-53

 5. И. Лалов, Мястото на оптиката в история на физиката, Проблеми и переспективи пред образованието по физика в средните училища и университетите, София, Херон прес, 2013, с. 9-15

 6. In Memoriam Проф. дфн Никола Киров Николов, Светът на физиката, кн. 2, 2013, с. 225

 7. In Memoriam След тежко боледуване почина Д-р Надя Копаранова, Светът на физиката, кн. 2, 2013, с. 226

 8. А. Г. Петров, Р. Камбурова, Академик Александър Держански на 80 години -пътят от майстор-конструктор до действителен член на БАН, Списание на БАН, бр. 2, 45 (2013)

 9. Н. Рачев, Обучението в специалностите „Метеорология“ и „Геофизика“ във Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ за периода 1983-2013 г., Втори национален конгрес по физически науки, София, 25- 29 септември 2013

 10. Л. Цонев, Д. Колев, Прибързани разкопки на уникална долменна могила в Сакар планина. – Българска историческа библиотека (1) (2013)

 11. Л. Цонев, Най-древните оцелели строежи по българската земя. – Природа (БАН), 70(1) 82-90 (2013)

 12. Л. Цонев, Стълпище край Русе. – Будител, 27(1) 54-67 (2013)

 13. Л. Цонев, Гипотеза об астрономической функции подземного колодца сардинского типа в Болгарии. – Archaeoastronomy and Ancient Technologies, 1(1) 89-100 (2013)

 14. Л. Цонев, Археоастрономична хипотеза за подземния храм-кладенец от сардински тип при с.Гърло, Брезнишко. – Сборник с доклади на Втория национален конгрес по физически науки и 41 национална конференция по въпросите на обучението по физика, 25-29 септември 2013, София.

2012

 1. 40 години Шуменски университет 1971–2011, Национална конференция с международно участие, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Факултет природни науки, 2012, 407 с.

 2. 50 години от полета на Юрий Гагарин, сборник научни трудове, Втора международна юбилейна научна конференция Шумен, Добри Войников, 2012

 3. Академик Христо Я. Христов (1915–1990), 40 години ИЯИЯЕ, БАН, София (2012) 39-45

 4. Б. Амов, И. Ванков, Професор Елисавета Карамихайлова – създател и пръв ръководител на Секция “Радиоактивност” във ФИ с АНЕБ, 40 години ИЯИЯЕ, БАН, София, 2012, 34-38

 5. Н. Балабанов, Моите параболи, в. Пловдивски университет, бр. 4, 2012, с. 2-4

 6. С. Василева, Елисавета Карамихайлова – радиевата принцеса на България, в. Дума, бр. 158, 10 юли 2012, с. 16

 7. М. Замфиров, 100 години от рождението на акад. Асен Дацев, Мемориален том на Годишника на Софийския университет - Физически факултет, посветен на проф. Асен Дацев, 133-143 (2012)

 8. Г. Камишева, Втора международна конференция “Корените на физиката в Европа” 100 години космични лъчи, Списание на БАН (6) 60-64, 2012

 9. Г. Камишева, Разпространение и развитие на физико-математическите знания на Балканите, Светът на физиката (1) 93-96, 2012

 10. Г. Камишева, А. Г. Петров, Сладкодумникът на българската физика, В: Н. Балабанов, Откровения, Унив. Изд. Паисий Хилендарски, Пловдив (2012) с. 204-210

 11. К. Крежов, Реактор ИРТ 2000, 40 години ИЯИЯЕ, БАН, София, 2012, 59-68

 12. П. Лазарова, Д. Христов, Наука, 22(1) 27-31, 2012

 13. Б. Рангелов, Гигантските сеизмични катастрофи - земетресения, митове, загадки и действителност, Минно дело и геология (5-6) с. 27-31 (2012

 14. Т. Русков, Създаване и развитие на ядреното направление във ФИ при БАН, 40 години ИЯИЯЕ, 2012, 23-33

 15. Т. Тилев, Преживяването да бъдеш лирикоестествоизпитател, в. Пловдивски университет, бр. 5-6, 2012, с. 8

2011

 1. М. Замфиров, Н. Вучков, Нека бъде монохроматична, кохерентна и насочена светлина (50 години от създаването на лазера). – Светът на физиката (1) 32-41; (2) 160-178 (2011)

 2. М. Замфиров, 100 години от рождението на акад. Асен Дацев. Мемориален том на Годишника на Софийския университет, Физически факултет, посветен на проф. Асен Дацев, 2011

 3. Г. Камишева, Паметна книга на Съюза на физиците в България 2007–2011 – Отчетен доклад на Управителния съвет на Съюза на физиците в България, VІІ Конгрес, СФБ, София (2011) 45-46

 4. Г. Камишева, Корените на теоретичната физика в България – От Ръдърфорд до колайдера, Сборник с резюмета, Национален семинар, НАОП, Ямбол (2011) 13-14

 5. Б. Ковачев, Кратка история на Националната обсерватория Рожен. Такава каквато я преживях (1953–1981), Bulgarian Astronomical Journal, v. 17, 2011, p. 170-198 (ф. Б. Ковачев)

 6. Д. Колев, Българската астрономия от Йоан Екзарх до наши дни, Bulgarian Astronomical Journal (2011) 129-166

 7. К. Коленцов, Учен с ярки научни постижения и организатор на науката (По повод 70 годишнина на академик Никола Съботинов). – Сп. БАН (5) 36-39 (2011)

 8. Л. Спасов, Академик Милко Борисов основоположник на научните изследвания в областта на акустоелектрониката в България. – Сп. БАН (2) 54-58 (2011)

  2010

  1. Акад. Матей Матеев. – Сп. БАН (2) с. 119 (2010)

  2. В памет на проф. д-р Параскева Симова (1920 – 2010). – Светът на физиката, кн. 4, 2010

  3. Георги Наджаков и Гьотингенската академия на науките. – Светът на физиката, кн. 4, 2010

  4. Загина големият български физик Матей Матеев, Вести, 2010

  5. Г. Камишева, Симпозиумът "Корените на физиката в Европа". – Светът на физиката, кн. 4, 2010

  6. Г. Камишева, Бъдещето на Европейското физическо дружество – Светът на физиката (3) 348-349 (2010)

  7. К. Коленцов, Седмото българско откритие, Изобретения, трансфер, иновации (1) 18-20 (2010)

  8. И. Лалов, Ц. Попов, Академик Матей Матеев на 70 години. – Светът на физиката (2010) кн. 2, с. 228-230

  9. Професор Парашкева Симова. – Сп. БАН (2) с. 120 (2010)

  10. Професор Владимир Шкодров. – Сп. БАН (5) с. 86 (2010)

  11. Нобелови награди 2010. – Светът на физиката, кн. 4, 2010 г.

  12. Няколко нови снимки от живота на проф. Елисавета Карамихайлова. – Светът на физиката, кн. 4, 2010

  13. А. Петров, К. Коленцов, Чл.-кор. проф. Стефан Кънев на 80 години. – Светът на физиката (2010) кн. 1, с. 97-98

  14. Постижения на приложната физика. – Светът на физиката, кн. 4, 2010

  15. Приносът на Христо Я. Христов в изобретателското дело. – Светът на физиката, кн. 4, 2010

  16. Проф. дфмн Владимир Георгиев Шкодров (1930 – 2010). – Светът на физиката, кн. 4, 2010

  17. Проф. д-р Параскева Димитрова Симова на 90 години. – Светът на физиката (2010) кн. 1, с. 95-96

  18. In Memoriam. Проф. дфмн Цветан Вълов (1941 – 2009), Светът на физиката (2010) кн. 1, с. 103

  19. In Memoriam. Проф. дфмн Марин Георгиев Маринов (1930 – 2009), Светът на физиката (2010) кн. 1, с. 104

  20. In Memoriam. Проф. дфн Благой Георгиев Амов (1931 – 2010), Светът на физиката (2010) кн. 2, с. 232

  2009

  1. Р. Андрейчин, Спомени за катедра Опитна физика. – Светът на физиката (2009) кн. 4, с. 449-461

  2. А. Апостолов, Милко Борисов за себе си и другите за него. – Светът на физиката (2009) кн. 2, с. 223-224

  3. Н. Ахабабян, Достойно есть Fifry years of mathematical physics (Акад. Иван Тодоров на 75 години). – Светът на физиката (3) 348-349 (2009)

  4. М. Бушев, Непознатият Волфганг Паули (Евристичност на архитипите, разпознаване на образи, метаматематиката на Гьодел), Светът на физиката (3) 312-327 (2009)

  5. Л. Вацкичев, Кой е първооткривателят, Светът на физиката (3) 304-306 (2009)

  6. Н. Велчев, Ретроспективен поглед към научно-публикационната дейност у нас през годните 1960 – 1980 – Светът на физиката (2009) кн. 4, с. 428-431

  7. А. Ганчев, Научна конференция Algabraic methods in Quantum field theory 50 years of mathematical physics in Bulgaria, Светът на физиката (3) 345-347 (2009)

  8. Доц. Тихомир Стойчев. – In Memoriam Светът на физиката (2009) кн. 1, с. 107

  9. М. Замфиров, Акад. Любомир Кръстанов – 100 години от раждането му. – Светът на физиката (2009) кн. 1, с. 82-96

  10. Г. Камишева, Л. Спасов, 10 години от смъртта на акад. Милко Борисов, Светът на физиката (2009) кн. 2, с. 212-213

  11. К. Коленцов, Стефан Рижиков навърши 80 години. – Светът на физиката (2009) кн. 2, с. 214-215

  12. Проф. дфн Аспарух Петракиев на 75 години. – Светът на физиката (2009) кн. 4, с. 476

  13. Е. Таден, Любов без отклик [за Айнщайн], Светът на физиката (3) 307-311 (2009)

  14. В. Танева-Тончева, Никола Тесла - гений изпреварил своето време, Светът на физиката (3) 296-303 (2009)

  15. In Memoriam. Доц. д-р Иван Александров Баев (1933-2009). – Светът на физиката (2009) кн. 2, с. 235

  16. In Memoriam. Доцент д-р Александър Донков (1939-2009). – Светът на физиката (2009) кн. 3, с. 355

  17. In Memoriam Ст.н.с. Тодор Кехлибаров. – Светът на физиката (2009) кн. 1, с. 105

  18. In Memoriam. Проф. Николай Пашов. – Светът на физиката (2009) кн. 1, с. 106

  19. In Memoriam. Чл.-кор. проф. Соломон Салтиел (1947-2009). – Светът на физиката (2009) кн. 3, с. 353-354

  2008

  1. Н. Балабанов, Румелийският Пловдив, Вестник Пловдивски университет (7-8) 382-383 (2008)

  2. М. Замфиров, Проф. Рашко Зайков и проф. Георги Манев – нов поглед върху конфликта между двамата учени. Годишник на СУ, Физически факултет, том 101, 2008

  3. М. Замфиров, Откривателските приноси на проф. Кръстьо Кръстев в областта на ядрената физика и военните науки. Четвърта научна конференция с международно участие “Космос, Екология, Нанотехнологии, Сигурност”, 4-7 юни, 2008 г., Варна

  4. Г. Камишева, 40 Години Европейско физическо дружество – Светът на физиката (4) 451-452 (2008)

  5. Л. Филипова Астрономическата обсерватория на Софийския университет. – София и нейното културно-историческо наследство, Изд. за териториално строителство, София (2008) с. 156-165

  2007

  1. М. Замфиров, Очерк за проф. Борис Стойчев. – Светът на физиката, брой 3, 2007

  2. М. Замфиров, П. Гецов, Разказ за проф. Борис Стойчев – живот, отдаден на науката. – Трета научна конференция с международно участие “Космос, Екология, Нанотехнологии, Сигурност”, 27-29 юни, 2007 г., Варна (постер)

  3. М. Замфиров, Творческия път на известни български авиоинженери като елемент в обучението по физика и астрономия в 7. и 8. клас. – Трета научна конференция с международно участие “Космос, Екология, Нанотехнологии, Сигурност”, 27-29 юни, 2007 г., Варна

  4. Г. Камишева, А. Г. Петров, "Въведение". – Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, София (2007) с. 1 (ISBN 978-954-91198-3-1

  5. Г. Камишева, Наукометрични данни за научноизследователската дейност на Милко Борисов (1921 – 1998)". – Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, София (2007) с. 41-47, ISBN 978-954-91198-3-1

  6. Г. Камишева, Теоретични изследвания в областта на физическите науки в България през първата половина на 20 век. – Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, София (2007) с. 101-110, ISBN 978-954-91198-3-1

  7. Г. Камишева, Извори за Георги Наджаков в Музея по история на физическите науки в България, Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, Колпринт, Пловдив, 2007, с. 139-143 (ISBN 978-954-91198-3-1

  8. Г. Камишева, Изложба за академик Георги Наджаков – Някои съвременни направления в развитието на физиката (ученическа научна сесия), С. (2007) с. 9-11

  9. К. Коленцов, Открития и изобретения на физици от СУ и БАН през 20 век. – Сп. БАН (1) 44-52 (2007)

  10. К. Коленцов, Г. Камишева Успешен бизнес в областта на съвременната приложна физика в България. – Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, Колпринт, Пловдив, 2007, с. 168-170 (ISBN 978-954-91198-3-1)

  11. С. Панчев, БАН традиция и промени. – Сп. БАН (2) 64-65 (2007)

  2006

  1. Ю. Буров, Детекция с лазер на много малки периодични премествания – новият път за изследване на вселената, Сесия в памет на академик Милко Борисов (17.10.2003). – Сборник научни доклади, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен (2006) с. 72-87

  2. М. Замфиров, 95 години от раждането на акад. Асен Дацев, Физика (2) с. 100 (2006)

  3. М. Замфиров, 85 години от раждането на акад. Милко Борисов, Физика, кн. 3 (2006)

  4. М. Замфиров, П. Гецов, Приносът на проф. Рашко Зайков за развитието на теоретичната физика в България. – Втора научна конференция с международно участие “Космос, Екология, Нанотехнологии, Сигурност”, 14-16 юни 2006, Варна

  5. М. Замфиров, Ц. Попов. Творческият път на бележити български физици като елемент в обучението по Човекът и природата в 5. и 6. клас и по физика и астрономия в 7. и 8. клас. – сп. Физика, кн. 5 (2006)

  6. М. Замфиров, Рашко Зайков и Алберт Айнщайн, Научни съобщения на СУБ, клон Добрич, том 8, (2006)

  7. К. Коленцов, Г. Камишева, Успешен бизнес в областта на приложната физика в България (за П. Стефанов) – Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, Научен симпозиум, ИФТТ, София (2006) 168-170

  8. Г. Камишева, А. Г. Петров, Въведение – Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, Научен симпозиум, ИФТТ, София (2006) с. 1

  9. Г. Камишева, Извори за Георги Наджаков в Музея по история на физическите науки в България – Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, Научен симпозиум, ИФТТ, София (2006) 139-143

  10. Г. Камишева, Теоретични изследвания в областта на физическите науки в България през първата половина на 20 век – Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, Научен симпозиум, ИФТТ, София, (2006) 101-110

  11. Г. Камишева, Наукометрични данни за научноизследователската дейност на Милко Борисов (1921–1998) – Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, Научен симпозиум, ИФТТ, София, (2006) 41-47

  12. Г. Камишева, Основоположници на експерименталната физика в Българската академия на науките – Balkan Conference of Young Scientists, СУБ, Пловдив, т. 5 (2006) 382-388

  13. Г. Камишева, Основоположници на теоретичната физика в Българската академия на науките – Balkan Conference of Young Scientists 2005, СУБ, Пловдив, т. 5 (2006) 376-381

  14. Б. Маврудчиев, Акад. проф.д-р Георги Бончев – живот и творчество, Списание на Българското геологическо дружество 67(1-3) 159-165 (2006)

  15. И. Лалов, Милко Борисов – учителят и строителят на българската физика. – Сесия в памет на академик Милко Борисов (17.10.2003). Сборник научни доклади, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, с. 48-56

  16. Л. Спасов, В памет на академик Милко Борисов. – Сесия в памет на академик Милко Борисов (17.10.2003), Сборник научни доклади, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, с. 7-17

  17. Л. Спасов, 85 години от рождението на Милко Борисов (1921–1998). – Сп. БАН (6) 33-35 (2006)

  18. Е. Фархи-Ватева, Фотоефекти в халкогениди". – Сесия в памет на академик Милко Борисов (17.10.2003). Сборник научни доклади, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, с. 57-71

  2005

  1. Н. Ахабабян, 1000 причини за необходимостта от изучаване на историята на науката и живота на учените (и тяхното преподаване), сб. Развитие и разпространение на физическите знания в България, научен симпозиум, 10 май 2005, Пловдив (2005) с. 14-22

  2. Н. Балабанов, Професор Тодор Василев – родоначалник на пловдивската университетска физика, сб. Развитие и разпространение на физическите знания в България, научен симпозиум, 10 май 2005, Пловдив (2005) с. 23-29

  3. Н. Балабанов, Физиката на Леон Митрани – от Космоса до Човека, сб. Развитие и разпространение на физическите знания в България, научен симпозиум, 10 май 2005, Пловдив (2005) с. 45-53

  4. Н. Балабанов, Величието на един прост експеримент, сп. Физика, (2) с. (2005)

  5. А. Донков, Акад. Матей Д. Матеев на 65 години, сп. Физика, (2) с. (2005)

  6. Г. Камишева, Кратка научна биография на професор Георги Иванов Манев (15.01.1884-15.07.1965), сб. Развитие и разпространение на физическите знания в България, научен симпозиум, 10 май 2005, Пловдив (2005) с. 38-44

  7. Г. Камишева, Особености в обучението по физика при създаването на Централното епархийско училище в Пловдив, сб. Развитие и разпространение на физическите знания в България, научен симпозиум, 10 май 2005, Пловдив (2005) с. 79-82

  8. Г. Камишева, Постиженията на физическите науки в БАН, Светът на физиката (2005) кн. 3, 314-323

  9. Е. Емануилова, Първите български учебници по физика преди Освобождението, сб. Развитие и разпространение на физическите знания в България, научен симпозиум, 10 май 2005, Пловдив (2005) с. 83-88

  10. К. Коленцов, Откривателската и изобретателската дейност в българската физика през ХХ век, сб. Развитие и разпространение на физическите знания в България, научен симпозиум, 10 май 2005, Пловдив (2005) с. 54-64

  11. К. Коленцов, Чл.кор. Йордан Касабов, Български изобретатели (2005) кн. 6, с. 28-29

  12. П. Лазарова, Първата дама на българската физика, Сп. БАН (1) 48-52 (2005)

  13. П. Лазарова, Професор Порфирий Бахметьев през погледа на съвременниците си, Развитие и разпространение на физическите знания в България, научен симпозиум, 10 май 2005, Пловдив (2005) с. 30-37

  14. П. Лазарова, Да превърнем лабораториите в аудитории, Развитие и разпространение на физическите знания в България, научен симпозиум, 10 май 2005, Пловдив (2005) с. 64-68

  15. С. Панчев, Времето и климатът – актуални проблеми на физиката, Развитие и разпространение на физическите знания в България, научен симпозиум, 10 май 2005, Пловдив (2005) с. 8-13

  16. А. Г. Петров, П. И. Бахметьев и физиката на живата материя, сб. Развитие и разпространение на физическите знания в България, научен симпозиум, 10 май 2005, Пловдив, с. 6-7

  17. А. Петков, Преподавателската и преводаческата дейност на Йоаким Груев в Пловдивското българско класно училище "Св. Св. Кирил и Методий" – начало на съвременно европейско обучение по физика" сб. Развитие и разпространение на физическите знания в България, научен симпозиум, 10 май 2005, Пловдив (2005) с. 89-95

  18. Р. Стоянова, Р. Попова Обезпечаване на обучението по физика в българските солунски гимназии, сб. Развитие и разпространение на физическите знания в България, научен симпозиум, 10 май 2005, Пловдив (2005) с. 69-78

  19. Н. Съботинов, Развитие на лазерите с медни пари, Сп. БАН (4) 43-49 (2005)

  2004

  1. В. Голев, Кирил Попав – астрономът в сянката на математиката, сп. Физика, (4) с. (2004)

  2. Г. Камишева Музей на физическите науки в България – Светът на физиката (4) 371-372 (2004)

  3. Г. Камишева, Сесия в памет на академик Милко Борисов – Светът на физиката (1) 68-70 (2004)

  4. П. Физиев, 80 години катедра "Теоретична физика" в Софийския университет "Св. Климент Охридски", Годишник на СУ, Физически факултет, т. 97 (2004) с. 5-13

  2003

  1. Н. Ахабабян, Непознатият Нютон, сп. Физика, (4) с. (5) с. (2003)

  2. Н. Балабанов, Мостът между две епохи (150 години от рождението на Х. А. Лоренц), сп. Физика, (6) с. (2003); (1) с. (2004)

  3. Г. Камишева, In memoria ст.н.с. А. Ф. Ваврек (1947–2003) – Светът на физиката (4) с. 385 (2003)

  4. Г. Камишева, ИФТТ "Акад. Г. Наджаков" на 30 години – Светът на физиката (1) 58-60 (2003)

  5. Г. Камишева, Историята на физическите науки в творчеството на академик Милко Борисов (18.02.1921–05.11.1998) – Сесия в памет на академик Милко Борисов, Еп. К. Преславски, Шумен (2003) 18-31

  6. Г. Камишева, А. Г. Петров, Тридесет години Институт по физика на твърдото тяло при БАН – исторически корени и настояще – Списание на БАН (1) 80-86 (2003)

  7. Л. Краус, Историята и съдбата на вселената, сп. Физика, (5) с. (2003)

  8. Ст. Панчев, Знаменити физици на 20 век и проблемът турбулентност, сп. Физика, (2) с. (2003)

  9. М. Сиракова, Акад. Стойчо Панчев на 70 години, сп. Физика (6) с. (2003)

  2002

  1. Г. Иванов, 110 години преподаване по астрономия във Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", сп. Физика, (6) с. (2002)

  2. Г. Камишева, Някои особености в историята на физическите науки в България – Светът на физиката (2) 152-159 (2002); в От кварките до вселената, съст. Д. Динев, София, СФБ (2005) 217-227

  3. Ст. Панчев, Из историята на физиката: А. А. Фридман и теоретичната метеорология и космология, сп. Физика, (3-4) с. (2002)

  2001

  1. Г. Камишева, А. Ваврек, Професор Манев и споровете за математическа или теоретична физика в университета (1921–1944) – Сборник доклади 29 Национална конференция по въпросите на обучението по физика, СФБ, Смолян, (2001) 183-190

  2. Г. Камишева, А. Ваврек, Нови данни за професора от Софийския университет Георги Иванов Манев (1884–1965) – Сборник доклади 29 Национална конференция по въпросите на обучението по физика, СФБ, Смолян (2001) 179-182

  2000

  1. М. Борисов, А. Ваврек, Физически науки, История на България 8 (2000) с. 400-406

  2. Г. Камишева, А. Ваврек, Преподаването на експерименталната физика в Софийския университет до 1949 година – Сборник доклади 28 национална конференция по въпроси на обучението по физика, СФБ, Свищов (2000) 334-337

  3. М. Пашкулева, Найден Геров и превръщането на Пловдивското училище "Св. Св. Кирил и Методий" в център на Българското образование преди Кримската война, сб. Найден Геров в историята на българската наука и култура, изд. БАН, София (2000) с. 201-209

  1999

  1. Г. Ангелова, Геният срещу забравата [за Р. Зайков], Европа 2001 (1999) кн. 3–4

  2. A. Ваврек, Г. Камишева, Присъждане на докторска научна степен по физика в Софийския университет до 1950 г. – Светът на физиката (2) 130-134 (1999)

  1998

  1. Г. Камишева 180 години от рождението на първия учен метеоролог българин Д-р Димитър Стефанов Мутьев (4 септември 1818–13 януари 1864) – Светът на физиката (2) 145-148 (1998)

  1995

  1. Н. Ахабабян, По случай 80 години от рождението на акад. Христо Христов, Светът на физиката (4) 36-42 (1995)

  2. Н. Нанчева, 125 години обучение по физика в гр. Русе, Светът на физиката (4) с. 56 (1995)

  3. In Memoriam - проф. д-р Цв. Бончев, Светът на физиката (4) с. 59 (1995)

  4. In Memoriam - проф. д-р Ив. Гочев, Светът на физиката (4) с. 60 (1995)

  1994

  1. М. Борисов, А. Ваврек, Г. Камишева, Физически науки, Из историята на Българското книжовно дружество 1869-1911, изд. М. Дринов, София (1994) с. 115-133

  2. А. Ваврек, Г. Камишева, М. Борисов, Физиката в учебните планове и програми на българските прогимназии до 1925 година – Светът на физиката (4) 37-44 (1994)

  3. М. Ганчев, Статия на д-р А. Сахатчиев "Действието на рентгеновите лъчи в зависимост от силата и напрежението на приложения към тръбата ток" докладвано в Природо-математическия клон на БАН на 28 април 1920 година), Светът на физиката (2) 12-18 (1994)

  4. П. Лазарова, Как бе създадена българската телевизия, Светът на физиката (2) 46-49 (1994)

  1993

  1. А. Ваврек, Г. Камишева, М. Борисов, Приносът на гръцките и елино-българските училища за преподаване и популяризиране на физиката сред българите – Списание на БАН (2) 70-76 (1993)

  2. Г. Камишева, Физиката в свищовското училище на Емануил Васкидович – Светът на физиката (3) 169-172 (1993)

  1992

  1. М. Борисов, А. Ваврек, Г. Камишева, Някои характерни особености в развитието на обучението по физика в българските средни училища – Физика (3), с. 3-11 (1992)

  2. Г. Камишева, Как се стига до създаване на самостоятелна специалност физика в Софийския университет – Светът на физиката (2) 104-109 (1992)

  3. П. Лазарова, Кой беше професор Рашко Зайков, Наука (5) с. 22 (1992)

  4. П. Лазарова, За професор Рашко Зайков, Светът на физиката (3) 167-171 (1992)

  1991

  1. Н. Ахабабян, Сергей Иванович Вавилов, Светът на физиката (1) 30-35 (1991)

  2. И. Златев, Академик Асен Дацев на 80 години, Светът на физиката (1) с. 36-44 (1991)

  3. Г. Камишева, М. Борисов, А. Ваврек Някои документи около конфликта на Порфирий Иванович Бахметьев със Софийския университет – Физико-математическо списание (1–2) 3-15 (1991)

  4. Е. Леяровски, Академик Милко Борисов на 70 години, Светът на физиката (1) 45-52 (1991)

  5. Г. Стоева, Физиците се събраха в Солун – в. Знаме, Търговище, № 83, 5 ноември 1991

  1989

  1. Г. Камишева, 120 години от създаването на първата пълна гимназия в България – Бюлетин на ДФБ (1) 43-48 (1989)

  1988

  1. М. Борисов, Г. Камишева, Физиката в Пловдивското класно училище до Освобождението – Физика (6) 34-41 (1988)

  2. Г. Камишева, М. Борисов, Обучението по физика в българското класно училище "Св. Кирил и Методий" в Пловдив до Освобождението, Светла летопис (120 години от създаването на първата гимназия в България – ЕСПУ "Димитър Благоев" – Пловдив), изд. Хр. Г. Данов, Пловдив (1988) с. 38-52

  1987
  1. Г. Камишева Относно източниците, използувани от Найден Геров при написване на първия български учебник по физика – Бюлетин на Дружеството на физиците (3), 33-36 (1987)

  1986
  1. Б. Ковачев, Ангел Бонов (1919 – 1985), Астрономически календар на обсерваторията в София за 1987, София (1986) с. 83-85

  2. Б. Ковачев, Астрономически наблюдения и изследвания в БАН през периода 1981 – 1985, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1987, София (1986) с. 89-95

  3. М. Бакалов, 25 години народна астрономическа обсерватория и планетариум в Димитровград, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1987, София (1986) с. 96-98

  4. П. Бончев, Самичък за хубаво и за лошо, в. Народна култура, бр. 31 (1986)

  1985
  1. Т. Начева, Планетариумът при народната астрономическа обсерватория в Смолян център за нучни знания, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1986, София (1985) с. 107-112

  1984
  1. М. Борисов, Г. Камишева, Д-р Димитър Мутев и българската физика – Природа (1) 77-82 (1984); (2) 68-73 (1984)

  2. Б. Ковачев, Развитието на националната астрономическа обсерватория, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1985, София (1984) с. 88-92

  3. Б. Савов, Из наблюдателната дейност на проф. Марин Бъчеваров, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1985, София (1984) с. 93-94

  4. М. Цветков, Народна астрономическа обсерватория с планетариум в Габрово, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1985, София (1984) с. 107-108

  1983
  1. Б. Ковачев, М. Цветков, Четвърт вековен юбилей на Самостоятелната секция по астрономия с национална астрономическа обсерватория, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1984, София (1983) с. 83-87

  2. Н. Николов, Осемнадесети конгрес на международния астрономически съюз, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1984, София (1983) с. 88-94

  3. М. Цветков, Учредяване на Шмид клуб в национална астрономическа обсерватория, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1984, София (1983) с. 95-98

  1982
  1. Д. Факиров, Професор Рашко Зайков на 80 години, Бюлетин на ДФБ (1) 46-50 (1982)

  2. К. Серафимов, Космически връх на 13 вековно развитие, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1983, София (1982) г. 30, с. 84-87

  3. А. Бонов, Ст.н.с.д-р Малина Попова на 60 години, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1983, София (1982) г. 30, с. 88-89

  4. Б. Ковачев, Първи научни резултати в националната астрономическа обсерватория, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1983, София (1982) г. 30, с. 90-92

  5. Н. Николов, Едно запознаване с астрономията в Индия, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1983, София (1982) г. 30, с. 93-96

  1981
  1. М. Борисов, А. Ваврек, В. Кусев, Главни етапи в историческото развитие на физиката в България, Физика (1981) кн. 4, с. 8-17; кн. 5, с. 4-30; кн. 6, с. 6-24

  2. Р. Зайков, Спомени за Айнщайн, В: Айнщайн и неговият принос в науката, сборник (1981) с. 216–217

  3. И. Златев, Академик Асен Дацев на 70 години, Физика (1) с. 19 (1981)

  4. П. Иванов, И. Ганчев, Обучението по математика през 1300 годишната история на България. Математика и математическо образование, Доклади на Х-та Пролетна конференция на СМБ, София, 1981, с. 24-39

  5. К. Серафимов, Тържествено откриване на националната астрономическа обсерватория на връх Рожен, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1982, София (1981) г. 29, с. 85-89

  6. Б. Ковачев, Националната астрономическа обсерватория към БАН, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1982, София (1981) г. 29, с. 90-93

  7. Б. Савов, Часовниковите кули в България, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1982, София (1981) г. 29, с. 110-112

  1980
  1. Н. Николов, Бележки за българската астрономия през вековете, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1981, София (1980) г. 28, с. 86-93

  2. А. Бонов, Астрономическата обсерватория при Софийския университет, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1981, София (1980) г. 28, с. 94-96

  3. В. Шкодров, Фрагмент от космологията на Йоан Екзарх, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1981, София (1980) г. 28, с. 97-100

  1979
  1. Я. Шурелова, Учебници и други книги по физика и астрономия, използувани у нас преди и след Освобождението, Физика (1979) кн. 2, с. 30-36; кн. 3, с. 43-46

  2. Н. Николов, Ангел Бонов на 60 години, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1980, София (1979) г. 27, с. 89-91

  3. С. Владимиров, Народната астрономическа обсерватория в София, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1980, София (1979) г. 27, с. 107

  1978
  1. М. Попова, Националната астрономическа обсерватория, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1979, София (1978) г. 26, с. 87-91

  2. Н. Николов, Акад. Никола Бонев на 80 години, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1979, София (1978) г. 26, с. 92-95

  3. Н. Николов, В памет на Б. Кукаркин, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1979, София (1978) г. 26, с. 108-111

  1977
  1. Н. Николов, Астрономията в СССР за 60 години съветска власт, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1978, София (1977) г. 25, с. 89-96

  2. М. Бакалов, Петнайсет години НАО и планетариум в Димитровград, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1978, София (1977) г. 25, с. 123-125

  3. Г. Момчев, Народната астрономическа обсерватория и планетариум в Ямбол, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1978, София (1977) г. 25, с. 126-129

  1976
  1. М. Попова, Двадесет години наблюдения на изкуствените спътници на земята у нас, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1977, София (1976) с. 95-99

  2. С. Милчева, Календарът на древните маи, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1977, София (1976) с. 116-118

  3. Т. Начева, Народната астрономическа обсерватория и планетариум – Смолян, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1977, София (1976) с. 119-122

  1975
  1. Н. Николов, Тридесет години астрономия в НРБ, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1976, София (1975) с. 86-92

  2. Н. Петров, Варненската народна астрономическа обсерватория и планетариум Николай Коперник, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1976, София (1975) с. 113-117

  1974
  1. М. Калинков, К. Ставрев, Йерархична космология, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1975, София (1974) с. 91-94

  2. А. Томов, Десет години народна астрономическа обсерватория в Белоградчик, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1975, София (1974) с. 109-112

  1973
  1. М. Цонев Професор Порфирий Бахметьев като експериментатор и изобретател, Българи – изобретатели. София (1973) с. 147-163

  1972
  1. Н. Бонев, Астрономическата обсерватория при Софийския държавен университет, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1972, София (1971) с. 87-90

  1971
  1. М. Цонев, Много преди първите патенти, сп. Антени (кн. 13) с. 137-145 (1971) [фонд Н. Калицин]

  1970
  1. Б. Ковачев, Националната астрономическа обсерватория с двуметров телескоп, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1971, София (1970) с. 80-88

  2. Л. Кузманов, Йохан Кеплер (По случай 400 години от рождението му), Астрономически календар на обсерваторията в София за 1971, София (1970) с. 89-91

  1969
  1. Н. Николов, Проф. Марин Бъчваров (по случай 110 години от рождението му), Астрономически календар на обсерваторията в София за 1970, София (1969) с. 82-83

  2. Н. Николов, Развитието на астрономията у нас за 25 години народна власт, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1970, София (1969) с. 84-90

  1968
  1. Н. Николов, Проф. д-р Никола Бонев на 70 години, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1969, София (1968) с. 81-85

  2. Б. Ковачев, Национална астрономическа обсерватория при БАН, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1969, София (1968) с. 90-93

  1966
  1. Академик Асен Дацев в Разград срещи с видния физик, в. Лудогорска правда, бр. 37, 26 март 1966

  2. Н. Бончев, Изследовател на българската земя (100 години от рождението на акад.проф.д-р Георги Бончев), Наука и техника за младежта (12) 44-45 (1966)

  1965
  1. В. Метев, А. Пенев, Изучаване на физиката в шуменското мъжко класно училище, сп. Математика и физика (6) 49-51 (1965)

  1964
  1. О. Тасева, Физиката в нашите училища преди освобождението, сп. Математика и физика (3) 40-45 (1964)

  1959
  1. С. Иванов, Развитие на физиката през последните 6 десетилетия, Годишник на МЕИ, т. 4(5) 3-31 (1959)

  1939
  1. П. Иванов, Исторически бележки върху обучението по математика в България, Юбилеен сборникъ на физико-математическото дружество въ София по случай 40 годишния му юбилей, София, 1939, с. 42-68