Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Филми
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница
Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 5.11.2007
Променен 9.8.2018
Протоколи
Описи
Свидетелства
КНИГИ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕЙКОВ
лична библиотека

Кратка биография

Научните интереси на Петър Пейков са в областите: полупроводници, микроелектроника, сензори, нанотехнологии, числено и статистическо моделиране на полупроводникови прибори и технологии, интелигентен анализ на данните (data mining)

Роден е в София на 25 ноември 1939 година

Завършил е специалност физика на полупроводниците във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” през 1966 година. Защитава кандидатска дисертация на тема "Исследование электрофизических и фотоэлектрических свойств МДП систем" в Института по полупроводници към Украинската академия на науките, гр. Киев на 23 март 1973 година (1970 - 1973). Специализира в Университета на Торонто, Канада и BUAP, Пуебла, Мексико

Има 123 научни труда, от които 2 монографии, 9 български патента и 2 патента, регистрирани в Русия

  1. Физически основи на полупроводниковите елементи, Техника, 1978

  2. Методическо ръководство по физика на полупроводниците, Техника, 1978

  3. Деференциальный фотоемкостной еффект в системах МФП, Полупроводникова техника и микроелектроника, 19 с. 29 (1976)

  4. Изследване на МОС структури със съпротивителен полеви електрод, Български физически журнал, т. 5(1) 1978

  5. Влияние на йонното легиране с B и F върху плътността на заряда върху разделителната повърхност S-SiO2, Български физически журнал т. 5(3) 1978

  6. Влияние на многократното окисляване върху оптичните свойства на силиция, Доклади на БАН, т. 31, кн. 7 (1978)

Работи в секция Силиций на Физическия институт при Българската академия на науките като физик (11.04.1966 - 31.01.1970), в Института по физика на твърдото тяло като научен сътрудник І степен към сектор "Физически проблеми на интегралната и тънкослойна микроелектроника" от 18 май 1973 година. Участва в изследване фотоелектрични свойства на многослойни структури и елементи за памет, МФП структури и тънки слоеве, МНОП транзистори и структури, дефекти в силиций и йонна имплантация под ръководството на проф. Йордан Касабов. На 26 май 1978 година П. Пейков пише: "В момента изпълнявам сам задълженията на лаборант, техник, научен работник, преподавател, ръководител на дипломанти, а понякога се налага да работя и като шлосер"

От 21 януари 1980 година работи в Института по Микроелектроника към Министерството на електрониката като старши научен сътрудник II степен и заместник директор. Бил е гост професор в Автономния Университет на гр. Пуебла, старши изследовател категория „С” и SNI – изследовател ниво II в Националния Институт по Астрофизика, Оптика и Електроника на Мексико. След завръщането си в България е работил като физик във Физическия факултет на Софийския университет

От 1976 година в продължение на 20 години чете лекции в катедрата по полупроводници под ръководството на проф. Мария Молдованова по 8 различни курса по физика на повърхностните явления в полупроводници и полеви транзистори като хоноруван преподавател във Физическия факултет на Софийския университет, като гост професор в Автономния Университет на Пуебла, Мексико и в Националния институт по Астрофизика, Оптика и Електроника, Мексико

Книги

1995

М. Хрушка, Windows 3.1, София, 1995

1986

Фенто, Микроелектроника’86, V международная научно-техническая конференция, секции ІІ, ІІІ, ІV, 23-25 октября, Пловдив, 1986

1985

Андо, Электронные свойства двумерных систем, Москва 1985

1984

Зиков, Моделирование волнових процессов в возбудимих средах, 1984

А. Джордж и др., Численное решение больших разреженных систем уравнений, Москва, изд. Мир, 1984

Дискова операционна система за персонален компютър ИМКО – 2, Научно –технически съюзи в България, София, 1984

Дж. Райс, Матричные вычисления и математеческое обеспечение, Москва, Мир, 1984

1983

Крилов, Начала теории висчислителних методов, Минск, 1983

Плис, Лабораторний практикум по висшей математике, Москва, 1983

1982

Р. Андерсон, Доказательство правильности программ, Москва, Мир, 1982

Камен Велев, Математически основи на автоматиката, София, 1982

Гусак, Элементы методов высчислении, Москва, 1982

Дороговцев, Теория оценок параметров случайных процессов, Киев, 1982

Г. В. Дружинин, Методы оценки и прогнозирования качества, Москва, изд. Радио и связь, 1982

М. Крэйн и др., Введение в регенеративный метод анализа моделей, Москва, изд. Наука, 1982

В. И. Крылов и др., Начала теории вычислительных методов, Диференциальные уравнения, Наука и техника 1982

Г. Я. Мирский, Характеристики стохастической взаимосвязи и их змерения, Москва, Энергоиздат, 1982

Павлов, Линейные модели в нелинейных системах управления, Киев, 1982

1981

В. Д. Кудрицкий, Прогнозирующий контроль радиоэлектронных устройств, Киев, Техника, 1982

Ю. Кюн, Описательная и индуктивная статистика, Москва, изд. Финансы и статистика, 1981

Ф. Мейзда, Интегральные схемы, Москва, Мир, 1981

Метод конечных элементов, Киев, 1981

Методическо ръководство за упражнения по МОИИ, София, 1981

Э. Митчер и др., Метод конечных элементов для улавнений с частвыми производными, Москва, изд. Мир, 1981

Г. И. Марчук и др., Введение в проекционное сеточные методы, Москва, 1981

Норри, Введение в метод конечних элементов, Москва, 1981

С. А. Редкозубов, Статистические методы прогнозирования в АСУ, Москва, Энергоиздат, 1981

Численные методы в динамике жидкостей, Москва, 1981

А. Эренберг, Анализ и интерпретация статистических данных, Москва, Финансы и статистика, 1981

1980

Б. Бериан, Програмирование на языке ассемблера системы IBM/370, Москва, 1980

Завьялов, Методы сплайн-функций, Москва, 1980

Математическое и цифровое моделирование для инженеров и исследователей, Москва, 1980

Микропроцессорные ... Построение и применение, Москва, Советское радио, 1980

Чуа, Машинный анализ электронных схем, Москва 1980

1979

В. Н. Алфеев, Полупроводники, сверхпроводники и параэлектрики в крио-электронике, Москва, Советское радио, 1979

Барашенков, Проблемы субатомного пространства и времени, 1979

В. В. Владимиров, А. Ф. Волков, Е. З. Мейлихов, Плазма полупроводников, Москва, Атомиздат, 1979

Дамбраускас, Симплексный поиск, Москва, 1979

Задачи по исследованию операций, Москва, 1979

Каширски, Обобщенная оптимизация Электронних схем, 1979

Дж. Коннор и др., Метод конечных элементов в механике жидкости, Ленинград, 1979

Э. А. Матсон, Д. В. Крыжановский, В. И. Петкевич, Конструкции и расчет микросхем и микроэлементов эва, Минск, Высшая школа, 1979

Мезингер, Чесленные методы, изпользуемые в атмосферных моделях, Ленинград 1979

Методы анализа поверхностей, Москва, 1979

И. М. Николаев и др., Микроэлектронные устройства и основы их проектирования, Москва, изд. Энергия, 1979

С. М. Никольский, Квадратурные формулы, Москва, изд. “Наука”, 1979

Л. Г. Плискин, Билинейные модели оптимизации производства, Москва, Советское радио, 1979

В. А. Прокофьев, Программирование ..., Москва, Советское радио, 1979

Р. Прюдом и др., Имитационные модели города, Москва, Прогресс, 1979

Сыпчук, Методы стотистического анализа при управлении качеством изготовления элементов, Москва, 1979

Семенов, Анализ линейных электрических цепей методом круговых диаграмм, Ленинград, 1979

Соболев, Физические основы электронной техники, Москва, 1979

Теоретические основы и конструирование численных алгоритмов задач математической физики, Москва, Наука, 1979

И. М. Тетельбаум и др., Модели прямой аналогии, Москва, Наука, 1979

Филкенштейн, Обеспечение надежности элементов методами параметрического контроля, Рига, 1979

1978

Б. М. Аганович, Дискретная оптимизация тепловых сетей, Новосибирск, Наука, 1978

Б. Боровски и др., Микропроцесори, София, Техника, 1978

Волков, Электронни устройства на основе слабосвядаттиф сверхпроводников, Електроника, 17, Москва, 1978

В. Г. Горский и др., Планирование промышленных экспериментов, Москва, Металургия, 1978

Гренандер, Краткий курс вычислительной вероятности и статистики, Москва, 1978

Ефимов, МикроЭлектроника, Москва, 1978

Д. В. Игумнов и др., Транзисторы в микрорежиме, Москва, изд. Советское радио, 1978

Калиткин, Численние методи, Москва, 1978

Кеч, Введение в теорию обобщенных функции с приложениями в технике, Москва, 1978

Ф. Коршунов, Г. Гатальский, Г. Иванов, Радиационные эффекты в полу-проводниковых приборах, Москва, Наука и техника, 1978

Машинная оптимизация электронных уцлов РЭА, Москва, Советское радио, 1978

Микроэлектроника и полупроводниковые приборы, Сборник статей, Москва, Советское радио, 1978

Нит, Линейное программирование, 1978

Б. Сендов, В. Попов, Числени методи, втора част, София, Наука, 1978

1977

Благовещенский, Вычисление Элементарных функций на ЭВМ, Киев, 1977

Ю. С. Богданов, Лекции по дифференциальным уравнениям, Минск, Вышэйшая школа, 1977

К. А. Браунли, Статистическая теория и методология в науке и технике, Москва, изд. Наука, 1977

Высчислителние методи в электродинамике, Мир, 1977

Денисов, Математическое обеспечение системи ЭВМ-экспериментатор, Москва, 1977

Й. Б. Димитров, И. Я. Ямаков, Електронни и полупроводникови прибори, София, Техника, 1977

В. Г. Корнеев, Схемы метода конечных элементов, высоких порядков точности, изд. Ленинградского университета Ленинград 1977

В. В. Лебедева, Техника оптической спектроскопии, Москва, МГУ, 1977

Г. И. Марчук, Методы вычислительной математики, Москва, изд. Наука, 1977

Ненов, Моделиране и оптимизиране на радиотехнически вериги и устройства, София, 1977

Обэн, Приближенное решение эллиптических краевых задач, Москва, 1977

Ю. К. Пожела, Плазма и токовые неустойчивости в полупроводниках, Москва, Наука, 1977

Ралстон, Въведение в програмирането и изчислителната техника, София, 1977

Стренг, Теория метода конечных элементов, Москва, 1977

Сиразетдинов, Оптимизация систем с распределенными параметрами, Москва, 1977

Численные методы в физике плазмы, изд. Наука, 1977

Численные методы условной оптимизации, Москва, 1977

1976

Аблеков, Оптическая и оптоэлектронная обработка информации, Москва, 1976

А. В. Бицадзе, Уравнения математической физики, Москва, Наука, 1976

Ю. П. Борисов, Математическое моделирование радиосистем, Москва, Советское радио, 1976

В. С. Владимиров, Уравнения математической физики, Москва, изд. Наука, 1976

Глориозон, Введение в автоматизация схемотехнического проектирования, Москва, 1976

Задачи по физике твердого тела, Москва, Наука, 1976

Карамански, Числени методи в строителната механика, София 1976

А. П. Карташев, Обыкновенные дифференциалные уравнения и основы вариационного исчисления, Москва, 1976

Касти и др., Методы погружения в прикладной математике, Москва 1976

Краснов, Интегралние уравнения, Москва, 1976

Р. Коудон, Квантовая теория света, Изд. Мир, Москва, 1976

Н. М. Матвеев, Дифференциальные уравнения, Минск, изд. Вышэъшая школа, 1976

Микроэлектроника и полупроводниковые приборы, Москва, Советское радио, 1976

Ю. Р. Носов и др., Математические модели элементов интегральной электроники, Москва, Советское радио, 1976

Пупков, Функционалние ряди в теории нелинейних систем, МОСКВА 1976

У. Райнш, Справочник алгоритмов на языке АЛГОЛ – Линейная алгебра, Москва, 1976

Б. Сендов и др., Числени методи – първа част, София, изд. Наука и изкуство, 1976

Статистические методы в экспериментальной физике, Москва 1976

1975

Вычислителние методи в теории твердого тела, Мир, 1975

Н. Н. Воробьев, Теория рядов, Москва, 1975

Л. И. Гутенмахер, Электрические модели, Киев, изд. Техника, 1975

Ефимов, Квадратичные формы и матрицы, Москва, 1975

Л. Жирифалько, Статистическая физика твердого тела, Москва, Мир, 1975

Интегральные схемы на МДП-приборах, Москва, 1975

Крылов, Вычислительные методы высшей математики, т. 2, Минск, 1975

П. Линч, А. Николайдес, Задачи по физической электронике, Москва, Мир, 1975

Б. Н. Пшеничный и др., Численные методы в экстремальных задачах, Москва, Наука, 1975

В. И. Фистуль, Введение в физику полупроводников, Москва, Высшая школа, 1975

1974

А. И. Галушкин, Разпознавание сигналов на септронах, Москва, 1974

Итеративные методы в теории игр и программировании, Москва, Наука, 1974

Микроэлектроника, Москва, Советское радио, 1974

В. А. Подольский и др., Сборник задач по высшей математике, Москва, изд. Высшая школа, 1974

Т. Таков, И. Стоянов, Линейни интегрални схеми, София, 1974

1973

Н. П. Агафошин, Периодический закон и периодическая система Элементов Д. И. Менделеева, Пособие для учащихся, Москва, Просвещение, 1973, 208 стр.

А. И. Волчкевич, Высоковакуумные адсорбционные насосы, Москва, Машиностроение, 1973

Ерматов, Радиационно-стимулированная адсорбция, Алма-Ата 1973

Займан, Высчисление блоховских функции, Москва, 1973

Л. Д. Кудрявцев, Математический анализ 2, Москва, изд. Высшая школа, 1973

Рейнгольд Пауль, Транзисторы. Физические основы и свойства, Москва, Советское радио, 1973

Пономарев, Составление дифференциальных уравнении, Минск, 1973

Седов, Введение в синтез активных цепей, 1973

Старос, Полупроводниковые интегральные запоминающие устройства, Энергия, 1973

Л. Штерн, Основы проектирования интегральных схем, Москва, изд. Энергия, 1973

1972

Г. Л. Бир, Г. Е. Пикус, Симметрия и деформационные эффекты в полупроводниках, Москва, Наука, 1972

Дж. Керрол, СВЧ – генераторы на горячих электронах, Москва, изд. Мир, 1972

Мэддок, Эквивалентние схеми в электронике, Москва, 1972

Ралстон, Начален курс по числени методи, София, 1972

Рейф, Статистическая физика, курс физики, V том, Москва, 1972

Ултразвуковые преобразователи, Москва, Мир, 1972

1971

Цифровие интегральние схеми на МДИ-транзистори, Москва, 1971

Вигнер, Этюды о симметрии, Москва, 1971

Г. К. Гаврилов, Преходные процессы в транзисторе и методы расчета импульсных схем, Москва, изд. Связ, 1971

К. В. Филатов, Введение в инженерную теорию параметрического усиления, Москва, изд. Советсое радио, 1971

В. П. Рубцов и др., Автоматизация проектирования больших интегральных схем, Киев, Техника, 1980

1970

Хирд, Измерение лазерных параметров, 1970

Ален, Основы физики газовых лазеров, Москва, 1970

Справочник фотографа, Москва, 1970

Калахан, Методи машинного расчета электронних схем, М. 1970

1969

Норберт Винер, Аз съм математик, София, Народна младеж, 1969

Эльсгольц, Дифференциальные уравнения и равиационное исчисление, Москва, 1969

Квантовая электроника, Москва, 1969

П. П. Киреев, Физика полупроводников, Москва, Высшая школа, 1969

В. Ф. Ноздрев, А. А. Сенкевич, Курс статистической физики, Москва, Высшая школа, 1969

1968

Материалы изпользуемые в полупроводниковых приборах, Москва, Мир, 1968

1967

Я. Б. Зельдович и др., Элементы прикладной математики, Москва, изд. Наука, 1967

Йост, Общая теория квантованних полей, Москва, 1967

Демидович, Числение методи анализа, Москва, 1967

М. Х. Карапетьянц, С. И. Дракин, Строение вещества, Москва, Высшая щкола, 1967

Крылов, Транзисторные усилители с автоматической регулировкой усиления, Энергия, 1967

Ч. Киттель, Квантовая Теория твердых тел, Москва, изд. Наука, 1967

Микроэлектроника и большие системы, Москва, 1967

1966

Бонч-Бруевич, Радиоэлектроника в экспериментальной физике, Москва, 1966

Вопросы пленочной электроники, Москва 1966

Электронные и полупроводниковые устройства, Систем автоматического управления, Москва, 1966

Б. В. Львов, Атомно-абсорбционный спектральный анализ, Наука, Москва, 1966

Р. Нокс, Теория экситонов, Мир, Москва, 1966

1965

Лоэб, Теория вероятностей, Москва, 1965

Физика твердого тела, Москва, АН СССР, 1965

1964

Л. К. Шишков, Методы решения диффузионных уравнений двумерного ядреного реактора, Москва, Атомиздат, 1976

А. С. Бугай, Короткий тлумачны математический словник, Киев, Радянська школа, 1964

1963

Философский словарь, Москва, изд. Политической литературы, 1963

Беклемишев, Меры и единицы физических величин, Москва, 1963

Гмурман, Введение в теорию вероятностей и математическую статистику, Москва, 1963

Э. В. Шпольский, Атомная Физика, т. І, Введение в атомную физику, Москва, 1963

1962

Мартин, Теория систем многих частиц, Швингер, Брауновское движение квантового осцилятора, Москва, 1962

Пановский, Классическая электродинамика, Москва, 1962

1961

Методы измерения параметров полупроводниковых приборов, Москва, 1961

П. И. Овсищер, Н. Н. Кочкина, Справочник по полупроводниковым диодам и триодам, Ленинград, 1961

И. И. Привалов, Аналитическая геометрия, Москва, изд. Физико-математической литературы, 1961

1960

Введение в теорию транзисторов, Москва, 1960

1959

И. М. Вишенчук, Е. П. Соголовский, Б. И. Швецкий, Электронно-лучевой осциллограф и его применение в измерительной технике, Москва, 1959

1953

Гомбаш, Проблема многих частиц в квантовой механике, Москва, 1953

1950

Михлин, Прямые методы в математической физике, Москва 1950

1949

Д. Странатан, Частицы в современной физике, Москва, 1949

Статии

Документи

Фонд 36, оп. 1, а.е. 564 (1 папка)

Начало